Ma­žė­ja vals­ty­bės įmo­nių va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis

Ma­žė­ja vals­ty­bės įmo­nių va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis Al­gir­das BART­KE­VI­ČIUS So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos sky­riaus vedėjas Šios, Pen­kio­lik­to­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos, Sei­mo pa­tvir­tin­tos 2008…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.