2017 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Buhalterinė apskaitaD. Čibirienė. „Buhalteriai vertina i. MAS“. Nr. 1, 2.R. Dindienė. „Garantinis fondas nuo 2017 m.“. Nr. 2.V. Bružauskas. „Augalininkystės produktų savikainos kalkuliavimas“. Nr. 2.A. Laskauskienė. „Dėl standartų taikymo“. Nr. 3.K. Volodkovič. „Į ką atkreipti dėmesį, rengiant aiškinamąjį raštą“. Nr. …

Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte (II)

 Atsargų vertės sumažėjimas apskaitoje turėtų būti registruojamas tik tuo atveju, jeigu atsargų grynoji galimo realizavimo vertė reikšmingai skirsis nuo jų įsigijimo (pasigaminimo) savikainos. Vertinant, ar nuvertėjimo suma yra reikšminga, turėtų būti atsižvelgiama į bendrą vertės sumažėjimo sumą, o ne į …

Atsargų įvertinimas grynąja galimo realizavimo verte (I)

 Įmonė, naudodama atsargas, planuoja gauti ekonominės naudos per vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Tačiau atsargos gali neuždirbti planuojamos ekonominės naudos dėl daugelio priežasčių: moralinio ar fizinio atsargų senėjimo, smarkiai padidėjusių atsargų gamybos ir pardavimo išlaidų, nepalankios situacijos …

Mokymosi atostogų suteikimo tvarka

 Kiekvienas darbuotojas turi teisę mokytis, lavinti įgūdžius, tobulinti savo kvalifikaciją ir profesinius sugebėjimus ir daryti tai nenutraukiant darbo teisinių santykių. Tiek pagal anksčiau galiojusį, taip pagal galiojantį Darbo kodeksą (toliau – DK), numatytos galimybės darbuotojui pasinaudoti mokymosi atostogomis. Darbdavys, esant …

Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai, kai išmokamos premijos ir kitos išmokos

 „Ar, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui ir kitiems teisės aktams, skaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, turi būti įskaičiuojamos išmokėtos premijos ir (ar) skatinamosios išmokos (vienkartiniai priedai, priemokos) už gerus darbo rezultatus, svarbių užduočių, papildomų darbų įvykdymą, taip pat švenčių, asmeninių jubiliejų …

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (955) Kokia tvarka atskaitomi finansų įstaigų ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostoliai iš mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno: jeigu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuojamas įprastinės veiklos pelnas ir VP perleidimo pelnas?Jeigu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuojamas įprastinės veiklos pelnas ir VP perleidimo pelnas, tai …

Mokestinių nuostolių perkėlimo ypatumai (1)

 Mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimo tvarka yra įteisinta Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 30 straipsnyje. Kokie nuostoliai priskiriami vieneto ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Jeigu mokestiniais metais iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas ir atskaičius leidžiamus bei ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus gaunami mokestinio laikotarpio …

Dingusių, visiškai ar iš dalies sugadintų apskaitos dokumentų atkūrimas

 Rengiant finansines ataskaitas, kartais pasigendama kai kurių apskaitos dokumentų arba dėl tam tikrų priežasčių jie sugadinti. Reikalinga juos atkurti arba pripažinti neatkuriamai prarastais.Jeigu dingusį, visiškai ar iš dalies sugadintą apskaitos dokumentą sudarė du arba keli jo egzemplioriai ir jeigu vienas …

Ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija

 Finansinėje apskaitoje ilgalaikiu turtu laikomi įmonės valdomi ekonominiai ištekliai, kuriuos naudodama ji tikisi ateityje gauti ilgalaikės ekonominės naudos.Turto balansinė vertė negali būti didesnė už iš jo gautiną būsimąją ekonominę naudą. Vykdant šį reikalavimą, prieš sudarant finansines ataskaitas, metinės inventorizacijos metu, …

2018 m. šiek tiek padidės minimalus darbo užmokestis ir kitos išmokos (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (953) Privalu didinti ir kitas išmokas bei įmokasNuo sausio 1 d. didėsiantys MDU dydžiai turės įtakos ir kai kurių atitinkamais teisės aktais įteisintų išmokų bei įmokų dydžiams:1) Už kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas …

Susitarimai dėl papildomo darbo pagal Darbo kodeksą

 Įsigaliojusiame Darbo kodekse (DK) šiek tiek kitaip, negu anksčiau, reglamentuojami klausimai dėl papildomo darbo toje pačioje įmonėje, organizavimo.Darbo sutarties sąlygos yra būtinosios ir papildomos. Būtinosios darbo sutarties sąlygos – darbo funkcija, darbo apmokėjimo sąlygos ir darbovietė. Kai darbdavys su darbuotoju …

Kaip pasikeitė materialinės atsakomybės reguliavimas, įsigaliojus DK?

 Įsigaliojusiame Darbo kodekse (DK) materialinės atsakomybės taisyklės remiasi dviejų so­cialinių partnerių – darbdavių ir darbuotojų – kompromisu, siekiant panaikinti vienos darbo santykių šalies nepagrįstą dominavimą ir kitos šalies priklausomybę.Sumažinta specialiųjų taisyklių apimtis, paliekant ginčą nagrinėjančiam organui spręsti žalos atlyginimo klausimą, remiantis …

Socialiniai mokesčiai nuo – 0 iki 50 proc.

Švedijoje ir Olandijoje nėra privalomų socialinio draudimo mokesčių. Ukrainoje darbdaviai moka 49,7 proc., darbuotojai – 3,6 proc., Kinijoje – 30 ir 11, Rusijoje – 30 ir 0, Baltarusijoje – 34 ir 1, Juodkalnijoje – 9,8 ir 24, Moldovoje – 26,5 ir …

Prekės ženklo registravimas

 Sugriežtinus įmonės pavadinimų patikrą pagal lietuvių kalbos normas, įmonių steigėjams apribotos galimybės suteikti įmonei simbolinę prasmę turintį, įmonės veiklos specifiką apibūdinantį, bet neatitinkantį lietuvių kalbos normų pavadinimą. Dažniausiai steigėjai nori pavadinti savo įmonę užsienio kalba, tačiau tokios galimybės jau nėra. Prekės …

Darbo laikas Lietuvoje ir Europoje: ar pokyčiai padės investicijoms?

Kaip dabar dirbama Lietuvoje?Lietuvoje, svarstant Darbo kodekso (DK) projektą, ilgai ir daug buvo diskutuota dėl darbo laiko trukmės ir ribojimų. Šiemet įsigaliojęs naujasis DK liberalizavo kai kurias nuostatas. Naujajame DK atsisakyta 8 val. kasdienės darbo laiko trukmės reikalavimo, nustatyta 40 …

Kas aktualu, rengiant buhalterius aukštosiose mokyklose?

 Šiais metais labai suaktyvėjo diskusijos dėl auštojo mokslo reformos, jo kokybės gerinimo. Be kita ko, kritiškai vertinamas labai padidėjęs ekonomikos ir vadybos studijų programų skaičius. Iškyla klausimas ir dėl buhalterinių studijų programų (apimties ir kokybės). Dabartinės studijų programosDabar Lietuvos universitetuose būsimiems …

Naujovės komandiruočių reglamentavime

Naujojo Darbo kodekso 107 straipsnyje aptariama darbuotojo komandiruotės sąvoka.Darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo, vietoje. Komandiruotės metu darbuotojui paliekamas jo darbo užmokestis. Jeigu komandiruotės metu darbuotojas patiria papildomų sąnaudų (transporto, kelionės, nakvynės ir kitų …

Baudžiamoji atsakomybė už mokesčių ir apskaitos įstatymų pažeidimus

Buhalterė J. V. klausia, už kokius finansinius nusikaltimus atsako juridinis asmuo? Kokia baudžiamoji atsakomybė yra numatyta apskaitą tvarkantiems asmenims už apgaulingą ir aplaidų apskaitos tvarkymą, mokesčių deklaravimo tvarkos nesilaikymą, klaidingų deklaracijų pateikimą? Atsakydamas į skaitytojos klausimus apie atsakomybę už finansinius nusikaltimus, …

Finansų kontrolės reikalavimai viešojo sektoriaus įstaigose

 Vidaus kontrolės stiprinimas – vienas iš finansų valdymo skaidrumo, atskaitingumo ir viešojo sektoriaus valdymo gerinimo būdų. Siekiant, kad vidaus kontrolė taptų efektyvi ir gerai organizuota, subjekto vadovas ir darbuotojai turi suvokti vidaus kontrolės reikšmę. Todėl visos audito grandys turėtų vienodai …