Dėl atostogų suteikimo ir apmokėjimo

 Praktikoje darbdaviams kartais kyla įvairių klausimų dėl atostogų suteikimo ar atostoginių apskaičiavimo, kurių tiesiogiai ir konkrečiai nereglamentuoja teisės aktai. Pabandykime apžvelgti kai kuriuos jų. Ar darbuotojams, kurie nuolat ar dalį laiko dirba ne visą darbo laiką, t. y. ne visą darbo dieną …

Dėl lankstaus darbo režimo

 Pastaruoju metu dėl visiems aiškių priežasčių susipynė visi Darbo kodekse (DK) numatyti darbo režimai ir darbo organizavimo būdai. Pavyzdžiui, atsirado labai populiarus vadinamasis mišrus darbo organizavimas, kai dalį darbo laiko dirbama nuotoliniu būdu, dalį – iš biuro. Nemažai klausimų praktikoje …

2021 m. „AAM aktualijose“ skelbtų straipsnių bibliografija

Apskaita, finansinė atskaitomybė, auditasLaskauskienė. „Kultūros vertybių apskaita“. Nr. 1. Volodkovič. „Veiklos tęstinumo dėl COVID-19 padarinių vertinimas, sudarant 2020 m. finansines ataskaitas“. Nr. 4. Volodkovič. „2020 m. finansinių ataskaitų rengimas, veikiant COVID-19 padariniams“. Nr. 5. Janavičienė. „Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 …

Dėl užsieniečio darbo ypatumų

 Pastaruoju metu Lietuvos įmonės vis dažniau į darbą pri­ima užsienio šalių piliečių. Pasitaiko įvairių tokių asmenų darbo organizavimo schemų, atsižvelgiant į įvairius poreikius, naujas technologijas, veiklos pobūdį, ir su tokiais darbo santykiais susijusių klausimų, pavyzdžiui, ar gali trečiųjų šalių pilietis, …

Dėl negalią turinčio asmens darbo

 Darbo teisinius santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai, siekiant įtraukti į visavertį socialinį gyvenimą, nustato papildomas garantijas darbuotojams, turintiems neįgaliojo asmens statusą. Tačiau praktikoje pastebėta, kad darbdaviai ne itin noriai pri­ima tokius darbuotojus į darbą ir susiduria su daugybe klausimų dėl …

Dėl saugos darbe pandemijos metu

 Pastaruoju metu dažnai tenka išgirsti iš darbuotojų, ypač mokymo įstaigose, kad dėl pandemijos, vis sparčiau plintančio viruso, mokytojai ir kiti mokykloje dirbantys asmenys jaučiasi darbe nesaugiai, nes yra nesitestavusių mokinių, kurie, pagal teisės aktus, gali vaikščioti be kaukių. Tėvai dažnu …

Dėl įmonėje patvirtintų tvarkų sąrašo

 Darbo kodeksas (DK) įpareigoja darbdavį tinkamai, saugiai ir sveikai organizuoti darbą, nustatyti darbų atlikimo tvarkas, nurodyti ir paaiškinti darbuotojams, kaip ir kada jie turi atlikti savo funkcijas, jų teises ir pareigas. Praktikoje dažnai kyla klausimas – ar yra nustatytas aiškus …

Dėl dienpinigių už poilsio dienas komandiruotėje

 Pastaruoju metu vis didėja užsienio piliečių, dirbančių transporto sektoriuje, skaičius. Ypač dažnai vairuotojais Lietuvoje įsidarbina Baltarusijos ir Ukrainos piliečiai. Darbdaviai tokiais atvejais neretai susiduria su problemomis dėl minėtų darbuotojų įforminimo, darbo ir poilsio laiko nustatymo, apskaitos ir kt. Pavyzdžiui, Lietuvoje …

Dėl darbo laiko normos nustatymo

 Praktikoje gana dažnai pasitaiko, kad reikalingas darbuotojas, kuris, esant poreikiui, atliktų darbus, tačiau darbdavys abejoja, kad galės jam užtikrinti 40 valandų kas savaitę darbą. Kaip darbdavys gali organizuoti šio darbuotojo darbą, kad nepažeistų nei savo, nei darbuotojo interesų ir laikytųsi …

Dėl komandiruojamo darbuotojo, auginančio vaikus, garantijų

 Tam tikrų kategorijų darbuotojų darbas yra susijęs su komandiruotėmis. Praktikoje kartais kyla klausimas, ar gali darbdavys vienašališkai siųsti darbuotoją į komandiruotę, jei jis su tuo nesutinka dėl tam tikrų priežasčių, pavyzdžiui, augina mažametį vaiką.Darbo kodekso (DK) 107 str. 1 dalyje …

Dėl pagrindinio ir papildomo darbo nutraukimo

 Praktikoje pasitaiko, kad darbuotojas įmonėje atlieka pagrindinį ir papildomą darbą. Neaiškumų kyla, kai viena iš funkcijų tampa nereikalinga ir su darbuotoju norima nutraukti pagrindinio darbo sutartį arba susitarimą dėl papildomo darbo. Pavyzdžiui, darbdavys įteikė darbuotojui pranešimą dėl atleidimo iš pagrindinių …

Dėl ligos išmokos ir darbo dienos apmokėjimo

 Praktikoje pasitaiko situacijų, kai ligos diena sutampa su darbo diena arba jos dalimi. Pavyzdžiui, įmonėje įvyksta nelaimingas atsitikimas darbe, kai darbuotojas buvo atidirbęs keletą valandų. Tą pačią dieną kreipiamasi į medicinos įstaigą ir darbuotojui įforminamas nedarbingumo pažymėjimas. Šiuo atveju Valstybinio …

Atostogų suteikimo tvarka

 Prasidėjo vasara – atostogų metas. Kai kurios įmonės dėl karantino turėjo trumpinti darbo laiką ir keisti darbuotojų darbo grafikus. Dėl to kai kuriems darbdaviams iškilo klausimų dėl atostogų suteikimo tvarkos, kai darbuotojai dirba ne visą darbo laiką, jų darbo grafikas buvo …

Darbuotojų testavimosi tvarka

 Verslas vis aktyviau grįžtą į įprastą gyvenimą, tačiau dar lieka nemažai apribojimų ir prievolių, susijusių su pandemija. Darbdaviams tenka susidurti su situacijomis, kai darbuotojai atsisako vakcinuotis ir testuotis dėl COVID-19 viruso. Taigi šiame straipsnyje ir aptarsime, kas turi testuotis ir …

Kasmetinių atostogų mokamų dienų ir atostoginių apskaičiavimo bei išmokėjimo ypatumai (6)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1122)  Ar gali būti apskaičiuotas darbuotojo darbo dienos (valandos) VDU, mažesnis už galiojančius minimalius dydžius, taikomus skaičiuojant atostoginius ir kitas išmokas?Pagal Aprašo 5.15 punktą, nustatyta tvarka apskaičiuotas darbuotojo vidutinis dienos darbo užmokestis ar vidutinis valandos darbo …

Papildomi susitarimai ir didžiausias leistinas darbo krūvis

 Praktikoje pasitaiko atvejų, kai trūksta atitinkamos specialybės darbuotojų, tačiau tinkamų kandidatų nerandama. Tenka ieškoti išeičių siūlant papildomą darbą jau esamiems, toje įmonėje dirbantiems darbuotojams. Ypač dažnai tokias situacijas tenka matyti medicinos įstaigose. Taigi, kokie gali būti susitarimai dėl papildomo darbo …

Kasmetinių atostogų mokamų dienų ir atostoginių apskaičiavimo bei išmokėjimo ypatumai (5)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 18 (1122) Kai per darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė – dalį laiko taikoma trumpesnė, kitą dalį – ilgesnė darbo savaitė arba darbo diena, kasmetinių atostogų trukmė taip pat nustatoma savaitėmis, t. …

Kasmetinių atostogų mokamų dienų ir atostoginių apskaičiavimo bei išmokėjimo ypatumai (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 18 (1122) Išmokėtų premijų ir skatinamųjų išmokų įskaičiavimo į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį pavyzdys1) Įmonės darbuotojas išeina kasmetinių atostogų bet kurią 2021 m. birželio dieną. Pagal galiojančią VDU apskaičiavimo tvarką, jo vidutinio darbo dienos (valandos) užmokesčio skaičiuojamasis laikotarpis …

Kasmetinių atostogų mokamų dienų ir atostoginių apskaičiavimo bei išmokėjimo ypatumai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 18 (1122)  Ketvirčio ir metinės premijos (Aprašo 5.9 p.) bei šioms premijoms prilygintos kitos piniginės išmokos už atliktą darbą (Aprašo 5.10 p.), nustatytos šalių susitarimu arba mokamos pagal darbo teisės normas ar darbovietėje taikomą darbo apmokėjimo sistemą. Prie …