Dėl VMI prie LR FM viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informuoja apie VMI viršininko 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. VA-132 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema“ pakeitimo“, kuris įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.  Minėtu Įsakymu Fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, taisyklėse, taip pat ir Prašymo įregistruoti ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema išregistruoti iš ūkininkų, kuriam taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema, REG815 formoje atitinkamų dydžių vertės litais yra nurodytos perskaičiuotos į vertes eurais.  Fizinis asmuo registruojamas Ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM schema, jeigu bendra fizinio asmens ar bendra fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma nėra didesnė kaip 45 000 eurų, ir fizinio asmens, ar bendra fizinio asmens ir jo ūkio partnerių (įskaitant ir paties fizinio asmens, kuris registruojasi ūkininku, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema) įsigytų iš kitų ES valstybių narių (toliau – valstybės narės) prekių vertė (išskyrus naujas transporto priemones ir akcizais apmokestinamas prekes) per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 14 000 eurų ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato šios ribos viršyti. Fizinis asmuo išregistruojamas iš Ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, jeigu fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio partnerių bendra atlygio per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių) už, vykdant ekonominę veiklą, šalies teritorijoje patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma didesnė kaip 45 000 eurų, taip pat, jeigu  fizinio asmens ar fizinio asmens ir jo įsteigto ūkininko ūkio parterių bendra iš kitų valstybių narių įsigytų prekių vertė praėjusiais kalendoriniais metais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 eurų.

Šaltinis: VMI