Mintys po renginio Briuselyje

  Neseniai dalyvavau Accountancy Europe (AE) susitikime Briuselyje, kur atstovavau Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai (LBAA). Šio renginio išvakarėse Briuselyje buvo nušauti du Švedijos futbolo sirgaliai, tad atmosfera buvo pakankamai įkaitusi, juolab kad nusikaltėlis tą vakarą nebuvo sugautas. Briuselyje buvo paskelbtas …

Europos Sąjunga. Ar išliks vidurinioji klasė?

Europos Parlamento liepos sesijoje, be kitų dalykų, buvo svarstyti turtingųjų apmokestinimo ir viduriniosios klasės išlikimo klausimai. Oficialiai pranešimas vadinosi „Užtikrinti, kad Europos ekonomika būtų naudinga viduriniajai klasei“ (2023/2751 (RSP)). Įdomu tai, kad tikrai nesitikėjau, jog absoliučiai tokiomis pačiomis nuotaikomis, kaip …

Europos Sąjungos įmonės. MVĮ

Kas yra MVĮ?Europos Parlamento liepos plenarinėje sesijoje buvo perskaitytas Komisijos pareiškimas „MVĮ Sąjungos padėtis“ ir priimta rezoliucija „Dėl MVĮ Sąjungos padėties“. MVĮ – tai mažos ir vidutinės įmonės. Pateikiame tezių santrauką, kad ir skaitytojai jaustųsi, kaip Europos Parlamento mėlynų kėdžių …

Europos Sąjungos bankai. Pertvarkymo link

Europos Parlamentas (EP) produktyviai darbuojasi ir įsibėgėjus vasarai. „AAM aktualijos“ gavo pakvietimą į EP plenarinę sesiją Strasbūre, vykusią liepos mėnesį, kurioje buvo nagrinėjama daugybė temų, pradedant gamtos atkūrimu bei žurnalistų apsauga ir baigiant turtingųjų apmokestinimu bei Bankų sąjungos ataskaita. Skaitytojus …

ECOFIN – susitarimai PVM klausimais, Europos semestras ir naujosios pinigų plovimo prevencijos direktyvos

Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdyje pasiektas svarbus susitarimas dėl Tarybos direktyvos pakeitimo, kuriuo siekiama tobulinti esamą PVM sistemą.„Šis politinis susitarimas padės supaprastinti dabar galiojančias PVM apmokestinimo taisykles. Priimti sprendimai suteikia teisinį aiškumą tarp …

Kainos – apylygės, atlyginimai – 3 kartus mažesni

Tą parodė ne maisto prekių kainų palyginimo Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse tyrimo rezultatai.Tyrimas inicijuotas reaguojant į vartotojų skundus dėl sparčiai didėjančių kainų. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užsakymu atliktame tyrime lygintos 12 skirtingų ES šalių prekių – drabužių, …

Išmokos šeimai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

Nemažai Lietuvos piliečių yra išvykę dirbti ir (ar) gyventi į kitas Europos Sąjungos valstybes, tačiau dažnas nežino, kokias socialines garantijas, pašalpas ir išmokas jis gali gauti kitoje valstybėje ar kur turėtų kreiptis dėl jų. Todėl, dar prieš išvykstant, labai svarbu …

Tarėsi dėl Europos paslaugų elektroninės kortelės

Europos Komisija siūlo naują projektą – įdiegti Europos paslaugų elektroninę kortelę. Kas yra ši kortelė, koks jos tikslas, kokia nauda ir kiek tai kainuos? Ar tai nepaskatins kurti ministerijose naujus departamentus ir priimti naujus valdininkus?Europos paslaugų elektroninė kortelė yra nuotolinis …

Ar viešojo sektoriaus subjektų apskaita bus reglamentuojama ES lygiu?

  2014 m. balandžio 1 d. Europos buhalterių federacija (FEE), kurios nariai yra 45 profesinės buhalteriams ir (ar) auditoriams atstovaujančios institucijos iš 33 Europos šalių, organizavo konferenciją-diskusiją „Europos viešojo sektoriaus apskaitos harmonizavimas“. Akivaizdu, kad reikalinga skubi viešojo sektoriaus apskaitos reforma, …

Lietuvoje MMA – vienas mažiausių ES

Neseniai Europos žiniasklaida pranešė, kad gegužės 18 d. nacionaliniame referendume šveicarai balsuos už minimalų atlyginimą, kurio nominalus dydis – 22 frankai (62 Lt) už valandą, arba 4 000  frankų (11 352 Lt) per mėnesį. Nors 90 proc. dirbančiųjų Šveicarijoje uždirba daugiau, darbdaviai …

Nefinansinės informacijos atskleidimas – „už“ ar „prieš“

  Europos Komisija parengė pasiūlymą dėl didelių įmonių ir įmonių grupių nefinansinės informacijos atskleidimo. Pasiūlymu siekiama didinti didelių Europos bendrovių atskleidžiamos nefinansinės informacijos skaidrumą ir palyginamumą. Nefinansinė informacija apimtų aplinkosaugos, socialinius ir personalo klausimus, pagarbą žmogaus teisėms, antikorupcijos ir kyšininkavimo …

PVM Europos Sąjungoje: skaičiai ir faktai

  Pastoviausią PVM sistemą turi Austrija. Standartinis PVM tarifas šioje valstybėje nesikeičia nuo 1984 m. Švedijoje tarifas nesikeitė nuo 1990 m., Danijoje ir Liuksemburge – nuo 1992 m. Finansų krizės sąlygomis daugelis ES valstybių didino PVM tarifus. Vengrija įvedė 27 proc. PVM …

Socialinė apsauga pagal ES reglamentus

Statistikos duomenimis, apie 300 tūkst. Lietuvos piliečių per kelerius pastaruosius metus išvyko dirbti į kitas ES šalis. Daugiausia jų įsidarbino Airijos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės įmonėse ir pas privačius asmenis. Daugelis Lietuvos įmonių, turinčių savo filialus užsienio šalyse, komandiruoja savo darbuotojus.Straipsnyje …

Pa­pras­ti­na­mi PVM są­skai­tų fak­tū­rų iš­ra­šy­mo rei­ka­la­vi­mai

Pa­pras­ti­na­mi PVM są­skai­tų fak­tū­rų iš­ra­šy­mo rei­ka­la­vi­mai Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja šių me­tų sau­sio 29 d. pri­ėmė Ko­mu­ni­ka­tą dėl elek­tro­ni­nių są­skai­tų fak­tū­rų iš­ra­šy­mo tech­no­lo­gi­nių po­ky­čių ir to­les­nio PVM są­skai­tų fak­tū­rų iš­ra­šy­mo tai­syk­lių pa­pras­ti­ni­mo, nau­ji­ni­mo ir de­ri­ni­mo prie­mo­nių. Pa­gal Ta­ry­bos di­rek­ty­vos 2006/112/EB 237 straips­nį …

Ar Lie­tu­vo­je bus su­pap­ras­tin­ta ap­skai­ta

Ar Lie­tu­vo­je bus su­pap­ras­tin­ta ap­skai­ta Jau ke­le­rius me­tus Eu­ro­pos Są­jun­go­je dis­ku­tuo­ja­ma, kad rei­kė­tų su­pap­ras­tin­ti ver­slo ap­lin­ką ir bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos rei­ka­la­vi­mus ma­žoms ir vi­du­ti­nėms įmo­nėms. 2008 m. bir­že­lio 25 d. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­skel­bė ko­mu­ni­ka­tą „Pra­dėk nuo ma­žo: Eu­ro­pos smul­kio­jo ver­slo ak­tas“. …

Au­di­to di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mas Europos Sąjungoje

Au­di­to di­rek­ty­vos įgy­ven­di­ni­mas Europos Sąjungoje Pau­lė SVO­RO­BO­VI­ČIE­NĖ Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Ap­skai­tos me­to­do­lo­gi­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Nuo Au­di­to di­rek­ty­vos (2006/43/EB), iš es­mės kei­čian­čios vi­sų ES au­di­to­rių ir au­di­to įmo­nių au­di­to veik­los prie­žiū­rą, įsi­ga­lio­ji­mo 2008 m. bir­že­lio 29 d. pra­ėjo dau­giau kaip pu­sė …