Deklaruoti pelno mokestį įmonės turi iki birželio 1 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, jog šiais metais pirmą kartą įmonės turi pateikti pelno mokesčio deklaracijas už 2010 m. iki birželio 1 d., o pelno mokestį, kaip ir ankstesniais metais, sumokėti iki spalio 1 d. VMI taip pat pažymi, jog, teikiant pelno mokesčio deklaraciją, kartu pateikti ir metines finansines ataskaitas turi tos įmonės, kurios šių dokumentų neteikia Registrų centrui. VMI informuoja, jog š. m. birželio 3-8 d. bus atliekami Elektroninio deklaravimo sistemos (toliau – EDS) infrastruktūros ir duomenų bazių atnaujinimo darbai, todėl tomis dienomis EDS neveiks. VMI ragina įmones, privalančias deklaruoti pelno mokestį, nedelsti ir laiku pateikti deklaracijas, iki bus laikinai sustabdytas EDS veikimas. VMI primena, jog pelno mokesčio deklaracijų formas turi pateikti:
  • PLN204 – Lietuvos vienetai – pelno siekiančios ribotos civilinės atsakomybės įmonės. Šioje deklaracijoje pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal Pelno mokesčio įstatymą nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai (skyriai), kurie privalo sudaryti atskiras filialų (skyrių) finansines atskaitomybes ir jas teikia Lietuvos bankui bei apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau – AVMI).
  • PLN204A – Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės įmonės;
  • PLN204U – nuolatinės buveinės (išskyrus anksčiau minėtas nuolatines buveines, privalančias deklaruoti pelno mokestį PLN204 deklaracijoje);
  • PLN204N formą turi pateikti pelno nesiekiančios organizacijos.
Deklaracijos teikti nereikia, jeigu šios organizacijos atitinka visus tris toliau išvardintus kriterijus:
  • nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos arba tokios pajamos skiriamos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti,
  • gautos paramos nenaudoja pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos,
  • apie minėtas deklaracijų nepateikimo priežastis raštu informuoja AVMI Deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka.
Pelno nesiekiančios organizacijos, gautą paramą panaudojusios ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais gavusios paramą, viršijančią 250 MGL dydžio sumą, pelno mokestį nuo šių pajamų turi deklaruoti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ir sumokėti taip pat, kaip ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno. Pažymime, kad pelno nesiekiančios organizacijos kartu su metine pelno mokesčio deklaracija AVMI privalo pateikti ir metines finansines ataskaitas.

Šaltinis: VMI 2011-05-17