Papildytas sąrašas pareigybių, kurias užimant atsiranda pareiga deklaruoti turimą turtą

  Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje išvardytas pareigybių (priežasčių) sąrašas, dėl kurių gyventojams atsiranda pareiga deklaruoti turtą, nuolat papildomas naujomis pareigybėmis. 2012 m. spalio 17 d. įstatymu Nr. XI-2283 (toliau – Įstatymas) pareigybių sąrašas taip pat buvo papildytas. Prieš aptariant …

Reklama ir jos pripažinimas mokesčių požiūriu

  Vienas būdų spartinti savo įmonės plėtrą, didinant parduodamų prekių, paslaugų apyvartą – reklama. Tai bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, skatinanti įsigyti paslaugų ar prekių. Reklamos būdai gali būti labai įvairūs: tai ir reklama žiniasklaidos priemonėse, kataloguose, stenduose, masiniuose renginiuose, parodose …

7-ojo verslo apskaitos standarto pakeitimai ir patikslinimai

  2011 m. gruodžio mėnesį buvo patvirtinta nauja 7-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ redakcija, kuri turi būti taikoma nuo 2012 m. sausio 1 d., t. y. sudarant 2012 metų tarpines ir metines …

Reprezentacinių išlaidų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams (1)

  Pagal savo pobūdį įmonės reprezentacinės išlaidos yra artimos reklamai, tačiau reprezentacinėms išlaidoms yra taikomos kitokios nei reklamai Pelno mokesčio (PM), Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) įstatymų nuostatos. Todėl, siekiant teisingai pritaikyti reprezentacinėms išlaidoms taikomas įstatymų …

Laisvųjų profesijų individualios veiklos apmokestinimas

  1. Kas yra laisvoji profesija? Laisvoji profesija – profesija, kuria užsiimantis gyventojas, turintis reikiamą profesinę kvalifikaciją, savarankiškai teikia intelektines paslaugas kitiems gyventojams ar vienetams.   2. Kas yra intelektinės paslaugos? Intelektinės paslaugos – gyventojo (paslaugų teikėjo) protinė veikla, susijusi …

Pagrindinių 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ pakeitimų apžvalga

  Atsižvelgiant į kitų verslo apskaitos standartų (VAS) nuostatas, rinkos dalyvių paklausimus, pakeistus ir priimtus naujus teisės aktus, parengti ir Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. VAS-7 patvirtinti 8-ojo VAS „Nuosavas kapitalas“ pakeitimai, kurie įsigalios …

Pelno mokesčio deklaracija: į ką atkreipti dėmesį

  Artėja pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas – ją reikia pateikti iki birželio 1 d., o pelno mokestį sumokėti iki spalio 1 d. Skaičiuojant pelno mokestį, daug pasikeitimų nėra, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad pasikeitė pelno mokesčio deklaracijos PLN204 forma …

Ilgalaikio materialiojo turto minimalios vertės keitimas

  Pagal 12-ąjį verslo apskaitos standartą (VAS) „Ilgalaikis materialusis turtas”, materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimais …

Aktualūs Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

  LR Seimas priėmė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5-1, 14, 19, 31, 32, 36, 43, 47, 49, 53, 57, 64, 66, 71, 71-1, 78, 79, 80, 83, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 2 priedo papildymo, 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios …

Gyventojams apie pajamų deklaravimą

  Kiekvienų metų pavasarį nuolatiniai Lietuvos gyventojai deklaruoja pajamas, o kai kurie – ne tik pajamas, bet ir praėjusių metų pabaigoje turėtą turtą.   Kurie gyventojai turi deklaruoti metines pajamas 2011 m. mokestinio laikotarpio pajamų deklaracijas turi pateikti tokios gyventojų …

Nauja 2011 m. pelno mokesčio deklaracija

  Bendri pakeitimai Nuo 2012 m. kovo 4 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. VA-26, kuris keičia 2007 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, …

Kada verta kreiptis dėl mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo?

Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus LR mokesčių administravimo įstatymo 37-1 straipsniui, mokesčių mokėtojams suteikiama galimybė gauti išankstinį VMI įsipareigojimą dėl mokesčių teisės aktų nuostatų būsimajam sandoriui taikymo. Ši progresyvi nuostata jau galioja daugelyje Europos Sąjungos šalių (išskyrus Bulgariją …

Mokestinis tyrimas

Rasa VIRVILIENĖ Teisininkė LR mokesčių administravimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 63-2243, toliau – MAĮ) išskiria dvi mokesčių mokėtojų kontrolės formas – mokestinį tyrimą ir mokestinį patikrinimą. Tiek mokestinio tyrimo, tiek mokestinio patikrinimo metu iš esmės yra tiriama ir tikrinama, kaip …

PVM apskaičiavimo klausimai įsigyjant prekes ir paslaugas vykdant viešuosius pirkimus

Elena PUVAČIAUSKAITĖ Mokesčių specialistė Biudžetinėms įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, vykdančioms pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – perkančioji organizacija), iškyla klausimų, kaip jų įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms taikomos PVM įstatymo nuostatos, kai prekės ir paslaugos …

Kas yra mokestiniai nuostoliai ir kaip juos perkelti? (2)

Rasa ŠANTARIENĖ Mokesčių specialistė Pabaiga. Pradžia Nr. 44 (668) Nuostoliai įmonių pertvarkymo atveju Jei mokestiniu laikotarpiu įmonė pertvarkoma, t. y. pakeičiama jos teisinė forma ir naujos teisinės formos vienetas perima visas pertvarkyto vieneto teises ir pareigas, iki pertvarkymo patirti mokestiniai …

Kas yra mokestiniai nuostoliai ir kaip juos perkelti? (1)

Rasa ŠANTARIENĖ Mokesčių specialistė Vėl artėja metų pabaiga ir vėl, kaip visada, bus skaičiuojami įmonių veiklos rezultatai už metus. Atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją, ne viena įmonė skaičiuoja ne augančius pelnus, o didėjančius nuostolius. Taigi siekdamos optimizuoti veiklą ir išvengti …

Pagal nuotolinio darbo sutartis gautų pajamų apmokestinimas

Audra ŠVEISTIENĖ Mokesčių specialistė Vertėjas, su įmone sudaręs nuotolinio darbo sutartį, dirba savo namuose. Kaip gyventojų pajamų mokesčiu apmokestinamos tokio darbuotojo pagal šią sutartį gautos su darbo santykiais susijusios pajamos? Nuotolinio darbo sutartis – tai tokia darbo sutartis, pagal kurią …

Mokestinės lengvatos suteikus paramą

Otilija KOŽEMIAKO UAB „BDO auditas ir apskaita“ Apskaitos skyriaus vadovė Ūkio subjektas, suteikęs paramą, gali pasinaudoti pelno mokesčio įstatyme (PMĮ) numatytomis lengvatomis. Siekdamas pasinaudoti šiomis lengvatomis, pirmiausia turi įgyvendinti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) ir Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ numatytus …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatų taikymas lizingo sandoriams

Gailina BUDZINSKIENĖ Mokesčių specialistė Lizingo sandoriai yra dviejų rūšių: finansinis lizingas (išperkamoji nuoma) ir veiklos lizingas. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) apmokestinimo taisyklės priklauso nuo to, kokią – finansinio lizingo (išperkamosios nuomos) ar veiklos lizingo – sutartį lizingo bendrovė …