Kada darbuotojas praranda sukauptas kasmetines atostogas? Kaip taikyti DK 127 str. 5 dalį?

Darbo kodekso (DK) 127 str. 5 dalis reglamentuoja, kad teisė pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų (arba gauti piniginę kompensaciją už jas DK nustatytu atveju) prarandama praėjus trejiems metams nuo kalendorinių metų, kuriais buvo įgyta teisė į visos trukmės kasmetines atostogas, pabaigos, …

Kas gali būti profesinės sąjungos nariu?

Ar įmonės, įstaigos, organizacijos vadovo pavaduotojas gali būti profesinės sąjungos nariu ir šios įmonės, įstaigos, organizacijos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoju?Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 1 str. 4 dalį, darbdavys ar jo įgaliotasis atstovas negali būti jo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančių profesinių …

Mokymosi atostogų suteikimas

Kada suteikiamos mokymosi atostogos?Mokymosi atostogos suteikiamos darbuotojams, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, pagal šias programas vykdančių tiekėjų pažymas Darbo kodekso (DK) 135 str. 1 dalyje nurodytais pagrindais ir nurodytos trukmės, t. y. eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po 3 kalendorines dienas kiekvienam egzaminui; …

Kada mokamos netesybos?

Kokio dydžio netesybas turi mokėti darbdavys, jei jis pavėluotai atsiskaito su atleidžiamu darbuotoju?Kai uždelsiama atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju, vadovaujantis Darbo kodekso (DK) 147 str. 2 dalimi, darbdavys privalo mokėti darbuotojui netesybas – vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, bet ne …

Būtina turėti įstatyme numatytą išsilavinimą

Ar biudžetinių įstaigų darbuotojai, iki 2023 m. sausio 1 d. neįgiję aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, kai jų pareigybei yra keliami tokie reikalavimai, turi būti atleidžiami iš einamų pareigų, nemokant jiems išeitinės išmokos, kaip tai numatyta Valstybės ir savivaldybių įstaigų …

Dingęs darbdavys – ne kliūtis nutraukti darbo santykius

Dingus darbdaviui, darbuotojai atsiduria tarsi tarp dangaus ir žemės: įmonės veikla stoja, atlyginimai nemokami, o kreiptis pagalbos į valstybę – negalima, nes oficialiai žmonės tebedirba. Dingusių darbdavių problema išryškėjo 2008 m., prasidėjus ekonominei krizei, tačiau, net ir augant ekonomikai, ji …

Dėl darbo užmokesčio mokėjimo sistemos

Darbo kodekso (DK) 140 str. 3 dalyje numatyta būtinybė darbdaviams patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą, nebent ji jau nustatyta kolektyvinėje sutartyje. Darbovietėse, kuriose vidutinis darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau, darbo apmokėjimo sistemas privalo patvirtinti darbdavys ir padaryti prieinamas susipažinti visiems …

Ar priklauso dienpinigiai?

Dirbu biudžetinėje įstaigoje ir pagal projektą vykstu į kitą valstybę. Iš projekto lėšų bus apmokamos kelionės, nakvynės išlaidos ir pusryčiai, paliekamas darbo užmokestis. Ar man priklauso dienpinigiai? Jeigu taip, kokį procentą nuo dienpinigių turėčiau gauti?Darbo kodekso (DK) 107 str. 3 dalis …

Išskaitos iš darbo užmokesčio

Išskaitos gali būti daromos šiais atvejais:• grąžinti perduotoms ir darbuotojo nepanaudotoms pagal paskirtį darbdavio pinigų sumoms;• grąžinti sumoms, permokėtoms dėl skaičiavimo klaidų;• atlyginti žalai, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė darbdaviui;• išieškoti atostoginiams už suteiktas atostogas, viršijančias įgytą teisę į …

Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, papildomų funkcijų vykdymo

Tuo atveju, kai darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ir savivaldybių biudžetinėje įstaigoje, finansuojamoje iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – darbuotojas), atlieka pagrindinę darbo funkciją ir jam …

Ar reikia su daugiabučių gyvenamųjų namų ir sodų bendrijų pirmininkais sudaryti darbo sutartis?

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Įstatymas) 14 str. 3 dalyje numatyta, kad darbo sutartį su bendrijos pirmininku, šios sutarties pakeitimus (darbo sutarties nutraukimą) pasirašo visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) įgaliotas asmuo.Sodininkų bendrijų įstatymo (toliau …

Dėl dienpinigių skaičiavimo

Ar darbuotojui, vykstančiam į dviejų dienų komandiruotę ir aprūpinamam maitinimu, gali būti išmokėti dienpinigiai iki 100 proc.? Jeigu taip, kokio dydžio?Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių …

Dėl mokymosi atostogų, taikomų nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų nariams

2018 m. lapkričio 5 d. sudarytoje nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje dėl pareiginės algos bazinio dydžio (toliau – Sutartis) 1.1 punkte nustatyta, kad mokymosi atostogos yra suprantamos kaip Darbo kodekso 135 straipsnyje nustatytos atostogos. Tai reiškia, kad Sutartyje nurodytos mokymosi atostogos yra pagal formaliojo …

Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis biudžetinėse įstaigose, papildomų funkcijų vykdymo

1. Tuo atveju, kai darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį valstybės ir savivaldybių biudžetinėje įstaigoje, finansuojamoje iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ir kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – darbuotojas) atlieka pagrindinę darbo funkciją ir jam …

Atostogos suteikiamos pagal darbuotojo pageidavimą

Darbo kodeksas numato, kad kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Parašiau prašymą suteikti penkių dienų kasmetines atostogas, t. y. nuo pirmadienio iki penktadienio, tačiau darbdavys reikalauja, kad prašyme dėl kasmetinių atostogų nurodyčiau septynių dienų laikotarpį, t. y. nuo pirmadienio iki …

Darbo dienos trukmė prieššventinę dieną

Kiek laiko turi būti trumpinama darbuotojo darbo diena, kai jis toje pačioje darbovietėje dirba pagal kelias darbo sutartis (viena darbo sutartis – pagrindinė, kitos – sutartys dėl papildomo darbo)? Jeigu darbuotojas greta pagrindinių pareigų ar pagrindinio darbo toje pačioje darbovietėje eina …

Elektroninis darbo sutarčių registravimo žurnalas

  Ar galima registruoti darbuotojų darbo sutartis ne popieriniame žurnale, o elektroniniu būdu? Kaip tokiu atveju darbuotojas turėtų pasirašyti apie darbo sutarties egzemplioriaus gavimą? Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 patvirtintų Darbo sutarčių registravimo taisyklių …

Dėl bendrovės buhalterio darbo

  Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistai atsakė į „AAM aktualijų“ paklausimą dėl buhalterio darbo, kai jis netikėtai suserga. Įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, …