Pristatytas naujas Ūkinių bendrijų įstatymo projektas

Seime pristatyto naujos redakcijos Ūkinių bendrijų įstatymo projekto tikslas – teisinės aplinkos investavimui tobulinimas ir patrauklių sąlygų verslui kūrimas. Įstatymo projekte siūloma nustatyti, kad ūkinė bendrija veiktų bendrijos veiklos sutarties pagrindu. Tokie pakeitimai leistų nustatyti, kad visi komanditinės ūkinės bendrijos dalyviai – tiek tikrieji nariai, tiek komanditoriai – būtų bendrijos steigimo sandorio šalys. Tarp komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių ir komanditorių būtų sudaroma viena bendrijos veiklos sutartis, kuria bendrija vadovautųsi savo veikloje. Bendrijos veiklos sutartis apibrėžtų komanditorių teises ir pareigas, kartu leistų sumažinti minimalų komanditinės ūkinės bendrijos steigėjų skaičių iki dviejų asmenų – vieno tikrojo nario ir vieno komanditoriaus. Siūloma atsisakyti reikalavimo ūkinės bendrijos steigimo sandorį sudaryti notarine forma, keičiant tai notariniu steigimo sandorį sudariusių asmenų ar jų įgaliotų asmenų, kurie pasirašo bendrijos veiklos sutartį ar jos pakeitimus, parašų tikrumo liudijimu, taip pat reikalavimu iki pateikiant JAR ūkinei bendrijai steigti reikalingus dokumentus patikrinti tokių dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams. Įstatymo projekte siūloma nenustatyti ūkinės bendrijos dalyvių maksimalaus skaičiaus. Siūloma, kad dalyvio įnašas būtų dalyvio turtas, perduotas bendrijai. Įnešant įnašą ar įsipareigojant įnešti įnašą turėtų būti nustatoma nepiniginio įnašo vertė. Įvertinant tai, kad darbai ir paslaugos įnašo įnešimo momentu dar nebūtų atlikti ir būtų neįmanoma tinkamai jų įvertinti, projekte siūloma nustatyti, kad darbai ir paslaugos negalėtų būti įnašu į ūkinę bendriją. Taip pat siūloma pakeisti galiojantį komanditinių ūkinių bendrijų reikalų tvarkymo teisinį reguliavimą, suteikiant daugiau teisių komanditoriams, kurie įgytų galimybę kartu su tikraisiais nariais priimti komanditinei ūkinei bendrijai svarbius sprendimus dėl bendrijos veiklos sutarties keitimo, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo. Siūloma leisti bendrijos veiklos sutartyje šalims pačioms nustatyti, kokiais atvejais ir tvarka bendrijos dalyvis galėtų pasitraukti iš bendrijos. Taip pat siūloma leisti dalyviams patiems bendrijos veiklos sutartyje nustatyti pelno skirstymo tvarką. Dalyviams skirta bendrijos pelno dalis galėtų būti skirstoma ir nepasibaigus bendrijos finansiniams metams, t. y. už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Pasibaigus bendrijos finansiniams metams skirstant bendrijos gautą pelną bendrijos dalyviui paskirta pelno dalis būtų atitinkamai sumažinama.

Šaltinis: Seimas