Įmonės patirtų išlaidų pripažinimas sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras

  Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, nuo 2016 m. sausio 1 d. pripažįstant įmonės patirtas išlaidas sąnaudomis pagal sąskaitas faktūras?   Pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, visos išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, …

Konsolidavimo principai

  Pagrindiniai konsolidavimo principai (pirkimo metodas), pagal VAS ar TAS, yra vienodi. Šiame straipsnyje pateikiami supaprastinti konsolidavimo principai. Norint atlikti konsolidavimą, reikės išstudijuoti mažiausiai keturis VAS: 1. 14-ajame VAS „Verslo jungimai“ rasite informacijos apie prestižo skaičiavimą; 2. 16-ajame VAS „Konsoliduotosios …

Mokestinių nuostolių atskaitymo skaičiavimas finansų įstaigoms

  Nuo 2014 m. sausio 1 d. apribojus mokestinių nuostolių atskaitymą, praktikoje vis dar kyla klausimų, kokia tvarka, kaip, atskiriant įprastinės veiklos (finansinių paslaugų teikimas) ir veiklos, susijusios su vertybinių popierių (toliau – VP) ar išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) perleidimu, …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimas (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (871)   Kurį mokestinį laikotarpį įmonė gali kreiptis dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimo? Kai įmonė finansinėje apskaitoje pasitikslina ilgalaikio turto nusidėvėjimo amortizacijos normatyvus, tą patį mokestinį laikotarpį ji gali kreiptis į mokesčių …

Įmonių kategorijos ir finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimas

  2016 metų pradžioje buhalterių laukia nemažai darbų: parengti 2015 m. finansines ata­skai­tas, tvarkant 2016 metų apskaitą, vadovautis jau nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusiais įstatymų ir verslo apskaitos standartų (toliau – VAS) pakeitimais, kurie buvo atlikti siekiant įgyvendinti …

Mokestinių nuostolių atskaitymo skaičiavimas

  Nuo 2014 m. sausio 1 d. apribojus mokestinių nuostolių atskaitymą, praktikoje vis dar kyla klausimų, kokia tvarka, kaip, atskiriant įprastinės veiklos ir finansinės veiklos nuostolius, taikyti 70 proc. nuostolių atskaitymo apribojimą.   Nuostolių skaičiavimo schemos Kadangi finansų įstaigoms taikoma …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 7 (871)   Kai dėl nusidėvėjimo normatyvų pakeitimo galima kreiptis į mokesčių administratorių Kada įmonė gali kreiptis į mokesčių administratorių dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimo? Pelno mokesčio įstatyme numatyta, kad dėl kitų objektyvių …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvų tikslinimas (1)

  Įmonės, vykdydamos savo veiklą, naudoja ilgalaikį turtą. Todėl gana dažnai įmonėje naudojamam ilgalaikiam turtui finansinėje apskaitoje yra tikslinami nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai. Patikslinus nusidėvėjimo normatyvus apskaitoje, kyla klausimas, ar patikslintus finansinėje apskaitoje nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus galima taikyti ir …

Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertės didinimas

  Įvedus eurą, daugelyje įmonių buvo padidinta minimali ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertė, nuo kurios turtas laikomas ilgalaikiu. Pagal 12-ąjį VAS „Ilgalaikis materialusis turtas“, ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas: 1) skirtas prekėms gaminti, paslaugoms teikti, nuomoti ar administraciniams tikslams; 2) …

Hibridinių darinių apmokestinimas tarptautinėje praktikoje ir Lietuvoje

  Straipsnyje pristatomas vadinamųjų hibridinių darinių apmokestinimas, tiksliau – kokios naujausios rekomendacijos ir priemonės pateikiamos, neutralizuojant iš tokių darinių gaunamą mokestinę naudą, vadovaujantis tarptautine apmokestinimo praktika. Taip pat kalbama ir apie naująjį LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) pakeitimą, …

Gyventojo pripažinimo nuolatiniu Lietuvos gyventoju ypatumai

  Neretai įmonei jau sudarius su užsienio valstybės gyventoju sutartį, pagal kurią iš užsienio valstybės gyventojo ketinama įsigyti tam tikrų prekių, paslaugų ir (ar) turto, kyla klausimas, kaip apmokestinti išmokamas sumas. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (toliau – GPMĮ) nustato …

Naujovės teikiant paramos ataskaitas (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 46 (862)   Ataskaitos FR0478 forma Kokia ataskaitos FR0478 formos nauja struktūra? Ataskaitos FR0478 forma turi šiuos priedus: – priedas FR0478A „Gauta parama iš Lietuvos Respublikos“ turi būti pildomas, kai yra gauta parama iš Lietuvos Respublikos …

Naujovės teikiant paramos ataskaitas

  Atkreiptinas dėmesys, kad 2015 m. suteikta parama bus deklaruojama pakeistoje ir nauja redakcija išdėstytoje Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formoje (2 versija) arba Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formoje (2 versija)   Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų …

Svarbu nepamiršti: deklaracijų pateikimo terminas gali būti pratęstas

  LR mokesčių administravimo įstatymas nustato, kad mokesčių deklaracijos turi būti pateiktos įstatymo nustatytais privalomais terminais. Visgi neretai praktikoje susiduriama su nenumatytomis aplinkybėmis, kai asmenys neturi jokių galimybių laiku pateikti deklaracijas. Tokiu atveju nepelnytai pamirštama, kad tam tikrais įstatymo nustatytais …

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 41 (857)   Nekilnojamojo turto dovanojimas Nekilnojamojo turto dovanojimo sandorių ypatumai įtvirtinti Civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos XXVII skyriuje. CK 6.465 straipsnyje numatyta, kad pagal dovanojimo sutartį dovanotojas neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę …

Remonto ir statybos darbų PVM apskaita

  Nors remonto ir statybos darbams atvirkštinis apmokestinimas (PVM įstatymo 96 str.) taikomas nuo 2015 m. liepos 1 d., per keturis mėnesius (iki 2015 m. lapkričio mėn.) Valstybinė mokesčių inspekcija 5 kartus keitė ir tikslino komentarus dėl statybos (remonto) darbų …

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 41 (857)   Nekilnojamojo turto pardavimas – pridėtinės vertės mokesčio (PVM) objektas • Tiekiamas (parduodamas ar kitaip nuosavybės teise perleidžiamas) šalies teritorijoje esantis turtas, kurį tiekia asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą. Gyventojas PVM tikslais laikomas apmokestinamuoju asmeniu, …

Statybos darbų PVM: teorija ir praktika

  Nuo 2015 m. liepos 1 d. VMI nuolat teikdavo kokias nors naujoves apie statybos darbus ir atvirkštinį PVM skaičiavimą. Viskas prasidėjo, kai buvo priimtas 2014 m. gruodžio 18 d. LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX‑751 96 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XII-1502. Apmaudu, kad …

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas (1)

  „Ignorantia juris neminem excusat“ (Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės – ­įstatymo žinojimo prezumpcija įtvirtinta LR Konstitucijos 7 str. 3 dalyje). Tai reiškia, kad asmenys, atlikdami tam tikrus veiksmus ar susilaikydami nuo jų, turi vadovautis galiojančiais įstatymais, privalo juos vykdyti, o …

Individualios įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę ypatumai (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (854)   Kai UAB akcinis kapitalas formuojamas savininko turtiniu įnašu Kitas dažnai pasitaikantis atvejis, kai UAB akcinis kapitalas formuojamas ne įmonės turtu, o savininko turtiniu įnašu.   Pavyzdys 2015 m. gegužės mėn. individualią įmonę pertvarkant …