Kredito reitingas – šalies ekonomikos barometras

„Dažnai spaudoje skaitau, kad pagerėjo Lietuvos kredito reitingas. Būtų įdomu paskaityti apie tai, kas yra kredito reitingai, kokį svorį jie turi, ką reiškia ženklinimas, kokios agentūros vertina valstybes, kompanijas, bankus, kokie kriterijai pasirenkami ir t. t.“, – rašo buhalterė A. Ž. Nauji …

Dėl „mamadienių“ ir „tėvadienių“ suteikimo tvarkos

 Vis dažniau praktikoje ne tik vaikų mamytės, bet ir tėveliai naudojasi Darbo kodekso (toliau – DK) garantuojamu papildomu poilsio laiku, skirtu du ir daugiau vaikų iki 12 m. turintiems tėvams. Aptarkime tokio papildomo poilsio suteikimo niuansus.DK 138 straipsnis reglamentuoja pailgintų …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (1032) 5) Darbo metų, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, laikotarpiu keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė – dalį laiko buvo taikoma trumpesnė, kitą dalį – ilgesnė darbo savaitė arba darbo diena. Pagal kokį darbo grafiką tokiais atvejais reikia …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (1032) Darbuotojo VDU ir atostoginių skaičiavimo ypatumai1) Kai darbuotojas 3 paskutinius mėnesius, t. y. skaičiuojamuoju laikotarpiu ar ilgiau, nedirbo ir neturėjo uždarbio (darbuotojo kasmetinės atostogos prasideda, pvz., birželio 10 d., jis sirgo 4 mėnesius iki birželio 3 d.), jo …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (1032) Aktualūs premijų ir skatinamųjų išmokų įtraukimo į darbuotojo VDU klausimaiNeretai akcinėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, valstybės ir savivaldybių įmonėse, kartais viešosiose įstaigose yra įteisintos vienkartinės, tikslinės, specialiosios ir pan. premijos, kitokio pobūdžio skatinamosios išmokos – terminuoto …

Atostoginių skaičiavimo ypatumai (1)

 Skaičiuojant darbuotojui, kuriam suteiktos kasmetinės atostogos ar jų dalis, atostoginius, kaip ir kitas išmokas, kurių dydis pagal teisės aktus priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio (toliau – darbuotojo VDU), t. y. piniginę kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinę išmoką ir kt., …

Atostoginių išmokėjimo ypatumai

 Pagal nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį naujos redakcijos Darbo kodeksą (patvirtintas įst. Nr. XII-2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) keičiasi kai kurios anksčiau galiojusios atostoginių išmokėjimo sąlygos, įteisintos DK 130 straipsnyje, kurias privalu taikyti ir valstybės tarnyboje …

Kokiais atvejais darbuotojui priklausančios poilsio dienos gali būti suteikiamos kartu su atostogomis?

 Papildomas apmokamas poilsio laikas, vietoje padidinto apmokėjimo už darbą poilsio ar švenčių dienomis ar viršvalandinį darbą, darbuotojo prašymu gali būti suteikiamas ir pridedamas prie kasmetinių atostogų. Papildomo poilsio laiko, apmokamo viengubu darbuotojui nustatytu darbo užmokesčiu, trukmė apskaičiuojama taip:1) Vadovaujantis DK …

Darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams priklausančių kasmetinių atostogų trukmė (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 19 (1027) Pailgintos kasmetinės atostogosPagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su didesne nervine, emocine, protine įtampa ir profesine rizika, taip pat kurių darbo sąlygos yra specifinės, yra suteikiamos pailgintos kasmetinės atostogos. Vykdydama DK 138 str. 1 …

Darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams priklausančių kasmetinių atostogų trukmė (1)

 Pagal darbo sutartis tiek biudžetinėse, viešosiose įstaigose, tiek valstybės ir privačiose įmonėse dirbančių, arba kitaip vadinamų samdomų darbuotojų, kasmetinių atostogų trukmę nustato nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Darbo kodeksas (patvirtintas įst. Nr. XII‑2603, su vėlesniais pakeitimais; toliau – DK) ir …

Darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo sąlygos ir lengvatos

 Nuo 2017 m. liepos 1 d. kasmetinių atostogų planavimą, perkėlimą, suteikimą ir apmokėjimą reglamentuoja naujos redakcijos Darbo kodekso (toliau – DK) (patvirtintas 2016‑09‑14 įst. Nr. XII‑2603, su vėlesniais pakeitimais, toliau – DK) 125–130 straipsniai, o kai kurios atskiros sąlygos ir ypatumai …

Darbuotojų, išrinktų savivaldybių tarybų nariais, darbo garantijos

 Kokios darbo sąlygos – darbo apmokėjimo, darbo laiko ir kt., taikomos darbuotojui, išrinktam savivaldybės tarybos nariu? Kaip kompensuojamas jų nedirbtas laikas vykdant savivaldybės tarybos nario pareigas?, – domisi tiek biudžetinių įstaigų, tiek įmonių vadovai, vyr. buhalteriai. Per neseniai Lietuvoje praėjusius savivaldybių …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (5)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 11 (1019)  Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime (toliau – viešoji įstaiga), vadovų darbo užmokestį (pagal Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 598 (nauja redakcija nuo …

Kokie atlyginimai įteisinti ­Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (4)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Valstybinių mokslinių tyrimų institutų, veikiančių kaip biudžetinės įstaigos, administracijos (instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, mokslinio sekretoriaus), mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų (toliau – darbuotojai) darbo užmokestį (pagal Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI‑242 (nauja redakcija, patv. įst. …

Ilgalaikio turto – naujai pastatyto pastato – nusidėvėjimas pagal VAS ir pelno mokestį

 Panagrinėkime pavyzdį: įmonė pasistatė naują pastatą ir pradeda jį naudoti veikloje. Pastato vertė – 900 000 eurų, jam pastatyti įmonė buvo gavusi 800 000 eurų banko paskolą, kurią reikia grąžinti per 8 metus. Įmonės vadovybė turi nuspręsti dėl pastato nusidėvėjimo normatyvo, …

Kokie atlyginimai įteisinti Lietuvos valstybinių įstaigų ir įmonių vadovams bei darbuotojams? (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 11 (1019)  Valstybės ir savivaldybių įstaigų (toliau – biudžetinės įstaigos) darbuotojų darbo užmokestį (pagal Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą Nr. XIII-198 (su vėlesniais pakeitimais)) sudaro:1) pareiginės algos pastovioji dalis (koeficientai, baziniais dydžiais):a) didžiausi koeficientai:– …