Vadovas ir buhalteris gali dirbti be darbo sutarties ir darbo užmokesčio?

  „Ar įmonėje, galinčioje būti savanoriškos veiklos organizatoriumi vadovas ir buhalteris gali dirbti be darbo sutarties ir darbo užmokesčio?“ Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti atsižvelgiama į savanoriškos veiklos organizatoriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus. LR savanoriškos veiklos įstatymo (Žin., 2011, Nr. …

Kam 2014 m. padidės darbo užmokestis (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 3 (771)   Visose biudžetinėse įstaigose nustatyti vienodi tarnybinių atlyginimų dydžiai: – įstaigų ir organizacijų vadovų pavaduotojų ūkio ir bendriems klausimams: nuo MMA – iki 16 BMA, arba 1 000–1 952 Lt; – vyriausiųjų buhalterių ir vidaus audito …

Kam 2014 m. padidės darbo užmokestis (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   Seimas taip pat nuo 2014 m. sausio 1 d. atstatė ekonomikos krizės metais sumažintus valstybės pareigūnų, kuriuos skiria Seimas, Seimo Pirmininkas, Respublikos Prezidentas ar Ministras Pirmininkas ir yra nurodyti Valstybės politikų ir valstybės …

Prekių vežimo paslaugų apmokestinimas importo PVM

  Importuojant prekes iš trečiųjų valstybių Lietuvos teritorijoje, muitinė, skaičiuodama importo PVM, iš vežėjų reikalauja maršrutą išskirti į dvi dalis – maršrutą iki Europos Sąjungos sienos ir iki galutinio tikslo. Dėl to tiek importuotojams, tiek vežėjams kyla klausimų dėl tokių …

Kam 2014 m. padidės darbo užmokestis (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 3 (771)   Taip pat nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojo pakoreguoti atitinkami Seimo patvirtinti statutai, kurie reglamentuoja Specialiųjų tyrimų tarnybos, Civilinės krašto apsaugos tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos statutinių valstybės tarnautojų tarnybos veiklą, …

Kam 2014 m. padidės darbo užmokestis (1)

  Ir valdžia, ir ekspertai tvirtina, kad Lietuvoje ekonominė situacija gerėja. Štai pagal Finansų ministerijos prognozes, BVP augimas 2013 m. turėtų siekti 3,2 proc., 2014 m. – 3,4 proc., o 2015 m. – 4,3 proc. Prognozuojamas taip pat ir darbo …

Įmonės naudojamos programinės įrangos valdymas

  Sunku įsivaizduoti kasdienį įmonės darbą be kompiuterio ir jame esančios programinės įrangos. Siekiant, kad programinė įranga teiktų įmonei kuo didesnę naudą, būtina ją tinkamai valdyti.   Kodėl būtina valdyti programinę įrangą? „Ar programinei įrangai reikia licencijos? Jeigu jos neturiu, …

Jeigu teko dirbti poilsio ir švenčių dienomis arba ilsėtis tarpušvenčiu

  „Nors per praėjusias šventes ir poilsio dienas dauguma darbuotojų ilsėjosi, kai kuriems, tarp jų ir valstybės tarnautojams, tomis dienomis (ar netgi naktimis) teko dirbti. Be to, esama atvejų, kai dėl darbų stokos darbuotojai buvo priversti ilsėtis tarpušvenčio darbo dienomis. …

Kalėdinės išlaidos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams

  Artėjant didžiosioms žiemos šventėms, įmonės susiduria su klausimu, kokias išlaidas, skirtas darbuotojams ar verslo partneriams, galima įtraukti į leidžiamus atskaitymus. Šiame straipsnyje aptarsime išlaidų, susijusių su šventėmis, priskyrimą leidžiamiems ir ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.   Išlaidos, skirtos biuro ir …

Teisiniai ir praktiniai viešųjų pirkimų aspektai (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 45 (765)   Po vokų atplėšimo procedūros, Komisija atlieka pasiūlymų ar paraiškų kvalifikacinių reikalavimų atitikties pirkimo dokumentams vertinimą. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar …

Fizinių asmenų nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo ypatumai

  2011 m. gruodžio 21 d. buvo priimtas LR nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2, 4, 6, 7, 11, 12, 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI‑1828 (Žin., 2011, Nr. 163‑7742), kuris įtvirtino nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojusius pakeitimus. Viena …

Teisiniai ir praktiniai viešųjų pirkimų aspektai (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (765)   Tik po pirkimo būdo parinkimo ir ankstesniuose straipsniuose minėtų veiksmų atlikimo (4 svarbios informacijos), pirkimo komisija ar pirkimo organizatorius gali rengti pirkimo dokumentus, kurie turi atitikti Įstatymo 24 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Komisija ar …

Kokios sąnaudų sąskaitos reikalingos žemės ūkio bendrovėse?

  Žemės ūkio bendrovėse (ŽŪB) yra gana specifiška sąnaudų buhalterinė registracija. Jų apskaitai rekomenduotos sąskaitos pateiktos metodiniame leidinyje „Žemės ūkio įmonių buhalterinės apskaitos pavyzdinis sąskaitų planas, jo paaiškinimai ir pagrindinės sąskaitų korespondencijos “ (išleistas 2005 m.). Šios sąnaudos labai skiriasi …

Teisiniai ir praktiniai viešųjų pirkimų aspektai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 45 (765)   Atsižvelgiant į tai, kad dar iki pirkimo pradžios perkančiosios organizacijos skelbia nemažai tiekėjams aktualios informacijos viešųjų pirkimų klausimais, tiekėjams tikslinga registruotis CVPIS. Užsiregistravusiems CVPIS vartotoju, tiekėjams atsiranda galimybės susipažinti su visais viešaisiais pirkimais, …

Teisiniai ir praktiniai viešųjų pirkimų aspektai (1)

  Viešieji pirkimai – tai perkančiosios organizacijos atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai, vadovaujantis viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, kurių pagrindinis tikslas – sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartis, racionaliai naudojant lėšas. Būtent perkančioji organizacija yra ta institucija, kuri, nepažeisdama viešųjų pirkimų …

Pagrindinės dovanų, laimėjimų ir prizų apmokestinimo nuostatos

  Gauta iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais Gauta iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais   arba jų esmę atitinkančiais santykiais Nepiniginės dovanos Apmokestinama visa dovanos vertė. Neapmokestinama, jeigu neviršija 320 litų. Apmokestinama visa dovanos vertė, jeigu ji …

Kaip tvarkyti žvėrininkystės apskaitą?

  Žvėrininkystė yra ekonomiškai naudinga savita žemės ūkio veiklos rūšis. Lietuvoje esama ūkių (žemės ūkio įmonių ir ūkininkų ūkių), kurie verčiasi kailine ar mėsine žvėrininkyste. Žvėrininkystės apskaita turi savų ypatumų, kurie ūkiams skirtoje metodinėje apskaitos literatūroje, deja, nenurodyti. Žvėrelių ir …

Kada nuomos sandoris perapibūdinamas į pardavimo sandorį ir kaip reikėtų tokį sandorį parodyti apskaitoje?

  Pelno mokesčio įstatymas (PMĮ) ir verslo apskaitos standartai (VAS) tam tikrais atvejais veiklos nuomos sutartis perapibūdina į pardavimo sandorį. Ar lizingas, ar nuoma bus registruota apskaitoje – priklauso ne nuo sutarties formos, bet nuo to, kiek nuomojamo turto nuosavybei būdingos …

Kaip efektyviai atlikti inventorizaciją?

Inventorizacija LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme yra apibrėžiama kaip turto ir įsipareigojimų patikrinimas ir jų faktiškai rastų likučių palyginimas su buhalterinės apskaitos duomenimis. Šiame įstatyme yra numatyta, kad turto ir įsipareigojimų inventorizacijos metu įmonė turi pagrįsti savo apskaitos duomenis. Nėra …

Kaip kompensuojama darbuotojui, dirbančiam namuose?

Tyrimai rodo, kad Lietuvoje kas penktas gyventojas dirba pagal laisvą darbo grafiką namuose. Nors specialistai sako, kad darbas namuose gali neigiamai veikti sveikatą, tačiau vis daugiau žmonių pasirenka galimybę dirbti namuose, kadangi gali rinktis patogų darbo laiką, planuoti savo darbą …