Neteisėtai gautos pajamos ir jų apmokestinimas

 Administruojant mokesčius, taikomas mokesčių visuotinio privalomumo principas yra suprantamas kaip kiekvieno asmens, atitinkančio tam tikrą mokestį įtvirtinančiame įstatyme nustatytus mokesčio mokėtojo kriterijus, prievolė mokėti tą mokestį ir laikytis numatytos mokesčio apskaičiavimo bei sumokėjimo tvarkos.Taikant mokesčių įstatymus, dėl juose nustatytų sąlygų, …

Nepamirškime mokesčio už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

 Įsigijęs miško, dažnas miško savininkas kelia klausimus – kada mokamas mokestis už žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką ir ar reikia jį mokėti. Šiame straipsnyje trumpai aptarsime mokesčio už žaliavinę medieną bei nenukirstą mišką mokėjimo ir deklaravimo ypatumus.Gautų pajamų už parduotą …

BAĮ pakeitimo projektas – kokia žinutė siunčiama? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1086) Vietoj apskaitos politikos – apskaitos vadovasDar vienas svarbus dalykas, kad vietoj apskaitos politikos, kuriai taikomos tam tikros apskaitos standartų nuostatos, bus prievolė parengti ir vadovautis subjekto vadovo patvirtintu apskaitos vadovu, kuriame būtų privaloma ši informacija:1) sąskaitų …

BAĮ pakeitimo projektas – kokia žinutė siunčiama? (1)

 Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimo projektas (toliau – Projektas) 2020 m. liepos mėnesį pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. Iki tol viešai buvo skelbiamas tik diskusinis dokumentas. Daugelis iš karto pastebės, kad Projekte nuostatos peržiūrėtos iš esmės, keičiama įstatymo struktūra, taip pat siūloma …

Nuo liepos 1 d. – nauji neapmokestinamieji pajamų dydžiai

 2020 m. birželio 23 d. priimtu įstatymu Nr. XIII-3084 buvo pakeistos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 20 straipsnio nuostatos, nustatančios neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymą gyventojų pajamoms iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (toliau – darbo pajamos). Nauji …

Atsargiai – mokestis prie pajamų šaltinio (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 27 (1083) KlausimasBendrovė planuoja iš užsienio įmonės įsigyti programinę įrangą, licenciją. Ar, išmokant išmoką užsienio įmonei, galima taikyti PMĮ 4 str. 5 dalies nuostatas ir neišskaičiuoti 10 proc. pelno mokesčio prie pajamų šaltinio kai Bendrovė:– nedarys kompiuterio programos kopijų, …

Atsargiai – mokestis prie pajamų šaltinio (1)

 Lietuvos Respublikos mokesčių teisės aktuose yra minima sąvoka pajamų šaltinis. Tai viena iš Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) sąvokų. Pati apmokestinimo prie šaltinio esmė ta, kad pajamos apmokestinamos ne mokėtojo rezidavimo valstybėje, o toje valstybėje, kur pajamos gautos arba …

Mokestinio tyrimo ir mokestinio patikrinimo metu priimami sprendimai

 Mokesčių teisės aktai yra priskiriami viešosios teisės sričiai, todėl jų normos įprastai pasižymi imperatyvių (privalomų) nurodymų davimu mokestinio teisinio santykio dalyviams – mokesčių mokėtojui ir mokesčių administratoriui.Pagrindines taisykles, kurių turi būti laikomasi vykdant mokesčių įstatymus, nustato Mokesčių administravimo įstatymas (MAĮ), kurio …

Debesijos technologijos – apskaitos ekspertų ateitis

 Paskelbta pandemija pakeitė ir apskaitos ekspertų darbo pobūdį. Apskaitos paslaugas teikiančių įmonių buhalteriai, finansinės apskaitos skyriaus darbuotojai, savarankiškai apskaitą tvarkantys asmenys susiduria su vis didėjančiais iššūkiais, susijusiais su savalaike prieiga prie apskaitos dokumentų, dirbant nuotoliniu būdu, taip pat poreikiu didinti …

Apmokestinimo reglamentavimo principai ir atsakomybė už mokesčių įstatymų pažeidimus

 Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 2 str. 25 dalis, įtvirtinanti mokesčio sąvoką, nurodo, kad mokestis yra mokesčio įstatyme nustatyta piniginė prievolė valstybei, kurią turi įvykdyti to mokesčio mokėtoju laikomas asmuo. Apmokestinimo reglamentavimo principaiMokesčių teisės te­orijoje yra ne kartą akcentuota, kad mokesčio, kaip …

Turto perkėlimo apmokestinimo ypatumai

 2019 m. gruodžio 17 d. priėmus Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 12, 14, 30, 31, 55, 56-1 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir įstatymo papildymo 38‑3, 40-2, 56-2 straipsniais įstatymą Nr. XIII-2694, nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos Pelno mokesčio įstatymo (toliau …

Kaip viešojo sektoriaus apskaitoje registruoti asmenines apsaugos priemones?

 Kiekviena organizacija turi aprūpinti savo darbuotojus reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP). Pastaruoju metu tai ypač aktualu tapo gydymo įstaigose ir kitų viešųjų paslaugų teikimo organizacijose. Prie šių priemonių išsaugojimo ir racionalaus naudojimo turi prisidėti ir apskaita. Darbuotojų saugos reikalavimaiŠie reikalavimai deklaruoti …

Mokestis už aplinkos teršimą: pagrindiniai aspektai

 Mokesčių teisės teorijoje ir praktikoje pripažįstama, kad mokesčiai atlieka tam tikras funkcijas. Svarbiausia mokesčių funkcija yra fiskalinė, kuri grindžiama valstybės siekiu gauti pajamų, reikalingų valstybės (savivaldybės) funkcijoms vykdyti, svarbiausiems visuomenės ir valstybės poreikiams tenkinti.Kadangi mokesčiai gali būti priemone reguliuoti valstybėje …

Tarpinių finansinių ataskaitų svarba pandemijos metu

 Įmonėms 2020 m. tarpinis ataskaitinis laikotarpis bus pirmasis ataskaitinis laikotarpis, kai koronaviruso protrūkio poveikis bus parodytas finansinėse ataskaitose, t. y. tai turės įtakos turto ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų pripažinimui ir vertinimui.Įmonės tarpinėse finansinėse ataskaitose turėtų pateikti duomenis apie įvykius …

Susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio inicijavimas ir vykdymas: pagrindiniai aspektai

 Įrodinėjant apskaičiuotos mokesčio sumos teisingumą, Mokesčių administravimo įstatymas (toliau – MAĮ) nustato tam tikrą pareigų paskirstymą tarp mokestinio teisinio santykio dalyvių – mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo.MAĮ 67 str. 1 dalis įpareigoja mokesčių administratorių pagrįsti mokėtojui apskaičiuotas mokesčio ir su juo …

Tarpininkavimas prekių ir paslaugų sandoriuose ir PVM (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (1071) Kaip nustatoma paslaugų, kurioms nustatytos specialios taisyklės, tarpininkavimo paslaugų PVM vieta?Pateiktoje lentelėje pateikiamos paslaugos, kurioms tarpininkaujant Lietuvoje netaikoma pagrindinė taisyklė, kai paslaugas įsigyja apmokestinamasis (verslo) asmuo.  Neatsiskleidusio tarpininkavimo PVM objekto valstybėAtsiskleidusio tarpininkavimo PVM objekto valstybėPaslaugos, susijusios su …

Gyventojų pajamų ir nekilnojamojo turto apmokestinimo naujovės

 Gyventojų pajamų mokestisGyventojų pajamų mokesčiu (GPM) apmokestinamos nuolatinio ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamos – pozityviosios, individualios veiklos, su darbo santykiais susijusios, užsienio valstybėse gautos arba uždirbtos pajamos, palūkanos, autoriniai atlyginimai, pajamos iš paskirstytojo pelno ir kitos, Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme …

Tarpininkavimas prekių ir paslaugų sandoriuose ir PVM (1)

 Tarpininkavimo veikla versle užima svarbią vietą tiek prekybos, tiek paslaugų teikimo srityse. Tarpininku, pridėtinės vertės mokesčio (PVM) požiūriu, laikomas ne tik asmuo, kuris kito asmens vardu parduoda prekes ir paslaugas, bet ir asmuo, tai atliekantis savo vardu. Tarpininkais galima įvardinti …

Prievolė informuoti mokesčių administratorių apie sudarytus sandorius ir jos vykdymo ypatumai

 Siekiant, kad mokesčių administratorius galėtų tinkamai vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, jam reikalingi duomenys apie gyventojų gautas pajamas ir pajamų gavimo šaltinius. Tokie duomenys gaunami iš juridinių asmenų teikiamų deklaracijų, kuriomis pranešama apie gyventojams išmokėtas išmokas, iš pačių gyventojų pateiktų deklaracijų, …