Beviltiškų skolų pripažinimas leidžiamais atskaitymais nuo 2010 metų (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (695)   Skolų beviltiškumo ir pastangų jas susigrąžinti įrodymai, kai skolininkas yra arba likviduotas, yra miręs arba paskelbtas mirusiu; arba skolininkas yra bankrutavęs Kadangi įrodymų ir pastangų tokias skolas susigrąžinti pobūdis priklauso ne tik nuo …

Beviltiškų skolų pripažinimas leidžiamais atskaitymais nuo 2010 metų (1)

  Įmonės apskaitą tvarkantiems darbuotojams kyla klausimas – ar visas finansinėje apskaitoje nurašytas skolas galima pripažinti įmonės leidžiamais atskaitymais? Todėl šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius reikalavimus, keliamus skoloms, pripažįstant jas pelno mokesčio tikslais beviltiškomis, ir svarbiausius norminių aktų nuostatų pakeitimus, susijusius su …

Kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (4)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (692)   Dirbant sezoninius, laikinus darbus, pagal nuotolinio darbo sutartį Sezoninio darbo sąlygas reglamentuoja Vyriausybės 1994 m. kovo 7 d. nutarimas Nr. 154 (Žin., 1994, Nr. 19-313; su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Pasibaigus vienam sezonui …

Kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (3)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 20 (692)   Darbo stažas, už kurį priklauso kasmetinės atostogos Į darbo stažą, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, pagal DK 170 str. įskaitoma: 1) faktiškai dirbtas laikas. Į faktinį darbo laiką įskaitytinas ir budėjimas, kurio metu …

Kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 20 (692)   3. Papildomos atostogos Papildomos atostogos suteikiamos vadovaujantis DK 168 str., Vyriausybės 2003 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 497, kuris nustatė papildomų atostogų suteikimo sąlygas, trukmę ir tvarką. Šio nutarimo nuostatų privalu laikytis …

Kasmetinių atostogų suteikimo ir apmokėjimo ypatumai (1)

  Atėjus vasarai, daugelis „AAM aktualijų“ skaitytojų pageidauja konkrečių paaiškinimų apie kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo ir atostoginių skaičiavimo bei išmokėjimo sąlygas. Redakcijos prašymu konsultacijas šiais klausimais parengė Algirdas BARTKEVIČIUS. Pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų (toliau – darbuotojų) kasmetinių atostogų trukmę, suteikimo …

Ne visas darbo laikas: tokio darbo grafiko įteisinimas; išmokų, atleidžiant darbuotojus, apskaičiavimo ypatumai (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 17 (689)   Piniginės kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas rekomenduojami apskaičiavimo pavyzdžiai 1. Kai atleidžiamam darbuotojui laikotarpiu, už kurį priklauso kompensacija, buvo nustatyta vienoda ne viso darbo laiko trukmė Pirmas pavyzdys – Darbuotojas nuolat dirbo po …

Ne visas darbo laikas: tokio darbo grafiko įteisinimas; išmokų, atleidžiant darbuotojus, apskaičiavimo ypatumai (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 17 (689)   Darbuotojo vidutinis darbo dienos ar valandos užmokestis priskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas Aprašo 3.1–3.4 punktuose, …

Ne visas darbo laikas: tokio darbo grafiko įteisinimas; išmokų, atleidžiant darbuotojus, apskaičiavimo ypatumai (1)

  Redakcija gauna skaitytojų prašymų pateikti išsamius atsakymus į klausimus, susijusius su ne visu darbo laiku: ar darbdaviai gali priverstinai nustatyti trumpesnę darbo savaitę ar darbo dieną; kaip turi būti apskaičiuojamos išmokos (kompensacija už nepanaudotas atostogas, išeitinė išmoka), kai keitėsi …

Mokestinės nepriemokos atidėjimo ypatumai

  Mokesčių mokėtojai mokesčius valstybei turi mokėti savanoriškai mokesčio įstatymo ar jo pagrindu priimto kito teisės akto nustatytu terminu. Laiku nesumokėjus mokesčių, mokesčių administratorius taiko tokius mokestinės nepriemokos administravimo veiksmus: išieškojimą ne ginčo tvarka, mokestinės nepriemokos atidėjimą arba išdėstymą, atleidimą …

Tarpininkavimo paslaugos pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą

  Tarpininkavimo paslaugos esmė – surasti prekių pardavėjui pirkėją, prekių gamintojui – užsakovą ir pan. Atsižvelgiant į atliekamų tarpininkavimo paslaugų specifiką ir sutarčių rūšis, tarpininkai gali būti vadinami komisionieriais, konsignatoriais, agentais, makleriais, brokeriais ir dar kitaip. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo …

Atsiskaitymo akredityvai

  Civilinio kodekso 6.935 straipsnis nustato, kad, atsiskaitant akredityvais, bankas, atidaręs akredityvą ir veikiantis mokėtojo prašymu bei nurodymu arba savo vardu (bankas emitentas), įsipareigoja sumokėti pinigus lėšų gavėjui arba akceptuoti ir apmokėti įsakomąjį vekselį, išrašytą lėšų gavėjo, arba įgalioja kitą …

Kai kurios naftos produktų apskaitos aktualijos (III)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (684)   Nefasuotų naftos produktų prekyba užsiimančiai įmonei tikriausiai nekyla klausimų dėl naftos produktų gabenimo ar laikymo reikalavimų. Ji žino, kokie dokumentai turi lydėti krovinį, kad talpyklos, kuriose laikomi naftos produktai, turi būti įregistruotos apskrities …

Apskaitos politika mažose įmonėse arba vykdant individualią veiklą

  Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą (BAĮ), apskaitos politiką privalo turėti visi juridiniai (UAB, AB, TŪB, VšĮ, VĮ, asociacijos, draugijos) ir fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą. Vadovaujantis BAĮ, „apskaitos politika – tai apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto …

Kai kurios naftos produktų apskaitos aktualijos (II)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 12 (684) Įmonės, kurios neturi galimybės pačios laikyti didesnius kiekius įsigytų naftos produktų, saugo savo naftos produktus kitų įmonių (neužsiimančių didmenine ar mažmenine prekyba naftos produktais, ne valstybės ar savivaldybės institucijų ir ne žemės ūkio bendrovių) …

Kai kurios naftos produktų apskaitos aktualijos (I)

  Ne vienai įmonei yra aktualūs naftos produktų apskaitos specialieji reikalavimai, kuriuos nustato Valstybinė mokesčių inspekcija: pradedant naftos produktais prekiaujančia, baigiant naftos produktus savo reikmėms naudojančia įmone. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį didmenine, mažmenine prekyba naftos produktais besiverčiančioms įmonėms, kitoms …

Apskaita ir mokesčiai Seimo pavasario sesijoje

  Į Seimo pavasario sesijos darbų programą, kuri sudaroma atsižvelgiant į Vyriausybės, Seimo komitetų, frakcijų ir Seimo narių pasiūlymus, įrašyta apie 700 teisės aktų projektų (be lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 140, Respublikos Prezidentė – 16, Seimo …

Žemės ūkio įmonių bendrųjų sąnaudų apskaitos ypatumai

  Lietuvoje veikia nemažai žemės ūkio įmonių (ŽŪĮ): žemės ūkio bendrovių, žemės ūkio veiklą vykdančių kooperatinių ir akcinių bendrovių. Šių įmonių veiklos apskaita turi būti tvarkoma pagal verslo apskaitos standartus (VAS). Kai kuriuose iš jų pateiktos specifinės ŽŪĮ skirtos nuostatos. …

Kam 2012 metais didės darbo užmokestis?

Valdžia tvirtina, kad Lietuvoje ekonominė situacija pamažu gerėja. Tačiau neaišku, kada tai pajus eiliniai dirbantieji, o gal tik valdžioje esantys? Laikraščio skaitytoja domisi, kam šiais metais didės darbo užmokestis, kokie sprendimai yra priimti. Iš tiesų šiais metais ekonomikos ir finansų …

Turto deklaravimo 2012 metais naujovės

Turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje yra pateiktas baigtinis sąrašas pareigybių ir priežasčių, dėl kurių gyventojams atsiranda prievolė deklaruoti turtą. Šis sąrašas retkarčiais papildomas naujomis pareigybėmis. Ne išimtis buvo ir 2011 m. Kaip teigiama įstatymo lydimajame dokumente, siekiant sukurti efektyvesnį teisinį nepagrįsto …