Dėl LR akcizų įstatymo pakeitimo nuo 2023 m. sausio 1 d.

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau − AĮ)
pakeitimu Nr. XIV-446 [1] , nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi produktams taikomi akcizų tarifai:

Eil. Nr.

Akcizais apmokestinamas produktas

Akcizų tarifas 2022 m.

Akcizų tarifas nuo 2023 m. sausio 1 d.

1.

Alus

7,82 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą

8,60 euro už 1 procentą faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos procentais akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą

2.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais yra ne didesnė kaip 8,5 procento, nurodytiems AĮ 24 straipsnio 1 dalyje

78 eurai už produkto hektolitrą

93 eurai už produkto hektolitrą

3.

Vynas ir kiti fermentuoti gėrimai, nenurodyti AĮ 24 straipsnio 1 dalyje (AĮ 24 straipsnio 2 dalis)

181 euras už produkto hektolitrą

199 eurai už produkto hektolitrą

4.

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra ne didesnė kaip 15 procentų

200 eurų už produkto hektolitrą

216 eurų už produkto hektolitrą

5.

Tarpiniai produktai, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais yra didesnė kaip 15 procentų

285 eurai už produkto hektolitrą

308 eurai už produkto hektolitrą

6.

Etilo alkoholis

2163 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

2310 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą

7.

Cigaretės

specifinis elementas – 74,3 euro;

 kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 122,5 euro už 1000 cigarečių

specifinis elementas – 79,6 euro;

kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 130 eurų už 1000 cigarečių

8.

Cigarai ir cigarilės

66 eurų už kilogramą produkto

79 eurų už kilogramą produkto

9.

Rūkomasis tabakas

97 eurų už kilogramą produkto

104,6 euro už kilogramą produkto

10.

Kaitinamojo tabako produktai

45,6 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų

60,2 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų

11.

Elektroninių cigarečių skystis

0,15 euro už mililitrą skysčio

0,19 euro už mililitrą skysčio

12.

Neapdorotas tabakas

97 eurų už kilogramą neapdoroto tabako

104,6 euro už kilogramą neapdoroto tabako

 

Taip pat AĮ pakeitimu Nr. XIV-777[2] nuo 2023 m. sausio 1 d.:

 

 1. papildoma AĮ 6 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatoma, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas privalo tvarkyti visų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje atliekamų operacijų apskaitą. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje atliekamų operacijų apskaitos tvarką (įskaitant privalomas naudoti matavimo, apskaitos priemones, jų naudojimo reikalavimus) nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Taigi, šiuo pakeitimu Vyriausybės įgaliotai institucijai (VMI prie FM[3]) papildomai pavedama nustatyti ne tik akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje atliekamų operacijų apskaitos tvarką, tačiau ir akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje privalomas naudoti matavimo, apskaitos priemones ir jų naudojimo reikalavimus;
 2. pakeičiami ir / arba papildomi AĮ 6 straipsnio 7 dalies 7 – 9 punktuose nurodyti leidimų steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį panaikinimo pagrindai, kurie išdėstomi taip:

„7. mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu 6 mėnesius iš eilės jame nevykdoma jokia veikla, numatyta prašyme išduoti leidimą steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį;

 1. mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu per 3 mėnesius nuo leidimo steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį suteikimo dienos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas nepateikia piniginio užstato ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka toks dokumentas turėjo būti pateiktas; 
 2. mokesčių administratoriaus sprendimu, jeigu per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikiamas naujas atitinkamas dokumentas;“;
 1. pakeičiami ir / arba papildomi AĮ 7 straipsnio 5 dalies 1 – 2 punktuose nurodyti registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų išregistravimo pagrindai, kurie išdėstomi taip:

„1. registruotas gavėjas 6 mėnesius iš eilės verslo tikslams negavo iš kitos valstybės narės akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

 1. registruotas gavėjas per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikia naujo atitinkamo dokumento;“.

Taip pat atlikti kiti AĮ 7 straipsnio kalbinio, techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimai;

 1. pakeičiami ir / arba papildomi AĮ 8 straipsnio 5 dalies 1 – 2 punktuose nurodyti registruotų akcizais apmokestinamų prekių siuntėjų išregistravimo pagrindai, kurie išdėstomi taip:

„1. registruotas siuntėjas 6 mėnesius iš eilės neišgabeno importuotų akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas;

 1. registruotas siuntėjas per 10 darbo dienų nuo piniginio užstato arba mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos nepateikia naujo atitinkamo dokumento;“.

Taip pat atlikti kiti AĮ 8 straipsnio kalbinio, techninio ir redakcinio pobūdžio pakeitimai;

 1. pakeičiama AĮ 44 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatoma, kad energinių produktų, kuriems taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo kontrolės tvarką nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerija kartu su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
 2. pripažįstama netekusia galios AĮ 44 straipsnio 3 dalis:
 1.  panaikinamas reikalavimas mokesčių mokėtojams registruotis akcizų už elektros energiją mokėtojais, kuris buvo nustatytas AĮ 46 straipsnio nuostatose.
 2. AĮ 64 straipsnis papildomas 3 dalimi, kuri išdėstoma taip:

„3. Nuo akcizų atleidžiami kaitinamojo tabako produktai, jeigu jie sunaikinti prižiūrint kompetentingai institucijai. Šios nuostatos įgyvendinamos centrinio mokesčių administratoriaus (dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos kontroliuojamų prekių) ir Sąjungos muitinės kodekso, jį papildančių ir įgyvendinančių Europos Sąjungos teisės aktų (dėl muitinės kontroliuojamų prekių) nustatyta tvarka. Jeigu už sunaikintus kaitinamojo tabako produktus akcizai jau buvo sumokėti, akcizų suma įskaitoma arba grąžinama Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Šios dalies nuostatos netaikomos sunaikintiems kaitinamojo tabako produktams, kurie pagaminti ar laikomi (įskaitant saugojimą) pažeidžiant teisės aktų reikalavimus arba yra neteisėtai atgabenti.“

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-11-23 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-36375.

Šaltinis: VMI