Kava vaišinasi darbuotojai – ar leidžiami atskaitymai?

  Situacija Įmonė nuomojasi kavos aparatą ir perka kavą. Kava be apribojimų gali vaišintis Įmonės darbuotojai.   Klausimai Kokiu atveju Įmonė kavos įsigijimo išlaidas ir kavos aparato nuomos išlaidas galėtų priskirti leidžiamiems atskaitymams? Ar Įmonė galėtų traukti į PVM atskaitą …

Kalėdinių dovanų įmonės darbuotojams apmokestinimas

  Situacija Įmonė planuoja Kalėdinį vakarėlį. Jo metu visiems darbuotojams ketinama dovanoti po kalakutą, kurio vertė apie 100 Lt.   Klausimas Ar darbuotojų iš darbdavio gauti kalakutai turi būti apmokestinami (ar GPM objektas)? Ar įmonė kalakutų įsigijimo išlaidas gali priskirti leidžiamiems …

Įmonės vykdoma veikla apmokestinama 0 proc. PVM tarifu. Kokios mokestinės prievolės?

  Situacija Lietuvos įmonė ketina vykdyti veiklą: Lenkijoje pirks prekes ir tas pačias prekes perparduos įmonėms, įsteigtoms Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse.   Klausimas Atsižvelgdami į aprašytą situaciją, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą ir komentarą bei teismų …

Teisė į PVM atskaitą, kai prekės ir paslaugos įsigyjamos planuojamai veiklai vykdyti

  S i t u a c i j a Įmonė UAB A (toliau – Įmonė), užsi­imanti nekilnojamojo turto nuoma, įsigijo tris žemės ūkio paskirties sklypus. Įmonė planavo pakeisti žemės naudojimo paskirtį į žemės, kuri yra skirta statyboms, sukurti, išplėtoti infrastruktūrą …

Alkoholis ir boulingas – reprezentacija?

  Situacija Įmonė planuoja naujametį reprezentacinį renginį savo klientams ir verslo partneriams. Naujametį reprezentacinį renginį sudarytų dvi dalys. Išsinuomotoje konferencijų salėje būtų organizuojama oficialioji dalis, kurios metu būtų pristatoma Įmonė, jos pasiekimai, perspektyvos, kitų metų planai ir nauja produkcija. Antrojoje …

Palūkanų sąnaudos – ne visada leidžiami atskaitymai

  Situacija Bendrovė iš savo darbuotojo, kartu ir akcininko, gavo 100 000 litų paskolą. Paskolos sutartyje buvo numatyta, kad Bendrovė paskolą grąžins po dvejų metų. Paskolos palūkanų norma buvo nustatyta atsižvelgiant į rinkos sąlygas, t. y. paskolos sutartyje nurodytos palūkanos atitinka rinkos kainą. …

Teisė į PVM atskaitą

  Situacija Įmonė A, registruota PVM mokėtoja Lietuvoje, įsigijo įrangą iš įmonės B, registruotos PVM mokėtoja Lietuvoje. Įmonė A įrangą naudos prekėms, apmokestinamoms PVM, gaminti. Įrangos pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą. Klausimas Atsižvelgdami į aprašytą situaciją, Pridėtinės vertės mokesčio …

Turinio prieš formą principas: autorinio atlygio priskyrimas su darbo santykiais susijusioms pajamoms

  Situacija 2011 m. įmonė su trimis nuolatiniais Lietuvos gyventojais sudarė 9 autorines sutartis. 2012 m. su tais pačiais gyventojais buvo sudarytos dar 6 autorinės sutartys. Minėti gyventojai dirba tik autorinių sutarčių pagrindu, jokioje įmonėje nėra įdarbinti pagal darbo sutartį. …

ETT byla keičia netiesioginių mokesčių taikymą praktikoje

  Situacija Lietuvoje pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju registruota įmonė UAB A gegužės 28 d. iš Kinijos atsivežė įrenginius, kurie bus naudojami įmonės ekonominėje veikloje – produkcijai gaminti. Vėliau ši produkcija bus parduodama apmokestinant standartiniu PVM tarifu. Klausimas Atsižvelgiant į aprašytą …

Paramos skyrimas

  Situacija Įmonė per praėjusius mokestinius metus suteikė paramą paramos gavėjams savo produkcija už 10 000 Lt, o bankiniu pavedimu vienam paramos gavėjui pervedė 33 000 Lt paramos. Taigi, iš viso per mokestinius metus paramos gavėjams buvo suteikta paramos už 43 000 …

Nuomos sandoriai – apskaita paskui vadybą

  Dau­ge­ly­je įmo­nių ga­li­ma ras­ti nuo­mos san­do­rių, ku­rių su­tar­ty­se yra nu­ma­to­mos la­bai įvai­rios są­ly­gos, pvz., avan­sas, ku­rį tu­ri nuo­mo­to­jas iki nuo­mos pa­bai­gos, nuo­mo­to­jo mo­ka­mos kom­pen­sa­ci­jos už ei­na­mą­jį re­mon­tą, pra­di­niu nuo­mos lai­ko­tar­piu iš­ra­šo­mos di­des­nės są­skai­tos, ku­rių da­lies mo­kė­ji­mas ati­dė­tas tam tik­ram …

Turizmo paslaugų apmokestinimo PVM ypatumai

  Kelionių organizatoriams, turizmo agentūroms ir kitiems turizmo veikla užsiimantiems asmenims dažnai kyla klausimas, kaip turi būti apmokestinamos jų teikiamos paslaugos. Svarbu žinoti, kada, pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 101–105 straipsnių nuostatas, …

Kaip apmokestinami honorarai, gauti iš užsienio?

  Situacija Nuolatinis Lietuvos gyventojas iš Italijos įmonės gavo atlygį už suteiktą informaciją apie gamybinę patirtį.   Klausimas Kaip apmokestinamos gyventojo gautos pajamos iš užsienio įmonės? Kurioje valstybėje turi būti sumokėtas gyventojų pajamų mokestis nuo šių pajamų – Lietuvoje ar …

Dėl apribojimo iki 15 500 litų parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas juridiniams asmenims įsigijus verslo liudijimą

  Situacija Gyventojas vykdo vertimo veiklą pagal verslo liudijimą. Taip pat šis gyventojas nuo birželio 1 dienos įsigijo apgyvendinimo paslaugų teikimo (kaimo turizmo) verslo liudijimą, galiojantį tris mėnesius. Vasaros sezono metu jo paslaugomis naudojasi tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys.   …

Nemokamai gauto ilgalaikio materialiojo turto apskaita pagal verslo apskaitos standartus

  Iki 2011 m. gruodžio 31 d. nemokamai (arba už labai mažą kainą) gauto ilgalaikio materialiojo turto apskaitai buvo taikomas 21-asis verslo apskaitos standartas (VAS) „Dotacijos ir subsidijos“, neatsižvelgiant į tai, iš ko tas turtas buvo gautas. Gavus tokį turtą, …

Kaip bendrovės buhalteriui parengti įmonės kainodaros dokumentus, kai parduoda ir perka prekes iš asocijuotų asmenų?

  Nerijus NEDZINSKAS UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės skyriaus vyr. projektų vadovas Reda BLAŽAITYTĖ UAB „PricewaterhouseCoopers“ Mokesčių ir teisės skyriaus vyr. sandorių kainodaros konsultantė   Dėl sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros dažnai kyla neaiškumų, kaip pagrįsti vieno ar kito sandorio kainodarą. …

Ar komisiniai priskiriami pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos?

  Situacija Gyventojas vykdo individualią veiklą – tarpininkauja parduodant ir teikia konsultacijas klausimais, susijusiais su didmenine prekyba buitine technika, atlieka potencialių pirkėjų paiešką, teikia informaciją apie buitinę techniką potencialiems pirkėjams. Pagal sutartį jis gauna atlygį – komisinius.   Klausimas Kaip …

Dėl lengvatinio 5 procentų pelno mokesčio tarifo taikymo

  Situacija Planuojama, kad prekybos įmonės metinė apyvarta 2012 finansiniais metais bus 300 000 Lt, vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 6. Prekybos įmonę valdo vienintelis akcininkas – fizinis asmuo. Akcininkas kartu su žmona taip pat valdo nedidelę kepyklėlę, atitinkamai po …

Ar sudaryti mokestinės paskolos sutartį?

  Situacija Įmonei susidarė didelė mokestinė nepriemoka dėl vėluojančių užsakovų atsiskaitymų už suteiktas paslaugas. Dalis užsakovų – iš biudžeto finansuojamos įmonės. Įmonė dalyvauja viešuosiuose konkursuose, todėl jai reikalinga pažyma dėl mokestinių prievolių vykdymo biudžetui.   Klausimas Šiuo metu įmonė turi …

Kokios reikšmingos bylos gyventojų pajamų mokesčio srityje?

  Situacija Gyventojui nuosavybės teise priklauso akcijos, įsigytos įvairiais laikotarpiais. Minėtas akcijas jis ketina parduoti.   Klausimas Ar, parduodamas akcijas, gyventojas gali remtis teismų sprendimais ir pardavimo sutartyje nurodyti, kad parduodamos ne seniausiai įsigytos akcijos?   Mokesčių administratorius vis dažniau …