Kokia mokesčių našta?

  Sakoma, kad Lietuvoje darbas apmokestinamas labiau negu kapitalas. Vyriausybės sudaryta darbo grupė analizuoja darbo ir kapitalo apmokestinimą Lietuvoje, pavasarį teiks Vyriausybei siūlymus, kaip reformuoti mokesčių sistemą. Vyriausybė pirmiausia žada kiek pakeisti kapitalo ir darbo apmokestinimo santykį, mažindama darbo apmokestinimą. …

Darbo garantijos žiemos sąlygomis

  „Atėjusi žiema kelia nemažai rūpesčių tiek darbdaviams, tiek darbuotojams: dirbantiems tėveliams tenka likti namuose ir prižiūrėti mažamečius vaikus, kurie dėl gripo epidemijos ar kitų ligų, taip pat dėl šalčių negali lankyti mokyklos ar vaikų lopšelio-darželio, dėl nepalankių gamtinių sąlygų …

Pasikeitė individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka

  Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo kelerius metus rengta nauja individualių darbo ginčų nagrinėjimo tvarka, kuri įteisinta LR darbo kodekso (toliau – DK) XIX skyriaus „Indivi­dualus darbo ginčas“ naujoje redakcijoje, patvirtintoje 2012 m. birželio 26 d. įstatymu Nr. XI-2127 (Žin., 2012, …

Padidinus minimalų darbo užmokestį, padidės ir kitos išmokos

  Didinti minimalų darbo užmokestį socialdemokratai ir kitos naują valdančiąją koaliciją sudariusios partijos jau žadėjo rinkimų į Seimą kampanijos metu. Naujoji Vyriausybė, vykdydama tuos pažadus, vienu iš pirmųjų sprendimų nuo 2013 m. sausio 1 d. padidino minimalaus darbo užmokesčio (MDU) dydžius: – …

Įmokos darbuotojų naudai – ne visada leidžiami atskaitymai

  Kiekvienos įmonės tikslas – dirbti optimaliai mažiausiomis sąnaudomis. Siekiant, kad rezultatas būtų geras, reikėtų įvairiais būdais skatinti vidinį įmonės variklį – darbuotojus. Nuo 2008 mokestinių metų pasikeitusios LR pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) nuostatos suteikė įmonėms didesnę laisvę darbuotojams skatinti, …

Tai, ką svarbu žinoti avansą apmokestinant PVM

  Pagal PVM įstatymo 14 str. 4 dalies nuostatas, tais atvejais, kai už prekes arba paslaugas visiškai ar iš dalies atlyginama prieš prekių perdavimą ar paslaugų suteikimą, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai gaunamas toks visiškas ar dalinis atlygis, jeigu pagal sandorio …

Nutarėte ginčytis su mokesčių administratoriumi. Kaip?

  Kokius sprendimus galima skųsti? Pagal Mokesčių administravimo įstatymo nuostatas, mokesčių mokėtojas turi teisę bet kokį centrinio mokesčių administratoriaus sprendimą apskųsti arba Mokestinių ginčų komisijai (MGK), arba tiesiog teismui. Mokesčių mokėtojas taip pat turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių administratoriaus …

Buhalterių administracinė atsakomybė

  Individualios įmonės buhalterė A. J. klausia, ar numatyta atsakomybė individualiai įmonei už statistinės informacijos teikimo ir gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimus. Buhalterė iš Panevėžio A. K. prašo parašyti apie administracinės atsakomybės už apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų …

Kaip VMI kontroliuoja mokesčių mokėtojus?

  Remiantis tarptautine praktika ir siekiant kompleksiškai vertinti VMI veiklos procesus ir darbą, užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą, mokesčių mokėtojų kontrolė vykdoma vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos patvirtinta 2011–2012 m. mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių vykdymo ir mokesčių surinkimo užtikrinimo strategija (toliau – …

Politinės kampanijos dalyvių apskaita ir atskaitomybė

  Politinės kampanijos iždininkė Aldona Rasimavičienė prašo parašyti apie iždininko darbo reglamentavimą. Buhalterė A. K. rašo, kad tvarko dviejų rinkimuose dalyvaujančių asmenų apskaitą ir prašo paaiškinti, kokią atskaitomybę ji privalės sudaryti pasibaigus rinkimams.   Reglamentavimas LR politinių partijų ir politinių …

Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo pradžia ir pabaiga (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 39 (711) Praradus teisę į NTM lengvatą, lengvata nebetaikoma, t. y. pradedamas skaičiuoti NTM, nuo mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prarandama teisė į lengvatą. 7 pavyzdys Gyventojui nuosavybės teise priklauso administracinės paskirties patalpos (mokestinė ver­tė – 100 000 …

Nekilnojamojo turto mokesčio skaičiavimo pradžia ir pabaiga (1)

  Nekilnojamojo turto mokestis – fizinių ir juridinių asmenų mokamas mokestis už valdomą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje, kuris faktiškai naudojamas ir kurio statyba užbaigta LR statybos įstatymo nustatyta tvarka. Pastarieji dveji metai Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme (toliau – NTM …

Priverstinių prastovų apmokėjimas

  Įmonėms susidūrus su laikinais ekonominiais sunkumais, netekus užsakymų ar dėl kitų priežasčių, įstatymų leidėjas suteikė galimybę darbdaviui neatleisti laikinai nereikalingų darbuotojų, o tokiu atveju paskelbti prastovą ne dėl darbuotojo kaltės. Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsiu apmokėjimą už priverstinės prastovos laiką. …

Su turtu susijusių dotacijų apskaita pagal verslo apskaitos standartus

  Dotacijų ir subsidijų apskaitą pelno siekiantiems juridiniams asmenims reglamentuoja 21-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Dotacijos ir subsidijos“. Verslo apskaitos standartai dotacijas apibūdina taip: „Dotacija įmonei – valstybės ar savivaldybės institucijos teikiama tikslinė parama įmonei, jei ji anksčiau įvykdė arba …

Pajamos natūra

  „Suteikta beprocentė paskola savo darbuotojui. Ar visais atvejais šios paskolos palūkanos pripažįstamos pajamomis natūra? Kaip minėtos palūkanos rodomos buhalterinėje apskaitoje?“ Pagal 2008 m. gruodžio 23 d. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 2, 3, 5–10, 12, 13(1), 16–23, 27, 29, …

Padidėjus minimaliam darbo užmokesčiui, didėja ir kitos išmokos

  Derybos Trišalėje taryboje dėl minimalaus darbo užmokesčio (MDU) tolimesnio didinimo vyko kelerius metus. Be abejo, greito rezultato negalima buvo tikėtis dėl valstybę ir didesnę dalį ES apėmusios ekonominės krizės. Nors keliose valstybėse – tiek kaimyninėse (Latvijoje, Lenkijoje, Estijoje), tiek …

Mokesčiai, muitai, procedūros

  Laiškuose laikraščio skaitytojai prašo daugiau rašyti apie muitinėje mokamus mokesčius, muitus, muitinės procedūras. Kadangi daugelyje nedidelių ir vidutinių įmonių muitinės reikalus tvarko buhalterijos darbuotojai, norėdami jiems pagelbėti ir remdamiesi Lietuvos muitinės informacija, parengėme keletą atsakymų į daugeliui buhalterių aktualius …

Diskontavimas ir menamos palūkanos

  Sakoma, kad pinigai turi laiko vertę. Pinigai, kuriuos turime dabar, yra vertingesni už tuos, kuriuos turėsime ateityje. Tai priklauso ne tik nuo infliacijos ir rizikos, susijusios su pinigų panaudojimu, bet ir su galimybe pelningai investuoti turimus pinigus šiandien ir …

Beviltiškų skolų pripažinimas leidžiamais atskaitymais nuo 2010 metų (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (695)   Skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymai, kai skolininkas yra arba likviduotas, yra miręs arba paskelbtas mirusiu; arba skolininkas yra bankrutavęs Kadangi įrodymų ir pastangų tokias skolas susigrąžinti pobūdis priklauso ne tik nuo …