Dėl pi­ni­gų srau­tų ata­skai­tos

Dėl pi­ni­gų srau­tų ata­skai­tos „Ap­skai­tos, au­di­to ir mo­kes­čių ak­tu­a­li­jos“, siek­da­mos iš­si­aiš­kin­ti ir at­sa­ky­ti į vie­nos įmo­nės bu­hal­te­rės klau­si­mą, ko­dėl rei­kia už įsi­gy­tą il­ga­lai­kį tur­tą PVM pa­vaiz­duo­ti pi­ni­gų srau­tuo­se iš in­ves­ti­ci­nės veik­los, krei­pė­si į fi­nan­sų ana­li­ti­ką, ates­tuo­tą­jį au­di­to­rių bei Au­di­to ir …

Re­struk­tū­ri­za­vi­mas – bū­das ben­dro­vei iš­veng­ti ban­kro­to by­los?

Re­struk­tū­ri­za­vi­mas – bū­das ben­dro­vei iš­veng­ti ban­kro­to by­los? Cen­tri­nė hi­po­te­kos įstai­ga pra­ne­ša, kad Lie­tu­vo­je ban­kro­tų ir tur­to areš­tų – ke­tur­gu­bai dau­giau ne­gu prieš me­tus. Be­veik kas­dien pra­ne­ša­ma, kad dar vie­nos sta­ty­bos ben­dro­vės tur­tas areš­tuo­tas. Ty­či­niai ban­kro­tai Lie­tu­vo­je ta­po nau­ja ver­slo prak­ti­ka …

Ke­lios auk­lės – vai­kas be gal­vos

Ke­lios auk­lės – vai­kas be gal­vos 5-asis ver­slo ap­skai­tos stan­dar­tas „Pi­ni­gų srau­tų ata­skai­ta“ bu­vo pa­tvir­tin­tas 2003 m. gruo­džio 18 d., ta­čiau ir šian­dien tei­sin­gai su­da­ry­ti pi­ni­gų srau­tus bu­hal­te­riui – kie­tas rie­šu­tė­lis. To­dėl dau­ge­lis ap­skai­tos bei au­di­to spe­cia­lis­tų ir ben­dro­vių šia …

Ką tu­ri da­ry­ti įmo­nės bu­hal­te­ris, jei­gu at­si­skai­to­ma gry­nai­siais dau­giau kaip 15 tūkst. eu­rų?

Ką tu­ri da­ry­ti įmo­nės bu­hal­te­ris, jei­gu at­si­skai­to­ma gry­nai­siais dau­giau kaip 15 tūkst. eu­rų? „Bū­da­ma ben­dro­vės ka­si­nin­kė, tu­rė­jau įfor­min­ti pi­ni­gų iš­mo­kė­ji­mą už ak­ci­jas žmo­gui, ku­rio iš tie­sų ne­ma­čiau. Pi­ni­gus pa­ė­mė di­rek­to­rius, jų pa­ė­mi­mas ne­bu­vo įfor­min­tas, tik at­ne­šė iš­lai­dų or­de­rį su pi­ni­gus …