Būtina garantuoti finansinės apskaitos savalaikiškumą

 Dabartinės dinamiškos, sparčiai kintančios ekonomikos sąlygomis itin svarbi finansinės apskaitos kokybės savybė yra jos savalaikiškumas. Kartu su kitais kokybės kriterijais jis nurodytas Tarptautinių apskaitos standartų komiteto tarybos patvirtintame dokumento „Finansinių ataskaitų pateikimo konceptualūs pagrindai“ 2-ajame skyriuje „Naudingos finansinės informacijos kokybės …

Kaip tvarkyti smulkiojo ir vidutinio verslo apskaitą?

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020–2024 m. programoje yra numatytas smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) stiprinimas, jo efektyvumo didinimas. Prie šios iniciatyvos turi prisidėti finansinės apskaitos sistema, garantuojanti paprastesnį šio verslo administravimą ir teikianti svarbiausią informaciją finansiniams sprendimams priimti. SVV samprataSVV subjektų samprata …

Dėl sąvokų naujajame Finansinės apskaitos įstatyme

 Vienas svarbiausių finansinės informacijos kokybės kriterijų yra jos reglamentuose pateiktų sąvokų suprantamumas. 2021 m. rugpjūčio mėn. paskelbtame Finansinės apskaitos įstatymo (FAĮ) projekte, nuo 2022 m. gegužės 1 d. turinčiame pakeisti dabar galiojantį Buhalterinės apskaitos įstatymą (BAĮ), pateikta naujų sąvokų. Jų pokyčiai …

Kompleksinių išlaidų paskirstymo metodai

 Gamybos įmonių yra labai įvairių. Yra nemažai gamybinės veiklos rūšių, kur, dėl technologinio proceso specifikos, visi produktai yra gaminami neatskiriamai tuo pat metu. Tokie produktai vadinami kompleksiniais produktais, o gamybos procesas, kurio metu pagaminami šie gaminiai, – kompleksine gamyba.Kompleksinės gamybos …

Procesinis savikainos kalkuliavimo metodas ir jo būdai

 Įmonėse, kuriose yra nenutrūkstamas gamybos ciklas, kurios gamina masinę ar vienarūšę produkciją ir teikia vienarūšes paslaugas arba kur gaminama produkcija pereina tas pačias technologinio proceso stadijas, taikomas procesinis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas.Taikant šį metodą, gamybos išlaidų apskaita tvarkoma pagal gamybos …

Užsakyminis produkcijos savikainos kalkuliavimo metodas ir jo taikymo formos

 Kiekviena įmonė pasirenka taikyti tokius produkcijos savikainos kalkuliavimo metodus, kurie labiausiai suderinti su įmonės technologiniu procesu ir tinkamiausi įmonės iškeltiems tikslams pasiekti. Atsižvelgiant į technologinius gamybos ypatumus, įmonės dažniausiai pasirenka taikyti vieną iš dviejų metodų: užsakyminį arba procesinį. Tai tradicinių …

Išlaidų klasifikavimo svarba įvairiems įmonės tikslams pasiekti

 Išlaidų esmę ir jų reikšmę Lietuvos verslo įmonėms straipsnyje „Kas yra išlaidos ir kodėl jas svarbu mažinti?“ aptarė prof. habil. dr. Jonas Mackevičius („Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“, Nr. 29). Norėčiau pratęsti šią temą ir plačiau pristatyti išlaidų klasifikavimo svarbą, …

Gamybos ir ne gamybos išlaidos: kaip jos vaizduojamos finansinėse ataskaitose?

 Įmonių išlaidos yra labai skirtingos: vienos aktyviai dalyvauja produktų gamybos procese, kitos mažiau arba visiškai nedalyvauja, t. y. nesusietos su gamybos procesu. Todėl valdymo apskaitos teorijoje, taip pat ir praktikoje, įprasta visas išlaidas pagal santykį su įmonės gamybine veikla skirstyti …

Kas yra išlaidos ir kodėl svarbu jas mažinti?

 Kas yra išlaidos? Kelti tokį klausimą XXI a. trečiajame dešimtmetyje yra keista. Tačiau, panagrinėjus lietuvių autorių per pastaruosius penkiasdešimt metų parašytus ekonominės teorijos, vadybos, finansų, buhalterinės apskaitos ir kitų ekonominių dalykų vadovėlius, monografijas, mokslinius straipsnius, galima daryti išvadą, kad yra …

Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų įvairovė ir jų pasirinkimo problema

 Ypač svarbią vietą produkcijos savikainos kalkuliavimo sistemoje užima kalkuliavimo metodai. Jų apibūdinimui, ypatybėms, privalumams ir trūkumams, pasirinkimui ir taikymui daug dėmesio skyrė ir skiria apskaitos mokslininkai bei praktikos darbuotojai.Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodu vadinama visuma būdų produkcijos savikainos vienetui ir visų …

Produkcijos savikainos kalkuliavimo svarba šiuolaikinės konkurencinės rinkos sąlygomis

 Šiuolaikinėmis konkurencinės rinkos sąlygomis, kai keliami dideli reikalavimai produkcijos gamybos procesams, produkcijos kokybei ir jos sėkmingam pardavimui, produkcijos savikaina turi būti apskaičiuojama tiksliai. Literatūroje vietoje produkcijos savikainos apskaičiavimo vartojamas terminas „kalkuliavimas“. Tik moksliškai pagrįstas produkcijos savikainos kalkuliavimas teikia tikslią informaciją …

Kas yra produkcijos savikaina ir kodėl ją reikia skaičiuoti?

 Žodį „savikaina“ yra girdėję daugelis įvairių profesijų žmonių, tačiau koks šio žodžio turinys, ką jis reiškia – žino nedaugelis. Be to, daugelis ekonomikos mokslo bei praktikos atstovų skirtingai vertina produkcijos savikainos turinį, į ją įskaitomų išlaidų straipsnius ir jų dydžius. …

Finansinių ataskaitų kokybės koncepcija ir jos taikymas

 Pagrindinė buhalterinės apskaitos sudėtinė dalis yra finansinė apskaita. Svarbiausia jos paskirtis – parengti finansines ataskaitas tinkamiems ekonominiams sprendimams priimti.Šios ataskaitos turi atitikti tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ar nacionalinių apskaitos standartų reglamentuose nustatytus kokybės kriterijus, kurie 1998 m. buvo išdėstyti …

Kaip optimizuoti kapitalo rezervų formavimą, naudojimą ir apskaitą?

 Kapitalo rezervai yra įmonių nuosavo kapitalo sudėtinė dalis. Verslo finansinės veiklos ir apskaitos praktikoje iškyla neaiškumų dėl šių rezervų sudarymo, paskirties (panaudojimo) ir registracijos apskaitoje. Reikia galimai supaprastinti šių finansų ir apskaitos elementų tvarkymo metodiką, laikantis optimalumo, sąnaudų ir naudos …

Ar racionali atostoginių skaičiavimo tvarka?

 Ekonominėje žiniasklaidoje pateikiama siūlymų, kaip pasirinkti darbuotojams finansiškai palankiausią atostogų laiką, kad atostoginių suma būtų didžiausia. Šios sumos nustatymo tvarka yra nepakankamai aiški darbuotojams ir sudaro keblumų buhalteriams. Galiojančios atostoginių skaičiavimo taisyklėsPagal galiojantį Darbo kodeksą (DK), daugumai darbuotojų suteikiamos ne mažiau …

Kaip padidinti bendrųjų sąnaudų apskaitos informatyvumą?

 Bendrosios sąnaudos sudaro reikšmingą įmonių veiklos sąnaudų dalį, todėl svarbu ieškoti būdų šioms sąnaudoms mažinti. Tam turi padėti apskaitos teikiama informacija.Bendrųjų sąnaudų sąvoka ir jos pagrindinis turinys nusakyti 11-ajame verslo apskaitos standarte (VAS) „Sąnaudos“, 3-iajame VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ ir …

Dėl finansinių terminų vartojimo žiniasklaidoje ir apskaitoje

 Neseniai Z. Gaidienės straipsnyje „Pajamas reikia uždirbti“(„AAM aktualijos“, Nr. 36), be kita ko, išreikštas nerimas dėl to, kad žiniasklaidoje vis dažniau pasitaiko netinkamai iš anglų kalbos išverstų finansinių terminų. Tai teisingas pastebėjimas. Autorė palyginti išsamiai išnagrinėjo ryšį tarp uždirbtų ir …

Ūkininkavimo apskaita, taikant periodinę atsargų registraciją

  Ūkininkų ūkiai, pasirinkę tvarkyti apskaitą pagal dvejybinę sistemą, yra suinteresuoti galimai paprastesne jos metodika. Prie jos supaprastinimo gali prisidėti periodinio atsargų apskaitos būdo taikymas. Kadangi šis būdas ūkių apskaitos tvarkytojams yra nepakankamai pažįstamas, mažai patirtas, tai riboja praktinį jo taikymą. Ūkio …

Kaip suartinti pelno mokesčio ir finansinės apskaitos nuostatas?

 Buhalterių darbą gerokai apsunkina egzistuojantys pelno mokesčio (PM) ir finansinės apskaitos nuostatų skirtumai. Siekiant palengvinti apskaitos – finansinį darbą, svarbu sumažinti tuos skirtumus, koreguojant atitinkamus teisės aktus. Kas labiau turi priartėti?Daugumos Lietuvos įmonių finansinę apskaitą reglamentuoja Buhalterinės apskaitos įstatymas (BAĮ) ir …

Kaip labiau sumažinti socialinę atskirtį, reformuojant gyventojų pajamų mokestį?

 Pastaraisiais metais Lietuvoje išryškėjo gana didelė pajamų nelygybė, kuri yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Europos Komisijos ataskaitoje (2020 02 26) Lietuvos būklei apžvelgti pateikta tokia išvada: „Lietuva imasi teigiamų veiksmų, kad sumažintų skurdą ir nelygybę, tačiau mokesčių ir socialinių išmokų sistemos veiksmingumas …