Raganos grasina ministrui dėl naujo mokesčio

Rumunijos raganos ir burtininkai užtraukė užkeikimą ir „šiaip patiriančiai daug nesėkmių“ vyriausybei. Taip jie nori nubausti politikus už tai, kad nuo sausio 1 dienos juos privertė registruotis kaip smulkiesiems verslininkams ir atitinkamai mokėti mokesčius, praneša „The Times“. „Mes iš tiesų …

Kiek metų – po parduotuves?

Kiek metų – po parduotuves? Dau­giau nei 8 me­tus mo­te­rys pra­lei­džia vaikš­čio­da­mos po par­duo­tu­ves – tai stu­di­jos, at­lik­tos Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kom­pa­ni­jos „GE Mo­ney“, re­zul­ta­tai. Per me­tus mo­ters da­liai iš­puo­la 301 žy­gis, skir­tas ap­si­pirk­ti. Tai už­trun­ka 399 val. 46 min. Daž­niau­siai …

Šu­nims – ge­res­ni lai­kai

Šu­nims – ge­res­ni lai­kai Kai kam sun­kme­tis ir į nau­dą. Pa­vyz­džiui, Ber­ly­ne ati­da­ry­ta ne­mo­ka­ma val­gyk­la šu­nims, ku­rių šei­mi­nin­kai be­na­miai ir be­dar­biai. Įstai­gos di­rek­to­rė Klau­di­ja Cholm pa­nei­gė nuo­mo­nę, kad esant sun­kme­čiui pi­ni­gai dau­giau rei­ka­lin­gi žmo­nėms nei šu­nims, pra­ne­ša agen­tū­ra „Reu­ters“. „Žmo­nės …

Tau­py­ti, va­di­na­si, ne­si­praus­ti

Sin­ga­pū­ras, siek­da­mas įveik­ti eko­no­mi­nę kri­zę, re­ko­men­da­vo sa­vo gy­ven­to­jams at­si­sa­ky­ti ne­rei­ka­lin­gų iš­lai­dų ir steng­tis vi­sur tau­py­ti, pra­ne­ša agen­tū­ra „Blo­om­berg“. Vy­riau­sy­bė pa­ra­gi­no gy­ven­to­jus ma­žiau praus­tis du­šuo­se ir dau­giau pirk­ti šal­dy­tos mė­sos. To­kia so­cia­li­nė agi­ta­ci­ja bu­vo iš­pla­tin­ta po­li­ti­kų, re­kla­muo­ja­ma te­le­vi­zi­jo­je. Be vi­so to, …

Suk­čių šei­ma ap­ga­vo vals­ty­bę 130 tūkst. sva­rų ster­lin­gų

Suk­čių šei­ma ap­ga­vo vals­ty­bę 130 tūkst. sva­rų ster­lin­gų Vie­na šei­ma, gy­ve­nan­ti Man­čes­te­ry­je, ap­ga­vo vals­ty­bę 130 tūkst. sva­rų ster­lin­gų (apie 494 tūkst. li­tų), gau­tų pa­tei­kus me­la­gin­gus pa­reiš­ki­mus įvai­rioms so­cia­li­nėms iš­mo­koms ir pa­šal­poms gau­ti. Tuo tar­pu kai ku­rie šei­mos na­riai prie šių …

Kri­zė ir… plau­kų spal­va

Kri­zė ir… plau­kų spal­va Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ste­bi­mas įdo­mus reiš­ki­nys – gra­žio­sios ly­ties at­sto­vės, ban­dy­da­mos su­si­do­ro­ti su re­ce­si­jos pa­sek­mė­mis ša­ly­je, per­si­da­žo į blon­di­nes. Pa­sak žy­maus kir­pė­jo En­driu Bar­to­no, ku­ris kar­tu yra ir plau­kų prie­žiū­ros eks­per­tas, ir pre­mi­jos „Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos kir­pė­jas“ sa­vi­nin­kas, …