Komandiruotės sąnaudų pripažinimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (900) Gyvenamojo ploto nuomos išlaidosBe dienpinigių, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos ir faktinės gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu, turint šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Išlaidos, nesusijusios su gyvenamojo ploto nuoma, tačiau įtrauktos į …

Komandiruotės sąnaudų pripažinimas (1)

 Kokios vieneto patirtos išlaidos, susijusios su komandiruote į užsienį, gali būti atskaitomos iš pajamų, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną?Komandiruote yra laikoma vieneto vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu ar sprendimu įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo …

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 32 (896) Fizinių asmenų atstovavimasAtstovavimas pagal sutartįFizinis asmuo, kaip ir juridinis, savo teisėms įgyvendinti gali sudaryti sutartį su kitu fiziniu ar juridiniu asmeniu.Fizinių asmenų suteikiami įgaliojimai yra tvirtinami notarine tvarka, išskyrus CK numatytus atvejus, kai įgaliojimo patvirtinimas yra …

Laukinių žvėrių padarytos žalos ūkiams nustatymas ir apskaita

 Kai kurie ūkininkai teiraujasi, kaip įvertinti ir registruoti apskaitoje laukinių žvėrių (šernų, vilkų ir kt.) padarytą žalą ūkiams.Pastaraisiais metais padidėjo laukinių gyvūnų daroma žala ūkių pasėliams ir ūkiniams gyvūnams. Dėl to kyla tokios žalos kompensavimo problema.Medžioklės įstatyme nustatyta, kad laisvėje …

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 32 (896)   Juridinio asmens atstovavimo ypatumai Juridinio asmens vadovas įgaliojimą suteikia darbuotojams įmonės vardu sudaryti įvairius sandorius ar tvarkyti turtinius reikalus. Juridiniam asmeniui teismo bylose atstovauja jo organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo …

Atstovavimas. Rūšys. Ypatybės (1)

  Atstovavimo sąvoka įtvirtinta LR CK III dalies XI skyriuje. Dažnai asmenys dėl įvairių priežasčių sudaryti sandorius ar atlikti kitus, juridinę reikšmę turinčius veiksmus paveda atstovui. Įstatyme taip pat numatyti konkretūs atvejai, kada atstovavimas yra privalomas. Fiziniai ar juridiniai, veiksnūs …

Dėl 17-ojo VAS „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų

  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo vertinimo tarnyba 2016 m. birželio 22 d. paskelbė 17-ojo verslo apskaitos standarto (VAS) „Biologinis turtas“ metodinių rekomendacijų (toliau – Rekomendacijos) keitimo projektą. Projekto turinys skirtas žemės ūkio įmonių biologinės kilmės turto (BKT), t. …

Naujasis dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (III)

  Straipsnyje aptariama naujoji dividendų apmokestinimo, nepaisant „dalyvavimo išimties“ taisyklės sąlygų tenkinimo, taisyklė, susijusi su „hibridiniais dariniais“, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo taisyklė Lietuvos vienetams, kai jų iš užsienio vienetų gaunamais dividendais tas užsienio vienetas susimažino savo apmokestinamąjį pelną …

Balanso informacijos analizė

  Balansas yra svarbus informacijos šaltinis įmonės finansinei būklei įvertinti ir jos gerinimo sprendimams parengti. Tam reikalinga atidi šios finansinės ataskaitos analizė. Nedidelėse įmonėse ją turi atlikti buhalteriai, o didesnėse – ekonomistai (jeigu jose yra tokia pareigybė). Su analizės rezultatais …

Naujasis dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (II)

  Straipsnyje aptariama naujoji, daug diskusijų sukėlusi dividendų apmokestinimo tvarka, kovojant su mokesčių vengimu, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo (vadinamoji „dalyvavimo išimties“) taisyklė vienetams ar jų grupėms, kai jų atitinkamo veikimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo …

Dividendų apmokestinimas kovojant su mokesčių vengimu (I)

  Straipsnyje aptariama naujoji, daug diskusijų kelianti dividendų apmokestinimo tvarka, susijusi su kova su mokesčių vengimu, t. y. kada netaikoma dividendų neapmokestinimo (vadinamoji „dalyvavimo išimties“) taisyklė vienetams ar jų grupėms, kai jų atitinkamo veikimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų …

Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla

  Skaitytojos pageidavimu toliau kalbėsiu apie tarptautinius finansinės apskaitos standartus. Šį kartą norėčiau aptarti 5-ąjį TFAS „Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti, ir nutraukta veikla“, kurio tikslas apibrėžti turto, skirto parduoti, apskaitos tvarką ir informacijos apie nutrauktą veiklą pateikimą finansinėse ataskaitose. TFAS …

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – kaip mokėti pelno mokestį? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (890) Dėl privataus subjekto VPSP sutarties galiojimo laikotarpiu atlikto esminio turto pagerinimo Pagal VPSP projekto sutartį privačiam subjektui – įmonei gali būti suteikta teisė vykdyti veiklą, susijusią su infrastruktūros, taip pat naujo arba jam perduoto …

Mokestinių ginčų ir civilinės teisės santykis (II)

  Šioje straipsnio dalyje, vadovaudamiesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, toliau nuosekliai nagrinėsime, kaip civilinė teisė mokestiniuose ginčuose lemia atitinkamas mokestines prievoles. Pateiksime konkrečius LVAT praktikos pavyzdžius, iliustruojančius, kaip konkrečiose praktinėse situacijose pasireiškia mokesčių teisės ir civilinės teisės …

Mokestinių ginčų ir civilinės teisės santykis (I)

  Straipsnyje, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, nagrinėjama, kaip civilinė teisė mokestiniuose ginčuose lemia atitinkamas mokestines prievoles, pateikiami konkretūs LVAT praktikos pavyzdžiai, iliustruojantys, kaip konkrečiose praktinėse situacijose pasireiškia mokesčių teisės ir civilinės teisės santykis.   Temos …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (888)   • Jeigu Lietuvos pardavėjas neviršija užsienio valstybėje narėje nustatytos nuotoliniu būdu parduodamų prekių sumos (35 000 eurų ar 100 000 eurų) ir savo noru nepasirenka prekių tiekimo vieta laikyti užsienio valstybės, tai nuo užsienyje parduotų …

Darbo užmokesčio apskaita

  Situacija Įmonės vadovas nusprendė mokėti darbuotojams darbo užmokestį, neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio (GPM), privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Šiuos mokesčius įprastai įmonė atskaito iš apskaičiuoto darbo užmokesčio.   Klausimas Kaip būtų deklaruojami mokesčiai ir kokia darbo užmokesčio finansinė ir mokestinė …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 24 (888) Mokesčiai Prieš su vartotoju sudarydamas nuotolinės prekybos ar prekybos ne prekybai skirtose patalpose sutartį, pardavėjas privalo pateikti bendrą prekių ir paslaugų kainą, į kurią įskaičiuoti mokesčiai. Jeigu prekės ar paslaugos yra tokio pobūdžio, kad …

Nuotolinė prekyba ir prekyba ne prekybai skirtose patalpose: ypatumai ir apmokestinimas (1)

  Sutarties samprata įtvirtinta LR civilinio kodekso (toliau – CK) šeštosios knygos (Prievolių teisė) 6.154 straipsnyje. Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai asmuo (asmenys) įsipareigoja kitam asmeniui (asmenims) atlikti tam tikrus …

Mokestinių ginčų ir baudžiamosios teisės santykis (II)

  Šioje straipsnio dalyje, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, toliau nuosekliai nagrinėsiu praktikoje labai aktualius, tačiau spaudoje labai retai aptariamus atvejus, kaip baudžiamojoje byloje nustatytos aplinkybės lemia apmokestinimo taisyklių taikymą mokestiniuose ginčuose, koks baudžiamosios atsakomybės santykis …