Studentų dovana Lietuvai

Studentų dovana Lietuvai Va­sa­rio 16-osios pro­ga Vil­niaus ko­o­pe­ra­ci­jos ko­le­gi­ja va­sa­rio 9–10 die­no­mis su­ren­gė stu­den­tų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­są „IT 2010“ ir stu­den­tų pro­jek­ti­nių dar­bų kon­fe­ren­ci­ją „Ma­no…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.