Kreditorių teisių gynimo priemonės (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 26 (938) Skolos perkėlimasPagrindinės nuostatos, apibrėžiančios skolos perkėlimą, yra išdėstytos CK 6.115–6.116 straipsniuose. Skolos perkėlimą galima apibrėžti kaip vieno skolininko pakeitimą prievolėje nauju skolininku.CK 6.115 straipsnis nustato, kad trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas …

Kreditorių teisių gynimo priemonės (1)

 Šiame straipsnyje pateikiamos LR civiliniame kodekse (toliau – CK) ir kituose teisės aktuose nurodytos teisinės priemonės, kurios leidžia kreditoriams efektyviau dirbti su skolomis ir skolininkų piktnaudžiavimu savo teisėmis. Reikalavimo perleidimasPraktikoje būna atvejų, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių vienas kreditorius nori …

Išbandymo nustatymas priimant darbuotoją į darbą

 Išbandymas gali būti nustatytas, kai darbuotojas priimamas dirbti tiek į pagrindinę įmonę, įstaigą, organizaciją (toliau – įmonė), tiek ir į darbą pagal antrą darbo sutartį kitoje darbovietėje. Kaip ir bet kuri kita darbo sutarties sąlyga, taip ir išbandymas gali būti …

Įmokų paskirstymas ir lėšų iš banko sąskaitos nurašymas

 Įmokų paskirstymo eiliškumasLR civilinis kodeksas (toliau – CK) reglamentuoja kreditoriaus gautų įmokų iš skolininko įskaitymo eiliškumą. Pagal CK 6.54 straipsnį, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. …

Dėl darbo drausmės

 Vienas iš darbo teisinių santykių pagrindinių ypatumų yra tai, kad darbdavys privalo tinkamai organizuoti darbą, o darbuotojas – paklusti darbdavio nustatytai tvarkai ir tvarkingai bei sąžiningai vykdyti teisėtus darbdavio nurodymus.Darbo kodekse (DK) numatyta, kad darbo drausmė darbovietėje užtikrinama sudarant organizacines …

Įspėti darbuotoją apie jo atleidimą iš darbo darbdavio iniciatyva

  Darbdavio iniciatyva nutraukiant su darbuotoju darbo sutartį ne dėl jo kaltų veiksmų, tiek 2002 m. birželio 4 d. Seimo priimtas LR darbo kodeksas (įstatymas Nr. IX-926), galiojantis iki 2017 m. birželio 30 d., tiek ir 2016 m. rugsėjo 14 d. priimtas …

Darbuotojo nušalinimas nuo darbo

 Nušalinimo nuo darbo samprataPagal LR darbo kodekso (DK) 93 straipsnį, darbo sutartimi darbuotojas įsipareigoja dirbti pas darbdavį, o darbdavys – suteikti darbuotojui sutartą darbą. Taigi, darbdavys negali neleisti darbuotojui dirbti sutartimi numatyto darbo (eiti pareigų), jei šis darbas faktiškai egzistuoja, …

Ar darbdavys turi teisę stebėti darbuotojus vaizdo kamera?

 Šiuo metu galiojančiame Darbo kodekse (DK) nereglamentuojami klausimai, susiję su darbuotojų stebėjimo darbo vietose galimybėmis ar (ir) darbuotojų asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, išskyrus DK 208 str. 1 dalyje nustatytus duomenų apie darbuotojo darbo užmokestį viešinimo apribojimus (numatyta, kad duomenys apie …

Antraeilis darbas ir jo įforminimas

 LR darbo kodekse (toliau – DK) įtvirtinta darbuotojo teisė dirbti kitoje darbovietėje arba eiti antraeiles pareigas. Antraeilės pa­reigos (darbas) – darbuotojo laisvu nuo darbo pagrindinėje darbovietėje laiku einamos pareigos ar atliekamas darbas.Darbuotojas, norintis eiti antraeiles pareigas (dirbti darbą), iki darbo …

Ginčas dėl PVM atskaitos ir mokesčių mokėtojo sąžiningumo

 Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti jam apskaičiuotą PVM, šio mokesčio delspinigius ir baudą.Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjo pagrindinė veikla buvo susijusi su nupirktos medienos perpardavimu. Tiriamuoju laikotarpiu pareiškėjas, pagal PVM sąskaitas faktūras, įtraukė į apskaitą medienos rąstų įsigijimą iš …

Sezoninio darbo sutartis

 LR darbo kodekso (DK) 112 straipsnis sezoniniais vadina darbus, kurie dėl gamtinių ir oro sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir kurie yra įtraukti …

Akcininkų ir akcijų apskaita uždarosiose akcinėse bendrovėse

 Pagal LR akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Įstatymas) 21 str. 1 dalį, visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti …

Akcinės bendrovės vadovo atšaukimas iš pareigų

 Akcinės bendrovės vadovo darbo teisinis reglamentavimasLR darbo kodekso (DK) 102 str. 1 dalis numato pareigas, į kurias darbuotojas gali būti paskirtas rinkimų būdu. Rinkimų tvarką nustato įstatymai, reglamentuojantys atitinkamo statuso įmonių, įstaigų ir organizacijų veiklą, taip pat tų institucijų įstatai. …

Kaip apmokamas sutrumpintas darbo laikas?

 Kalbant apie darbo ir poilsio laiko organizavimą, LR darbo kodekse (toliau – DK) numatytos galimybės nustatyti įvairius darbo režimus – pavyzdžiui, pamaininį darbą, suminę darbo laiko apskaitą, 5 arba 6 darbo dienų savaitės ir kt. Darbo teisinių santykių šalys taip …

Dėl darbo sutarties nutraukimo

 Ar galima atleisti darbuotoją iš darbo, jei jis neturi atitinkamo išsilavinimo?LR darbo kodeksas (toliau – DK) reglamentuoja įvairių rūšių darbo santykių pasibaigimo bei nutraukimo pagrindus ir tvarkas. Pavyzdžiui, DK 129 straipsnyje įtvirtintas vienas galimų DK reglamentuojamų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų …

Išskaita iš darbo užmokesčio darbuotojo padarytai žalai atlyginti

 Darbuotojas, padaręs žalą darbdaviui, ją gali atlyginti savo noru. Tokiu atveju, įmonei, įstaigai, organizacijai (toliau – įmonė) sutinkant, jis gali įmonei neatlygintinai perduoti lygiavertį turtą ar sugadintą daiktą pataisyti arba tą žalą atlyginti pinigais. Jei žala geruoju neatlyginama, nuostoliai iš kaltų …

Mokesčio permoka negalėjo būti įskaityta nepriemokai padengti

 Pareiškėjas (bankrutuojanti individuali įmonė) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo po bankroto bylos iškėlimo susidariusi pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) permoka buvo įskaityta turėtoms mokestinėms nepriemokoms padengti.Atsižvelgiant į LR įmonių bankroto įstatymo nuostatas, įsiteisėjus teismo nutarčiai …

Darbuotojų darbo užmokestis ir jo galimas keitimas

 Teisinė darbo užmokesčio prigimtisDarbo užmokestis suprantamas kaip darbdavio pinigais mokamas atlyginimas už darbą, kurį darbuotojas pagal darbo sutartį atlieka darbdavio įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė). Ši prievolė darbdaviui atsiranda iš egzistuojančių tarp darbo sutarties šalių (darbdavio ir darbuotojo) darbo …

Kreipimosi į darbo ginčų komisijas tvarka

 Jau penkti metai, kai individualius darbo ginčus nagrinėja darbo ginčų komisijos, įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių.Praktika parodė, kad sprendimas individualių darbo ginčų nagrinėjimą perduoti darbo ginčų komisijoms pasiteisino. Darbas trišaliu principu, kai sprendimus bendru sutarimu priima Darbo …

Darbuotojo darbo sutarties vykdymo sustabdymas

 Seimas 2010 m. birželio 10 d. įstatymu Nr. XI-927 (Žin., 2010, Nr. 81-4221) pakeitė LR darbo kodekso (DK) 123-1 straipsnį, kuris po pakeitimo numato, kad darbuotojui tam tikrais atvejais gali prašyti darbdavio iki trijų mėnesių sustabdyti darbuotojo darbo sutarties vykdymą. Darbuotojas, vadovaudamasis DK …