Iš­lai­dų ir fi­nan­sa­vi­mo ap­skai­ta iki VSAFAS įsi­ga­lio­ji­mo ir po to

Iš­lai­dų ir fi­nan­sa­vi­mo ap­skai­ta iki VSAFAS įsi­ga­lio­ji­mo ir po to Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė LR fi­nan­sų mi­nist­ro 2001 m. ko­vo 16 d. įsa­ky­mu Nr. 70 (LR fi­nan­sų mi­nist­ro 2005 m. gruo­džio 30 d. įsa­ky­mo Nr. 1K-405 re­dak­ci­ja) pa­tvir­tin­tos biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­ri­nės …

Pa­ga­min­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ap­skai­ta

Pa­ga­min­tos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ap­skai­ta Al­gi­man­ta LASKAUSKIENĖAtes­tuo­toji au­di­to­rė Biu­dže­ti­nių įstai­gų bu­hal­te­riai klau­sia, kaip tei­sin­gai ap­skai­čiuo­ti ir re­gist­ruo­ti ap­skai­to­je ūki­nes ope­ra­ci­jas, su­si­ju­sias su įstai­go­je pa­ga­min­ta pro­duk­ci­ja. Ne­ma­žai klau­si­mų „AAM ak­tu­a­li­jos“ ga­vo dėl že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ap­skai­tos. LR fi­nan­sų mi­nist­ro 2001 m. …

Trum­pa­lai­kis tur­tas ir jo ap­skai­ta mo­kyk­lo­je

Trum­pa­lai­kis tur­tas ir jo ap­skai­ta mo­kyk­lo­je Al­gi­man­ta LAS­KAUS­KIE­NĖ Ates­tuo­to­ji au­di­to­rė Straips­ny­je ap­tar­si­me rei­ka­la­vi­mus, ke­lia­mus trum­pa­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to (dau­ge­ly­je įstai­gų va­di­na­mo ma­ža­ver­čiu in­ven­to­riu­mi, men­ka­ver­čiu tur­tu) ap­skai­tai. Šis klau­si­mas daž­nai ke­lia­mas se­mi­na­rų, kur­sų me­tu, iš mo­kyk­lų, bib­lio­te­kų, vai­kų dar­že­lių bu­hal­te­rių gau­na­me pa­klau­si­mų …