Parengtas pirmasis nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m.

Finansų ministerija, įgyvendindama  buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reformą viešajame sektoriuje, pirmą kartą parengė nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2012 metus. Šis rinkinys parengtas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus ir taps atskaitos tašku pagrįstiems finansiniams ir ekonominiams sprendimams Lietuvos viešajame sektoriuje. Finansinių ataskaitų rinkinyje yra pateikta informacija apie įstaigų ir institucijų finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Rengdama šį pirmąjį nacionalinį finansinių ataskaitų rinkinį, Finansų ministerija rėmėsi Lietuvos viešojo sektoriaus subjektų metinėse finansinėse ataskaitose pateikta informacija, taip pat įtraukė ir papildomų duomenų. Rinkinys parengtas sukonsolidavus daugiau kaip 4 tūkst. viešojo sektoriaus subjektų (valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų, socialinės apsaugos fondų, kitų išteklių ir mokesčių fondų, kontroliuojamų viešųjų įstaigų: sveikatos priežiūros, profesinio mokymo, socialinės globos, aukštųjų mokyklų, mokslinių tyrimų institutų, bendrojo lavinimo mokyklų) finansinių ataskaitų duomenis. Konsolidavimas buvo atliekamas Finansų ministerijos sukurtoje centralizuotoje Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).

Šiame ataskaitų rinkinyje pateikiama informacija apie Lietuvos viešojo sektoriaus 2012 metų paskutinės dienos finansinę būklę, veiklos rezultatus ir grynojo turto pokyčius. Visas konsoliduotas turtas 2012 m. gruodžio 31 d. buvo 181,7 mlrd. litų, konsoliduotieji finansiniai įsipareigojimai – 54,9 mlrd. litų, grynasis turtas siekė 111,4 mlrd. litų. Grynasis deficitas, įvertinus nuosavybės metodo įtaką, sudarė 2,3 mlrd. litų.

Nacionaliniame finansinių ataskaitų rinkinyje, skirtingai negu biudžeto vykdymo ataskaitose, informacija pateikta ūkinių operacijų ir įvykių apskaitai pritaikius kaupimo principą. Kaupimo principas taikomas tada, kai ūkinės operacijos ir įvykiai viešojo sektoriaus subjekto apskaitoje registruojami ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – kai padaromos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą.

Be to, nacionaliniame finansinių ataskaitų rinkinyje pateiktos viso viešojo sektoriaus pagrindinės veiklos pajamos ir sąnaudos, pinigų srautai nėra tiesiogiai palygintini su įplaukomis ir išlaidomis valstybės, savivaldybių, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių duomenimis.  Nacionaliniame finansinių ataskaitų rinkinyje pajamos ir sąnaudos pateikiamos taikant kaupimo principą. Be to, sąnaudų klasifikacija skiriasi nuo išlaidų klasifikacijos, skiriasi sąnaudų ir pinigų srautų grupavimas bei subjektų apimtis. Taip pat šiame ataskaitų rinkinyje nurodytas viso viešojo sektoriaus grynasis deficitas nėra tiesiogiai palyginamas su deficitu, apskaičiuojamu remiantis Perviršinio deficito procedūra dėl skirtingų metodologinių reikalavimų.

Šaltinis: Finansų ministerija