Patvirtintas palūkanų už mokestinę paskolą dydis

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K–053 (Žin., 2010, Nr. 27-1233) patvirtintas nuo 2010 m. balandžio 1 d. antrajam ketvirčiui taikomas 0,02 procento palūkanų už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną dydis.

Šaltinis: „Valstybės žinios“ 2010-03-09