Pelno mokesčio deklaraciją reikia pateikti iki birželio 1 d.

VMI primena, kad iki birželio 1 d. Lietuvos juridiniai asmenys VMI turi pateikti metines pelno mokesčio deklaracijas už 2011 m., o pelno mokestį, kaip ir ankstesniais metais, sumokėti iki spalio 1 d. „Juridiniai asmenys, kuriems privalu pateikti pelno mokesčio deklaracijas, tai gali padaryti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą. Užpildytos popierinės deklaracijos turi būti pateikiamos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurioje yra registruotas mokesčių mokėtojas. Teikiant pelno mokesčio deklaraciją, kartu pateikti reikia ir metines finansines ataskaitas tiems juridiniams asmenims, kurie šių dokumentų neteikia Registrų centrui“, – primena VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Mokesčių administratorius atkreipia dėmesį, kad yra patvirtintos naujos versijos (03) Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jų užpildymo taisyklės. 03 versijos deklaracijų formos naudojamos nuo 2011 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais. Jeigu juridiniai asmenys pateikė nuo 2011 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio Metinės pelno mokesčio deklaracijos 02 versiją, tai, tikslindami to paties mokestinio laikotarpio deklaraciją, turi teikti tą pačią 02 versiją.

Pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti pelno siekiantys Lietuvos juridiniai asmenys, nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai ir kitos nuolatinės buveinės bei pelno nesiekiančios organizacijos. Pelno nesiekiančioms organizacijoms deklaracijų teikti nereikia, jeigu šios organizacijos: nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos arba tokios pajamos skiriamos veiklai, tenkinančiai viešąjį interesą finansuoti; jei gautos paramos nenaudoja pagal Labdaros ir paramos įstatyme nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos.

VMI primena, kad apie minėtas deklaracijų nepateikimo priežastis reikia raštu informuoti mokesčių inspekciją deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka. Pelno nesiekiančios organizacijos, gautą paramą panaudojusios ne pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynais pinigais gavusios paramą, viršijančią 250 MGL dydžio sumą, pelno mokestį nuo šių pajamų turi deklaruoti metinėje pelno mokesčio deklaracijoje ir sumokėti taip pat, kaip ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno. Pelno nesiekiančios organizacijos kartu su metine pelno mokesčio deklaracija privalo pateikti ir metines finansines ataskaitas. Tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, metinė pelno mokesčio deklaracija VMI turi būti pateikta iki kito mokestinio laikotarpio 6 mėnesio 1 d.

Praėjusiais metais už 2010 m. mokestinį laikotarpį pateikta daugiau kaip 90 tūkst. metinių pelno mokesčio deklaracijų. Iki 2011m. gegužės 28 d. pateikta 48 proc. 2010 m. mokestinio laikotarpio Metinių pelno mokesčio deklaracijų, 75 proc. jų – pateikta el. būdu. Šiemet už 2011 m. mokestinį laikotarpį jau pateikta per 38 tūkst. metinių pelno mokesčio deklaracijų, 84 proc. deklaracijų pateikta el. būdu.

Šaltinis: VMI