Individualios įmonės pertvarkymas į uždarąją akcinę bendrovę

Verslo apskaitos standartai (VAS) teisinių įmonės pertvarkymo aspektų nereglamentuoja, todėl tik aiškinama, kaip apskaitoje registruojamos su įmonės pertvarkymu susijusios ūkinės operacijos ir sudaromos pertvarkomos įmonės finansinės ataskaitos.   Ką pirmiausia turi daryti individuali įmonė. norėdama persitvarkyti į UAB? Individuali įmonė …

Įvairių teisinių formų juridinių asmenų apskaitos tvarkymas ir finansinių ataskaitų sudarymas

Teisinė juridinio asmens forma Apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos pagal AB, UAB, ŽŪB, valstybės ir savivaldybės įmonės verslo apskaitos arba tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus Finansų maklerio įmonės, valdymo įmonės tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (nuo 2013 m. sausio 1 d.) Kolektyvinio …

Konsoliduotosios finansinės ataskaitos

UAB A įsigijo 55 proc. UAB C akcijų. Ar UAB A privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas? Vienas iš kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, ar viena įmonė daro lemiamą poveikį kitai, yra akcijų suteikiamų balsų dalis visuotiniame kitos įmonės akcininkų susirinkime. Lemiamas poveikis …

PVM apskaita

Kaip ir kokiose buhalterinėse sąskaitose pardavėjas turi registruoti pridėtinės vertės mokesčio sumą, kai jis pirkėjui išrašo PVM sąskaitą faktūrą su nuoroda į LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 str. 1 dalį? Kai pardavėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą su nuoroda į LR …

Atlygio natūra apskaita

Kaip įmonės apskaitoje registruojamos darbuotojo pajamos, gautos natūra? Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą natūra gautos darbuotojo pajamos yra priskiriamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Nuo 2009 m. sausio 1 d. gyventojų …

Kaip apskaitoje registruoti kitų įmonių skolų perėmimą ir išieškojimą?

18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ V skyriuje „Pirminis finansinio turto pripažinimas“ nustatyta, kad finansinis turtas (sutartinė teisė gauti pinigus) apskaitoje turi būti registruojamas tik tada, kai įmonė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus …

Iki 1 Eur nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas

Kaip finansinėse ataskaitose rodomas iki 1 Eur nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, jei jis ir toliau naudojamas įmonės veikloje? Jei iki 1 Eur nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio apskaitai taikomas savikainos metodas, ir toliau yra naudojamas ir teikia įmonei ekonominės naudos, …

Draudimo išmokų apskaita

Kaip pripažįstamas ir įmonės apskaitoje registruojamas gautas žalos atlyginimas? Kai žalos atlyginimu atkuriama tik iki žalos atsiradimo buvusi turto balansinė vertė ar jos dalis, tai pagal verslo apskaitos standartus (toliau – VAS) nepripažįstama nei pelno, nei pajamų. Kai žalos atlyginimas …

Atsargų registravimas apskaitoje

Kokia verte atsargos turi būti rodomos balanse? Finansinėse ataskaitose atsargos turi būti rodomos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.   Įmonė prekiauja automobiliais, kuriuos įsigyja iš Švedijoje esančios įmonės. Prekes …

Įmonių likvidavimas

Kaip turi būti pateikiamas turtas ir įsipareigojimai likviduojamos įmonės finansinėse ataskaitose? Likviduojamos įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų, pinigų srautų pateikimo finansinėse ataskaitose tvarką ir kitos informacijos atskleidimą aiškinamajame rašte nustato 28-asis verslo apskaitos standartas (toliau – VAS) „Įmonių …

Pelno mokesčio prie pajamų šaltinio, mokamo užsienio šalyse, apskaita

Lietuvos įmonė užsienio valstybės įmonei išrašė 1 000 Lt sąskaitą faktūrą, pavyzdžiui, už toje užsienio valstybėje turimo nekilnojamojo turto nuomą. Pagal tos valstybės mokesčių įstatymus, šios pajamos apmokestinamos taikant 10 proc. pelno mokesčio tarifą (mokestį prie pajamų šaltinio išskaičiuoja ir į biudžetą …

Atlygio natūra apskaita

Kaip apskaitoje registruojamos darbuotojo pajamos, gautos natūra? Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, natūra gautos darbuotojo pajamos yra priskiriamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Nuo 2009 m. sausio 1 d. gyventojų …

Išeitinės išmokos

Kokios yra išeitinių išmokų rūšys? Išeitinės išmokos pripažįstamos, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos 31-ojo verslo apskaitos standarto „Atlygis darbuotojui“ VII skyriuje nustatyta tvarka. Išeitinės išmokos gali būti dviejų rūšių: nustatytos įstatymuose, kituose teisės aktuose ir darbo sutartyse, mokamos pagal …

Netipiniai pajamų pripažinimo atvejai

Kaip apskaitoje turėtų būti registruojamos lombardo pajamos? Pajamomis pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos“ laikoma ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų …

Kaip apskaitoje registruoti dovanų kuponų ar elektroninių vienkartinių bilietų pardavimo pajamas?

Pajamomis pagal 10-ąjį verslo apskaitos standartą „Pajamos“ laikoma ekonominės naudos padidėjimas dėl turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimo ar įsipareigojimų sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus savininkų įnašus. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. …

Negautų pajamų kompensavimas ­savivaldybės lėšomis

Paslaugas teikianti ar prekes perleidžianti įmonė gyventojui išrašo sąskaitą už suteiktas komunalines paslaugas (pavyzdžiui, už sunaudotą elektros energiją ir pan.) ar perleistą prekę (pavyzdžiui, socialiai remtiniems asmenims neatlygintinai perleidžia knygą ir pan.). Šią įmonės išrašytą sąskaitą apmoka savivaldybė. Ar savivaldybės …

Žemės, pastatų ir miško apskaita

Įmonė įsigijo žemės sklypą, kurio įsigijimo dokumentuose nurodyta ne tik žemės vertė, bet ir pastatų, esančių tame žemės sklype, vertė. Ar įmonės apskaitoje žemė ir pastatai turi būti registruoti atskirai, ar pastatų vertę galima įtraukti į žemės sklypo įsigijimo savikainą? …

Nusidėvėjimo skaičiavimas

Kokio turto nusidėvėjimas turi būti skaičiuojamas? Pagal 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ nuostatas, skaičiuojamas viso įmonės veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo požymius, nusidėvėjimas. Investicinio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas, jei jo apskaitai pasirenkamas …

Gyvenamųjų namų atnaujinimo (renovacijos) finansavimas ir atliktų darbų apskaita

Audito ir apskaitos tarnyba (AAT) 2013 m. gavo nemažai paklausimų dėl gyvenamųjų namų atnaujinimo (renovacijos) finansavimo ir atliktų darbų apskaitos. AAT darbuotojai apibendrino gautų paklausimų medžiagą, parengė savo komentarus ir rekomendacijas daugiabučius namus administruojančioms įmonėms.   Kokie teisės aktai reglamentuoja …

Verslo apskaitos standartų taikymas

  „Įmonė, įsteigta 2010 m., yra numačiusi, kad atostoginių sąnaudos ir kaupiniai pripažįstami ir apskaitoje registruojami paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną. Nuo pat įsteigimo įmonė finansinių metų pabaigoje apskaičiuoja atostoginių kaupinius. Kadangi įmonėje yra darbuotojų, kurie nepanaudojo kelerių metų atostogų, …