Lietuvoje veikiančių bankų pelnas

Lietuvoje veikiančių bankų pelnas

Eil.
Nr.
Bankas
Pelnas
1.
AB DnB NORD bankas
70,7
2.
AB Ūkio bankas
57,4
3.
AB SEB bankas
347,7
4.
AB bankas "FINASTA"
–3,9
5.
AB Šiaulių bankas
17,5
6.
AB bankas SNORAS
22,0
7.
UAB Medicinos bankas
6,0
8.
AB PAREX BANKAS
–23,5
9.
"Swedbank", AB
381,1
IŠ VISO bankai:
875,0
10.
AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyrius
4,0
11.
MP Investment Bank hf. filialas Baltijos šalyse
–3,4
12.
Balti Investeeringute Grupi Pank AS filialas
–0,6
13.
Allied Irish Banks, p.l.c. Lietuvos filialas
–4,0
14.
Danske Bank A/S Lietuvos filialas
–17,3
15.
Skandinaviska Enskilda Banken AB,Vilniaus filialas
–3,9
16.
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius
17,4
IŠ VISO užsienio bankų skyriai:
–7,7
IŠ VISO:
867,3

2008 m. bankų pelningumui didžiausią įtaką dariusių grynųjų palūkanų pajamų gauta 341,9 mln. litų, arba 21 procento daugiau negu 2007 m. Grynųjų palūkanų pajamų augimą neigiamai veikė sparčiau už palūkanų pajamas augusios palūkanų išlaidos ir lėtėjęs paskolų portfelio augimas.
Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos buvo 44,2 mln. litų, arba 6,8 procento didesnės, palyginti su 2007 m. Didelės įtakos bankų veiklos grynajam rezultatui turėjo vienkartinio pobūdžio pajamos, gautos iš kontroliuojamųjų įmonių dividendų forma arba pardavus tas įmones. Iš viso tokios pajamos 2008 m. sudarė 135 mln. litų.
Labiausiai bankų veiklos rezultatą 2008 m. neigiamai veikė gerokai padidėjusios paskolų vertės sumažėjimo ir atidėjinių nebalansiniams straipsniams išlaidos. Bankų nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ir atidėjinių, palyginti su 2007 m., buvo daugiau kaip penkis kartus didesni ir sudarė 483,3 mln. litų. Bankų operacinės išlaidos per metus padidėjo 130,9 mln. litų, arba 12,2 procento. Didžiąją operacinių išlaidų dalį sudarė personalo išlaikymo išlaidos, per metus išaugusios 11,2 procento.
Dėl nepalankios situacijos pasaulio kapitalo ir pinigų rinkose dalis bankų turėtų prekybinių nuosavybės ir skolos vertybinių popierių priemonių bei su jomis susijusių išvestinių finansinių priemonių buvo nuostolingos, todėl bankų pajamos iš finansinių priemonių buvo 130 mln. Lt mažesnės nei 2007 m.

Šaltinis: Lietuvos bankas
2009-04-20