Kviečiama teikti paraiškas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paramai ga


Finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) kviečia teikti paraiškas Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paramai gauti.

Pagrindinis tikslas – mažinti Lietuvos socialinius ir ekonominius skirtumus. Projektų rengimo fondas skiria paramą pagrindinių projektų dokumentacijos, pvz., statinių techninių projektų ir investicijų projektų (galimybių studijų), rengimui. Projektų rengimo fondo biudžetas – 0,566 mln. EUR. Iš Projektų rengimo fondo lėšų gali būti finansuojami projektai, atitinkantys finansuojamas sritis: aplinkos apsaugą (įskaitant žmogaus aplinką), mažinant taršą ir skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą; Europos kultūros paveldo išsaugojimą, įskaitant viešąjį transportą, taip pat miestų atnaujinimą; žmogiškųjų išteklių plėtrą, skatinant švietimą ir mokymą, stiprinant vietos valdžios administracinius gebėjimus; taip pat skatinant tai įgyvendinti padedančius demokratinius procesus; sveikatos apsaugą ir vaikų priežiūrą; akademinius tyrimus; Šengeno acquis įgyvendinimą, nacionalinių Šengeno veiksmų planų rėmimą ir teismų sistemos stiprinimą. Projektų rengimo fondo parama teikiama kaip negrąžinama parama tinkamiems finansuoti projektams. Mažiausias leistinas paramos dydis – 5000 EUR, didžiausias – 20 000 EUR. Paraišką gali teikti pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikoje ir veikiantis viešųjų interesų labui. Pareiškėjo pagrindinis projektas turi būti skirtas viešiesiems interesams, kai siekiama visuomenei reikšmingų tikslų, o ne tenkinti komercinį interesą ar vieno asmens poreikius.

Šaltinis: Centrinė projektų valdymo agentūra