Parengtas pirmasis valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys už 2010 m.

Finansų ministerija, įgyvendindama viešojo sektoriaus apskaitos reformą, pirmą kartą parengė valstybės metinį konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2010 m. Savo ataskaitas pateikė 722 biudžetinės įstaigos, 33 sveikatos priežiūros įstaigos, aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai bei 8 valstybės mokesčių ir išteklių fondai. Finansų ministerija, rengdama šį valstybės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, rėmėsi viešojo sektoriaus subjektų finansinėse ataskaitose pateikta informacija, įtraukė ir papildomų duomenų. Konsolidavimo procedūros apima visų išvardytų įstaigų ir fondų turto, jų įsipareigojimų, finansavimo sumų, grynojo turto, pajamų ir sąnaudų sudėtį, tarpusavio ūkinių operacijų įtakos ir rezultatų eliminavimą bei papildomus pataisymus. Šiame ataskaitų rinkinyje, skirtingai negu biudžeto vykdymo ataskaitose, informacija pateikta ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai pritaikius kaupimo principą. Kaupimo principo taikymas apskaitoje reiškia, kad ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – tada, kai jos padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą. Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie valstybės 2010 m. paskutinės dienos finansinę būklę, 2010 m. veiklos rezultatus ir grynojo turto pokyčius. Visas valstybės konsoliduotas turtas, parodytas finansinės būklės ataskaitoje, 2010 m. gruodžio 31 d. buvo 99,76 mlrd. litų, valstybės konsoliduotieji finansiniai įsipareigojimai – 39,67 mlrd. litų, valstybės grynasis turtas siekė – 54,45 mlrd. litų. Valstybės grynasis deficitas, įvertinus nuosavybės metodo įtaką, sudarė 1,8 mlrd. litų. Šiame ataskaitų rinkinyje pateikti valstybės turto ir įsipareigojimų duomenys nėra tiesiogiai palyginami su Statistikos departamento rengiama valstybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita, nes skiriasi įstaigų ir institucijų bei įtraukiamo turto ir įsipareigojimų apimtis. Pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos irgi nėra tiesiogiai palyginamos su įplaukomis ir išlaidomis valstybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinyje, nes šiose ataskaitose pajamos ir sąnaudos parodytos taikant kaupimo principą, sąnaudų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų klasifikacijos, taip pat dalis sąnaudų yra finansuojamos ne iš valstybės, o iš kitų biudžetų. Valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytas valstybės grynasis deficitas nėra tiesiogiai palyginamas su centrinės valdžios sektoriaus deficitu. Valstybės finansų statistikai, įskaitant deficitą, apskaičiuoti naudojama viešojo sektoriaus subjektų grupių apskaitos informacija, tačiau ji perklasifikuojama pagal valdžios sektoriaus statistikai keliamus metodologinius reikalavimus. Po šio ataskaitų rinkinio parengimo buvo pastebėta, kad kai kurie viešojo sektoriaus subjektai paskelbė ir Finansų ministerijai pateikė kitokius finansinių ataskaitų duomenis, negu buvo pateikti ir patvirtinti viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje. Tokių neatitikimų priežastis – viešojo sektoriaus subjektų po ataskaitų pateikimo konsolidavimui pastebėtos ir ištaisytos klaidos. Atliktų taisymų 2010 m. finansinėse ataskaitose įtaka valstybės 2010 m. konsoliduotosioms finansinėms ataskaitoms bus įvertinta ir paaiškinta 2011 m. valstybės konsoliduotose finansinėse ataskaitose. Pirmą kartą metinius konsoliduotuosius finansinių ataskaitų rinkinius už 2010 m. rengė ir savivaldybių administracijos, Valstybinė ligonių kasa ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba – dokumentų neparengė 9 savivaldybės bei „Sodra“. 2011 m. yra pirmieji tiek metinių finansinių ataskaitų, tiek ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimo metai, taip pat pirmieji ir VSAKIS sistemos (Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinės sistemos), skirtos konsoliduotiesiems finansinių ataskaitų rinkiniams rengti naudojimo metai (pradėta naudoti 2011 m. kovo mėn.). Todėl viešojo sektoriaus subjektai susidūrė su sunkumais pereinant prie naujų apskaitos ir atskaitomybės reikalavimų. Parengti viešojo sektoriaus subjektų metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, kurių parengimo procentas centrinės valdžios sektoriuje siekia 99 proc., savivaldos ir socialinių fondų – 88,4 proc.

Šaltinis: Finansų ministerija 2011-11-05