Dovana Lietuvai – 20-asis respublikinis studentų konkursas „STEKAS PLIUS-2018“

Gražią ir prasmingą dovaną studentams, mokymo įstaigų dėstytojams, apskaitos specialistams ir vadovams padovanojo UAB „Stekas“, kuri jau 27-erius metus turi patirties informacinių technologijų srityje ir yra viena pirmųjų įmonių Lietuvoje, sukūrusių ir sėkmingai platinančių apskaitos ir verslo valdymo sistemas.2018 m. …

Varžėsi būsimieji verslininkai ir apskaitininkai

Praėjusį ketvirtadienį į Raseinius susirinko šalies profesinio mokymo įstaigų moksleiviai. Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vyko antrasis respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias jaunasis verslininkas“ ir „Geriausias jaunasis apskaitininkas“. Konkurse dalyvavo beveik 50 jaunųjų apskaitininkų ir jaunųjų …

Geriausiu jaunuoju apskaitininku tapo panevėžietis Mindaugas Knašas

Praėjusį ketvirtadienį į Raseinius susirinko šalies profesinio mokymo įstaigų moksleiviai. Raseinių technologijos ir verslo mokykloje vyko pirmasis respublikinis profesinio mokymo įstaigų mokinių profesinio meistriškumo konkursas „Geriausias jaunasis verslininkas ir geriausias jaunasis apskaitininkas“. Konkurse dalyvavo 37 jaunieji apskaitininkai ir 25 jaunieji …

Laimėtojų laukia rudenėjanti Neringa

  „AAM aktualijų“ elektroninės versijos skaitytojams buvo pateikta anketa, kurios 10 klausimų susiję su „AAM aktualijų“ savaitraščiu. Redakcija atrinko įdomiausių atsakymų autorius, iš kurių burtų keliu paaiškėjo nugalėtojos, kurioms dovanojame savaitgalio poilsį Nidoje „AAM aktualijų“ studijoje. Sveikiname Ramunę Kmieliauskaitę ir …

„Metų finansų direktorius 2010“ – Jonas Janukėnas

„Metų finansų direktorius 2010“ – Jonas Janukėnas Jau antrą kartą Lietuvoje rinktas Metų finansų direktorius. Praėjusį ketvirtadinį Europos parke vykusioje „Finansų direktorių konferencijoje 2010“ buvo paskelbti konkurso rezultatai ir apdovanoti nugalėtojai. Metų finansų direktoriaus konkurso rengėjai sakė, jog šiais rinkimais …

Studentų dovana Lietuvai

Studentų dovana Lietuvai Va­sa­rio 16-osios pro­ga Vil­niaus ko­o­pe­ra­ci­jos ko­le­gi­ja va­sa­rio 9–10 die­no­mis su­ren­gė stu­den­tų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­są „IT 2010“ ir stu­den­tų pro­jek­ti­nių dar­bų kon­fe­ren­ci­ją „Ma­no do­va­na Lie­tu­vai“. Ren­gi­nio tiks­las – puo­se­lė­ti stu­den­tų pi­lie­tiš­ku­mą, kur­ti Lie­tu­vos ge­ro­vę, la­vin­ti stu­den­tų da­ly­ki­nes ži­nias. …

Ap­do­va­no­ti ra­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai

Ap­do­va­no­ti ra­ši­nių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai Dau­ge­liui at­ro­do, kad bu­hal­te­ri­nė ap­skai­ta – „sau­sas“ da­ly­kas. Ta­čiau jau ke­le­rius me­tus „AAM ak­tu­a­li­jo­se“ spaus­di­na­mos ša­lies bu­hal­te­rių ir au­di­to­rių pa­ra­šy­tos pa­sta­bos pa­nei­gė šį ste­re­o­ti­pą ir ne vie­ną jau įti­ki­no, kad mū­sų bu­hal­te­riai ir au­di­to­riai – la­bai …