Dėl VMI prie FM viršininko 2002 m. Birželio 25 d. Įsakymo Nr. 174 „Dėl akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių“ pakeitimo

Nuo 2019 m. birželio 19 d. įsigaliojo VMI prie FM viršininko įsakymas Nr. VA-50 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 174 „Dėl Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių” pakeitimo”, kuriuo nustatoma, kad Akcizų sumokėjimą užtikrinančių dokumentų priėmimo, registravimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatos mutatis mutandis taikomos:

–      asmenims, gaunantiems iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės elektroninių cigarečių skystį, už kurį akcizai dar nesumokėti, verslo reikmėms,
–      asmenims, verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje pagaminusiems elektroninių cigarečių skystį, už kurį akcizai dar nesumokėti,
–      asmenims, verslo reikmėms Lietuvos Respublikoje įsigijusiems elektroninių cigarečių skystį, už kurį akcizai dar nesumokėti.

Taip pat Taisyklėse įtvirtinamos nuostatos, kad:
–      laidavimas (garantija), nepasirašyti elektroniniu parašu, pateikiami tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai  prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją arba paštu,
–      laidavimas (garantija), pasirašyti elektroniniu parašu, pateikiami per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo”, nustatyta tvarka,
–      patvirtinimas (išskyrus patvirtinimą, teikiamą užtikrinti registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievoles) pateikiamas per Mano VMI,
–      patvirtinimas dėl registruoto akcizų už elektroninių cigarečių skystį mokėtojo prievoles pateikiamas tiesiogiai VMI prie FM, per apskrities valstybinę mokesčių inspekciją arba paštu.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2019 m. birželio 20 d. rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-18924.

Šaltinis: VMI