Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų įvairovė ir jų pasirinkimo problema

 Ypač svarbią vietą produkcijos savikainos kalkuliavimo sistemoje užima kalkuliavimo metodai. Jų apibūdinimui, ypatybėms, privalumams ir trūkumams, pasirinkimui ir taikymui daug dėmesio skyrė ir skiria apskaitos mokslininkai bei praktikos darbuotojai.Produkcijos savikainos kalkuliavimo metodu vadinama visuma būdų produkcijos savikainos vienetui ir visų …

Produkcijos savikainos kalkuliavimo svarba šiuolaikinės konkurencinės rinkos sąlygomis

 Šiuolaikinėmis konkurencinės rinkos sąlygomis, kai keliami dideli reikalavimai produkcijos gamybos procesams, produkcijos kokybei ir jos sėkmingam pardavimui, produkcijos savikaina turi būti apskaičiuojama tiksliai. Literatūroje vietoje produkcijos savikainos apskaičiavimo vartojamas terminas „kalkuliavimas“. Tik moksliškai pagrįstas produkcijos savikainos kalkuliavimas teikia tikslią informaciją …

Kas yra produkcijos savikaina ir kodėl ją reikia skaičiuoti?

 Žodį „savikaina“ yra girdėję daugelis įvairių profesijų žmonių, tačiau koks šio žodžio turinys, ką jis reiškia – žino nedaugelis. Be to, daugelis ekonomikos mokslo bei praktikos atstovų skirtingai vertina produkcijos savikainos turinį, į ją įskaitomų išlaidų straipsnius ir jų dydžius. …

Finansinių ataskaitų kokybės koncepcija ir jos taikymas

 Pagrindinė buhalterinės apskaitos sudėtinė dalis yra finansinė apskaita. Svarbiausia jos paskirtis – parengti finansines ataskaitas tinkamiems ekonominiams sprendimams priimti.Šios ataskaitos turi atitikti tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ar nacionalinių apskaitos standartų reglamentuose nustatytus kokybės kriterijus, kurie 1998 m. buvo išdėstyti …

Kaip optimizuoti kapitalo rezervų formavimą, naudojimą ir apskaitą?

 Kapitalo rezervai yra įmonių nuosavo kapitalo sudėtinė dalis. Verslo finansinės veiklos ir apskaitos praktikoje iškyla neaiškumų dėl šių rezervų sudarymo, paskirties (panaudojimo) ir registracijos apskaitoje. Reikia galimai supaprastinti šių finansų ir apskaitos elementų tvarkymo metodiką, laikantis optimalumo, sąnaudų ir naudos …

Ar racionali atostoginių skaičiavimo tvarka?

 Ekonominėje žiniasklaidoje pateikiama siūlymų, kaip pasirinkti darbuotojams finansiškai palankiausią atostogų laiką, kad atostoginių suma būtų didžiausia. Šios sumos nustatymo tvarka yra nepakankamai aiški darbuotojams ir sudaro keblumų buhalteriams. Galiojančios atostoginių skaičiavimo taisyklėsPagal galiojantį Darbo kodeksą (DK), daugumai darbuotojų suteikiamos ne mažiau …

Kaip padidinti bendrųjų sąnaudų apskaitos informatyvumą?

 Bendrosios sąnaudos sudaro reikšmingą įmonių veiklos sąnaudų dalį, todėl svarbu ieškoti būdų šioms sąnaudoms mažinti. Tam turi padėti apskaitos teikiama informacija.Bendrųjų sąnaudų sąvoka ir jos pagrindinis turinys nusakyti 11-ajame verslo apskaitos standarte (VAS) „Sąnaudos“, 3-iajame VAS „Pelno (nuostolių) ataskaita“ ir …

Dėl finansinių terminų vartojimo žiniasklaidoje ir apskaitoje

 Neseniai Z. Gaidienės straipsnyje „Pajamas reikia uždirbti“(„AAM aktualijos“, Nr. 36), be kita ko, išreikštas nerimas dėl to, kad žiniasklaidoje vis dažniau pasitaiko netinkamai iš anglų kalbos išverstų finansinių terminų. Tai teisingas pastebėjimas. Autorė palyginti išsamiai išnagrinėjo ryšį tarp uždirbtų ir …

Ūkininkavimo apskaita, taikant periodinę atsargų registraciją

  Ūkininkų ūkiai, pasirinkę tvarkyti apskaitą pagal dvejybinę sistemą, yra suinteresuoti galimai paprastesne jos metodika. Prie jos supaprastinimo gali prisidėti periodinio atsargų apskaitos būdo taikymas. Kadangi šis būdas ūkių apskaitos tvarkytojams yra nepakankamai pažįstamas, mažai patirtas, tai riboja praktinį jo taikymą. Ūkio …

Kaip suartinti pelno mokesčio ir finansinės apskaitos nuostatas?

 Buhalterių darbą gerokai apsunkina egzistuojantys pelno mokesčio (PM) ir finansinės apskaitos nuostatų skirtumai. Siekiant palengvinti apskaitos – finansinį darbą, svarbu sumažinti tuos skirtumus, koreguojant atitinkamus teisės aktus. Kas labiau turi priartėti?Daugumos Lietuvos įmonių finansinę apskaitą reglamentuoja Buhalterinės apskaitos įstatymas (BAĮ) ir …

Kaip labiau sumažinti socialinę atskirtį, reformuojant gyventojų pajamų mokestį?

 Pastaraisiais metais Lietuvoje išryškėjo gana didelė pajamų nelygybė, kuri yra viena didžiausių Europos Sąjungoje. Europos Komisijos ataskaitoje (2020 02 26) Lietuvos būklei apžvelgti pateikta tokia išvada: „Lietuva imasi teigiamų veiksmų, kad sumažintų skurdą ir nelygybę, tačiau mokesčių ir socialinių išmokų sistemos veiksmingumas …

Dėl atidėtojo pelno mokesčio apskaitos nuostatų (ne)taikymo

 Atidėtojo pelno mokesčio (APM) apskaita priskirtina prie sudėtingesnių, vadybos ir apskaitos specialistams sunkokai suvokiamų ir abejotino reikšmingumo apskaitos sričių. Kyla klausimas, ar tikslinga praktiškai taikyti APM apskaitą jos optimalumo, naudos ir išlaidų pusiausvyros laikymosi požiūriu.APM apskaitos nuostatas reglamentuoja 24-asis verslo …

Biudžeto vykdymo kontrolės procedūros:
trečiojo lygio kontrolė (II)

 Biudžeto vykdymo kontrolės sistema – tai formalių ir neformalių procedūrų loginė struktūra, kurios paskirtis – analizuoti ir vertinti įmonės išteklių panaudojimo ir išlaidų valdymo efektyvumą biudžetiniu periodu. Formalios biudžeto vykdymo kontrolės procedūros įmonėje dažniausiai įgyvendinamos trimis lygiais. Pirmojo lygio kontrolė, …

Biudžeto vykdymo kontrolės procedūros: pirmojo ir antrojo lygio kontrolė (I)

 Kiekviena įmonė, norėdama sėkmingai veikti rinkoje ir plėtoti verslą, turi planuoti savo veiklą: suformuluoti strateginius ir operatyvinius tikslus, numatyti užduotis ir jų įgyvendinimo procedūras, taip pat parengti biudžetą, pagal kurį būtų įvertinamas ir užtikrinamas materialinių, darbo ir finansinių išteklių pakankamumas. …

Įmonių nuosavo kapitalo apskaitos klausimai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1066) Rezervų apskaitos ypatumaiApskaitos praktikoje dažniausiai iškyla neaiškumų dėl kai kurių kapitalo rezervų registracijos. 8-ajame VAS rezervas apibūdintas kaip laikinasis (tikslinis) pelno panaudojimo apribojimas, skirtas savininkų numatytiems tikslams.Viena iš akcinių bendrovių ir valstybės bei savivaldybės įmonių NK …

Įmonių nuosavo kapitalo apskaitos klausimai (1)

 Pagrindinis įmonių veiklos finansavimo šaltinis yra nuosavas kapitalas (NK). Reikiamą informaciją apie jo dydį, sudėtį ir kaitą turi pateikti finansinė apskaita. NK ir jo elementų samprataLR terminų banke ir verslo apskaitos standartuose (VAS) NK apibūdintas kaip įmonės turto vertės dalis, likusi …

Individulių įmonių veiklos apskaitą reikia supaprastinti

 Vyriausybės sprendimu, nuo 2020 m. liepos 1 d. panaikinti verslo liudijimai tam tikrų rūšių individualiai veiklai (pastatų bei kitų statinių apdailos ir remonto, automobilių techninės priežiūros bei remonto, elektros sistemų bei įtaisų įrengimo bei remonto ir kt.) vykdyti. Individualūs verslininkai, …

Standartinių išlaidų metodo įdiegimo ir taikymo procesas (II)

 Standartinių išlaidų metodas laikomas vienu efektyviausių. Jis leidžia numatyti gamybos išlaidas, pardavimą ir pelną; kontroliuoti visus išlaidų elementus, kurie daro įtaką produkcijos savikainai; išmatuoti skirtingų operacijų efektyvumą ir kontroliuoti nuostolių susidarymą; paskirstyti atsakomybę darbuotojams, turintiems įtakos išlaidų susidarymui; nustatyti produktų …

Standartinių išlaidų metodas: universalus produkcijos savikainos kalkuliavimo ir išlaidų apskaitos, planavimo ir kontrolės instrumentas (I)

 Lietuvos įmonėse produkcijos ir paslaugų savikaina dažniausiai skaičiuojama taikant užsakyminį arba procesinį savikainos kalkuliavimo metodus, arba juos derinant kartu. Tačiau literatūroje aprašomi ir kitų šalių praktikoje plačiai taikomi tokie metodai, kurių paskirtis ne tik kalkuliuoti produkcijos savikainą, bet ir planuoti, …

Žemės ūkio verslo subjektų išlaidų apskaitos ir savikainos kalkuliavimo metodiniai ir praktiniai aspektai

Prof. Danutė ZINKEVIČIENĖProf. Neringa STONČIUVIENĖDoc. Dalia JUOČIŪNIENĖVytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija  Rinkos ekonomikos sąlygomis žemės ūkio verslo tikslas – uždirbti pelną ir gauti pinigus, o tam reikia savo produktus, biologinį turtą ar paslaugas parduoti brangiau, nei jiems pasigaminti patirta išlaidų. …