Finansininko Romualdo Sikorskio fenomenas

Retas nėra girdėjęs Romualdo Sikorskio (1926–1997) pavardės. Jis finansų ministru išdirbo net 34 metus. Šias pareigas ėjo ir pirmojoje atkurtos Lietuvos Respublikos Vyriausybėje. Doc. dr. Leono KRIVKOS straipsnyje aptariami šios iškilios asmenybės finansinės veiklos fragmentai. Finansų technikumePokario metais Romualdas svajojo studijuoti …

Autoritetingajam žemės ūkio apskaitos pedagogui Jonui Čeniui – 100

Šių metų balandį vienam iš pirmųjų Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) buhalterinės apskaitos dėstytojų, docentui Jonui Čeniui būtų sukakę 100 metų. Jau trisdešimt šešeri metai, kaip nėra tarp mūsų šio puikaus, išskirtinio pedagogo, tačiau jis išliko gyvas buvusių bendradarbių ir vyresniųjų …

Buvo dėmesingas apskaitos studijoms ir jų dalyviams

2015 m. birželio 17 d. ilgamečiam (1971–1990) Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA, dabar ASU) Ekonomikos fakulteto dekanui prof. Jonui Vainauskui būtų sukakę 90 metų. Tačiau garbusis profesorius nesulaukė šio jubiliejaus – 2015 m. gegužės 26 d. išėjo iš gyvųjų pasaulio. J. …

Jolandą prisimenant…

„Ryžtas veikti vertingesnis už kantrybę, kadangi ryžtas, net patyręs nesėkmę, gimdo galimybę.“ 2014 m. rugpjūčio 3 dieną netekome Jolandos Petkuvienės, profesionalios autorės, įvairiapusės asmenybės, aktyvios visuomenininkės: Lietuvos moterų lygos ekonomikos sektoriaus vadovės, Smulkių ir vidutinių audito įmonių asociacijos pirmininkės, Lietuvos …

Skatino dirbti ir mąstyti

Prieš metus netekome savaitraščio „AAM aktualijos“ įkūrėjo ir vyriausiojo redaktoriaus Algirdo Linkaus. Praėję metai neužglaistė skaudžios netekties, kurią jaučia buvę leidinio talkininkai, redakcijos darbuotojai.   „Dirbkime, ieškokime aktualių temų“ Dirbančiam protinį darbą labai svarbu būti darbščiam ir racionaliai mąstyti. Šia …

Praėjęs Sibiro gulagus

Docentas daktaras Tadas Zaleskis buvo pirmasis Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto Finansų, kredito ir buhalterinės apskaitos katedros vedėjas (1968–1978 m.). Tai vienas iš žymių Lietuvos žmonių, kurių veiklą labai vienapusiškai nušvietė visos trys po karo išėjusios Lietuvos enciklopedijos. Tadas Zaleskis, …

Apskaitos tyrinėtojas ir pedagogas

Apskaitos tyrinėtojas ir pedagogas Lietuvoje žinomas apskaitos specialistas ir pedagogas, docentas socialinių (ekonomikos) mokslų daktaras Jonas BUBNYS š. m. balandžio 24 d. būtų šventęs 100 metų sukaktį. Jonas Bubnys nuėjo nelengvą, labai sudėtingo laikotarpio, prasmingais darbais nužymėtą gyvenimo kelią, kurį …

Ma­žė­ja vals­ty­bės įmo­nių va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis

Ma­žė­ja vals­ty­bės įmo­nių va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tis Al­gir­das BART­KE­VI­ČIUS So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos sky­riaus vedėjas Šios, Pen­kio­lik­to­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mos, Sei­mo pa­tvir­tin­tos 2008 m. gruo­džio 9 d. nu­ta­ri­mu Nr. XI-52, da­ly­je „Kri­zės įvei­ki­mo pla­nas“ įtei­sin­ta nuo­sta­ta „per­tvar­ky­ti vals­ty­bės …

Nuo bu­hal­te­rio iki aka­de­mi­ko

Nuo bu­hal­te­rio iki aka­de­mi­ko Prieš de­šimt me­tų ne­te­ko­me ta­len­tin­go bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos spe­cia­lis­to – prak­ti­ko ir moks­li­nin­ko, bu­vu­sio Lie­tu­vos že­mės ūkio uni­ver­si­te­to Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir fi­nan­sų ka­ted­ros ve­dė­jo aka­de­mi­ko pro­fe­so­riaus ha­bi­li­tuo­to dak­ta­ro Ka­zio Pu­čins­ko. Džiau­giuo­si, kad gy­ve­ni­mas ma­ne su­ve­dė su šiuo …

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir gy­ve­ni­mo Mo­ky­to­jas

Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir gy­ve­ni­mo Mo­ky­to­jas Sun­ku ra­šy­ti apie žmo­gų, ku­rį ger­bei ir my­lė­jai, ku­riuo di­džia­vai­si ir se­kei jo pė­do­mis. Sun­ku to­dėl, kad grau­žia są­ži­nė: tik da­bar su­pran­ti, kad bū­da­mas jau­nas el­gei­si ne taip, kaip de­rė­jo su iš­ki­liu Pe­da­go­gu, Moks­li­nin­ku, Auk­lė­to­ju, …