Dėl viešbučių administratorių darbo laiko

Dėl viešbučių administratorių darbo laiko Uždarojoje akcinėje bendrovėje, kuri yra viešbutis, rengiama kolektyvinė sutartis. Viešbutis dirba visą parą, todėl viešbučio administratorėms norima nustatyti 24 valandų per parą darbo laiko trukmę. Ar galima kolektyvinėje sutartyje nustatyti išimtį dėl darbo laiko trukmės? …

Dėl vairuotojų viršvalandinio darbo

Dėl vairuotojų viršvalandinio darbo Mobiliems darbuotojams taikomas suminės darbo laiko apskaitos darbo laiko režimas. Šių darbuotojų viršvalandžiai nustatomi ir apmokami pasibaigus apskaitiniam laikotarpiui, laikantis nuostatos, kad normali darbo savaitės trukmė yra 40 val. (DK 144 str. 1 d.). Darbo laikas, …

Darbdavys privalo suteikti tokios trukmės atostogas, kokios prašo darbuotojas

Darbdavys privalo suteikti tokios trukmės atostogas, kokios prašo darbuotojas „Darbo kodeksas numato, kad kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Parašiau prašymą suteikti penkių dienų kasmetines atostogas, t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau darbdavys reikalauja, kad prašyme dėl kasmetinių atostogų …

Ar papildomų atostogų suteikimas yra darbdavio teisė, ar pareiga?

Ar papildomų atostogų suteikimas yra darbdavio teisė, ar pareiga? Vadovaujantis DK 165 str. 2 dalimi, kasmetinės atostogos yra minimaliosios, pailgintos ir papildomos. Papildomos atostogos – tai viena iš kasmetinių atostogų rūšių. Kasmetinės atostogos suteikiamos darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, paliekant …

Kolektyvinė visiška materialinė atsakomybė

Kolektyvinė visiška materialinė atsakomybė Ar gali organizacijos vadovas, vadovaudamasis DK 256 str. 2 dalimi, papildęs darbo sutartis įrašu dėl kolektyvinės materialinės atsakomybės sutarties sudarymo, sudaryti kolektyvinės materialinės atsakomybės sutartis su aprangos specialiste ir sandėlininke? Pagal pareigybių aprašymus abi darbuotojos vykdo …

Darbo funkcijas reikia vykdyti tik darbo metu

Darbo funkcijas reikia vykdyti tik darbo metu Įmo­nė re­mon­tuo­ja jai pri­klau­san­čias pa­tal­pas. Re­mon­tui rei­ka­lin­gas sta­ty­bi­nes me­džia­gas, de­ga­lus au­to­mo­bi­liui įmo­nės dar­buo­to­jas kar­tais per­ka sa­vait­ga­liais. Pre­kių pir­ki­mą įro­do PVM są­skai­tos fak­tū­ros. Įsa­ky­mo, kad dar­buo­to­jas tu­rė­tų dirb­ti sa­vait­ga­liais, nė­ra. Pra­šo­me pa­aiš­kin­ti, ar lai­kas, …

Dar­bo funk­ci­joms at­lik­ti skir­tas dar­bo lai­kas

Dar­bo funk­ci­joms at­lik­ti skir­tas dar­bo lai­kas „Įmo­nė re­mon­tuo­ja pa­sta­tą ir sta­ty­bi­nes me­džia­gas, de­ga­lus au­to­mo­bi­liui įmo­nės dar­buo­to­jas kar­tais per­ka sa­vait­ga­liais. Įsa­ky­mo, kad dar­buo­to­jas tu­rė­tų dirb­ti sa­vait­ga­liais, nė­ra. Ar lai­kas, kai dar­buo­to­jas po­il­sio die­ną per­ka me­džia­gas bei de­ga­lus au­to­mo­bi­liui, lai­ko­mas dar­bo lai­ku?“ …