Sandorių kainodara. Rizikos ir klaidos (I)

  Tarptautinė praktika rodo, kad sandorių kainodara (angl. Transfer pricing) pastaruoju metu yra viena iš svarbiausių ir aktualiausių tarptautinio apmokestinimo sričių. Sandoriams tarp asocijuotų asmenų ypatingą dėmesį skiria mokesčių administratoriai daugumoje pasaulio valstybių. Sparti tarptautinių sandorių plėtra turi įtakos ir …

Kada pirkėjų beviltiškos skolos mažina apmokestinamąjį pelną?

  Norint beviltiškas skolas, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, pripažinti sąnaudomis, reikia vadovautis LR pelno mokesčio įstatymo 25 straipsnio nuostatomis. Įmonė, pripažindama skolas beviltiškomis, privalo įvertinti, ar skolos gali būti priskiriamos skolų pripažinimo beviltiškomis atvejams ir ar įmonė turi pakankamai įrodymų, kad …

Materialiojo ilgalaikio turto remonto arba rekonstravimo sąnaudos

  Įsibėgėjant šiltajam vasaros sezonui, daugelis įmonių savo veikloje naudojamą turtą remontuoja, atnaujina, kartais pasiryžta rekonstravimo darbams. Pasibaigus darbų įkarščiui, dažnai įmonėms kyla klausimų: kokios tai yra sąnaudos, kokią įtaką jos daro pelno mokesčiui? Šiame straipsnyje aptarsime nuosavo, nuomojamo ar …

Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais

  Pagal 2012 m. birželio 19 d. Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) redakciją Nr. XI-2078 (Žin., 2012, Nr. 76-3927), nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo MAĮ 104-2 straipsnis „Nurodymas mokesčių mokėtojui atsiskaityti negrynaisiais pinigais“. MAĮ pakeitimo aiškinamajame rašte …

Kaip elgtis įmonei, suteikusiai paramą?

  Daugelis įmonių per metus suteikia paramą kitoms pelno nesiekiančioms įmonėms. Todėl apskaitą tvarkantiems asmenims dažnai kyla klausimas – kokiomis lengvatomis galės pasinaudoti paramą suteikusi įmonė? Šiame straipsnyje klausimų ir atsakymų forma aptarsime, kokie teisės aktai reglamentuoja paramos suteikimą, kokiais …

Investicijų lengvata. Į ką atkreipti dėmesį?

  Įmonės, ketinančios investuoti į naujus produktus ir technologijas, paslaugų teikimą ar pajėgumų didinimą, turėtų nepamiršti, kad dar šiemet, t. y. 2013 m. mokestinį laikotarpį, yra galimybė pasinaudoti investiciniams projektams taikoma pelno mokesčio lengvata ir patirtomis išlaidomis 50 proc. susimažinti …

Nuolatinių Lietuvos gyventojų iš užsienio gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas

  Artėja gegužės 2 d., iki kurios nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo pateikti metines pajamų deklaracijas už 2012 metus. Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, dirbusiems užsienio valstybėse arba gavusiems pajamų iš užsienio, privalu deklaruoti šias pajamas. Tokiems gyventojams svarbu žinoti, nuo kokių iš užsienio …

Ką deklaruoti mokesčių inspekcijoje, gyventojui išvykus iš Lietuvos ar sugrįžus į Lietuvą?

  Nuolat girdime, kad vyksta emigracija iš Lietuvos ar sugrįžtama į Lietuvą, todėl kyla klausimų dėl mokesčių mokėjimo Lietuvoje ir pajamų deklaravimo. Be to, artėja gautų pajamų deklaravimo terminas (2012 m. metinė pajamų deklaracijos forma GPM308 pateikiama iki 2013 m. gegužės 2 …

Skolų įvertinimas amortizuota savikaina ir skolų diskontavimas

  Kodėl tai aktualu dabar? Jeigu turite balanse ilgalaikių gautinų arba mokėtinų skolų, jas, pagal verslo apskaitos standartus (VAS), reikėtų įvertinti amortizuota savikaina kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas. Tačiau praktikoje retas buhalteris kas ketvirtį dėl amortizuotos savikainos skaičiavimų koreguoja skolų …

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų tikslinimas

  Kokie pagrindiniai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų tikslinimo pelno mokesčio tikslais aspektai? Beveik kiekviena įmonė, neatsižvelgiant į nuosavybės formą, veiklos pobūdį, įmonės dydį, savo veikloje naudoja ilgalaikį turtą. Pati sąvoka „ilgalaikis turtas“ jau nusako tokio turto naudojimo įmonės veikloje …

Metinės pelno mokesčio deklaracijos priedo – ataskaitos FR0438 apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus ir asmenis – pildymas

  Artėjant metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, įmonių apskaitą tvarkantiems darbuotojams dažnai kyla klausimas, ar reikia teikti ataskaitą apie įmonės kontroliuojamuosius ir įmonę kontroliuojančius vienetus ir asmenis. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 50 str. 2 dalį, įmonės, kurios kontroliuoja kitus …

Lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymas

  Įmonės, skaičiuodamos pelno mokestį, gali taikyti tam tikras lengvatas – išskirtines pelno apmokestinimo sąlygas, numatytas LR pelno mokesčio įstatyme (toliau – PMĮ). Tai gali būti atleidimas nuo pelno mokesčio tam tikroms įmonėms, lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymas, apmokestinamojo pelno …

Importo PVM įskaitymo (sumokėjimo) VMI tvarkos ypatumai

  Nuo 2013 m. kovo 1 d. įsigalios nauja Lietuvos PVM mokėtojų apskaičiuoto importo PVM už importuotas į Lietuvą prekes sumokėjimo tvarka, kuri sutaupys šiems asmenims apyvartinių lėšų, skirtų importo PVM sumokėti į muitinės sąskaitą. Nereikės teikti prašymų arba pažymų dėl importo …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

  Šiame straipsnyje aptarsime naudotų automobilių (toliau – automobilių) apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) klausimus. Naudotu automobiliu PVM tikslais laikomas automobilis, kuris yra parduotas praėjus daugiau kaip 6 mėnesiams nuo jo eksploatavimo pradžios ir yra pravažiavęs daugiau kaip …

Fizinio asmens PVM atskaitos specialios nuostatos

  1. Fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigytų prekių ir paslaugų, skirtų vien ekonominei veiklai vykdyti, PVM atskaita Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kaip ir bet kuris PVM mokėtojas, vykdantis PVM apmokestinamą veiklą, vadovaudamasis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; …

Gyventojams išmokėtų A klasės pajamoms priskiriamų išmokų deklaravimas

  LR gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (toliau – GPMĮ) nustatyta, kad mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokestiniu laikotarpiu gyventojams išmokėjęs A klasės pajamoms priskiriamas išmokas, tokias išmokas ir nuo jų išskaičiuotą bei sumokėtą pajamų mokestį privalo deklaruoti mėnesinėse ir metinėje deklaracijose. Pajamų …

Apie neapmokestinamąjį pajamų dydį ir jo taikymo praktiką

  1. Kodėl kai kuriems gyventojams, metams pasibaigus, atsiranda pareiga perskaičiuoti metinį NPD ir primokėti pajamų mokestį? Gyventojo prašymu mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD), taikomo su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų gavimo vietoje, sumą lemia tik …

Gyventojų B klasės pajamoms priskiriamų išmokų deklaravimas

  Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (GPMĮ) nustatyta skirtinga gyventojams išmokėtų išmokų apmokestinimo tvarka. Pajamų mokestis nuo išmokų, priskiriamų gyventojų A klasės pajamoms, išskaičiuojamas „prie šaltinio“, t. y. jį išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą turi mokestį išskaičiuojantis asmuo. Sumokėti pajamų mokestį …

PVM atskaitos klausimai

  PVM mokėtojo teisė į PVM atskaitą yra vienas esminių PVM sistemos elementų. Kaip dažnai konstatuojama Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) sprendimuose, teisės į PVM atskaitą ribojimas sąlygoja mokestinę naštą ir turi būti taikomas vienodai visose valstybėse narėse. Todėl …

Neleidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį

  Įmonės pelnas apskaitoje skaičiuojamas iš pajamų atimant sąnaudas. Mokestiniu požiūriu įmonės apmokestinamąjį pelną skaičiuoja iš pajamų atimdamos neapmokestinamas pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Taigi mokesčių prasme svarbu atkreipti dėmesį, kokios tos sąnaudos, t. y. ar tai …