Dėl 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 pakeitimo

VMI informuoja, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalioja Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 156 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių apskaitos“ pakeitimo“, kuriuo nauja redakcija išdėstomos Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkų akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės), Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius (toliau – Kodų klasifikatorius), Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalo pavyzdinė forma (toliau – Žurnalo forma) bei pakeičiamas Operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatorius (toliau –  Operacijų klasifikatorius).

Šiuo pakeitimu:

  1. Taisyklių nuostatose panaikinami reikalavimai registruotiems gavėjams, laikinai registruotiems gavėjams bei registruotiems siuntėjams pildyti akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalą, taip pat šio žurnalo pildyti nereikės ir tais atvejais, kai akcizais apmokestinamos prekės tiekiamos į tiesioginio pristatymo vietą.
  2. Atsižvelgiant į pirmame punkte analizuojamus pakeitimus, pripažįstami netekusiais galios Operacijų klasifikatoriaus SG, SE, NE, RP, RN kodai, taip pat papildomai pakeičiamas E6 kodas.
  3. Kodų klasifikatorius papildomas 120 kodu, kuris skirtas alui, pagamintam mažosiose alaus daryklose, kurį apmokestinant taikoma Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta lengvata. Taip pat papildomas Kodų klasifikatoriaus 460 kodas, nustatant, kad į šio kodo taikymo sritį patenka sintetinis biodyzelinas (HVO).
  4. Žurnalo formoje atsisakoma perteklinių duomenų teikimo (pvz., buveinės ar gyvenamosios vietos adreso, fakso, telefono numerio nurodymo ir kita).
  5. Taisyklėse, Kodų klasifikatoriuje, Žurnalo formoje bei Operacijų klasifikatoriuje atlikti kiti techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimai.

 Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-27 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-49636.

Šaltinis: VMI