Kodėl vis dar sudaromos žodinės sutartys? Iš žodinių sutarčių kylančios rizikos

  Sutarčių sudarymas yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar panaikinti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo jų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.Atrodytų kur …

Įmonės restruktūrizavimas: sąlygos ir tvarka

  Ekspertams nerimaujant, kad Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais padaugėjo juridinių asmenų bankrotų, o augant infliacijai jų gali tik daugėti, tikslinga priminti įmonių vadovams ir kitiems už įmonės valdymą atsakingiems asmenims apie įmonės restruktūrizavimą, kaip būdą, įmonei atitinkant tam tikras sąlygas, išvengti bankroto …

Dėl PVM tikslinimo bankrutavus pirkėjui

  2013 m. lapkričio 29 d. ELVOSPOL patiekė prekių „MPS Mont a.s.“ (toliau – „Mont“). 2014 m. gegužės 19 d. Čekijos teismas paskelbė pastarosios bankrotą ir nustatė likvidavimo tvarką. ELVOSPOL savo pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijoje už 2015 m. gegužės mėn. ir papildomoje mokesčių …

Ką svarbu žinoti prieš registruojant įmonę ir jos pavadinimą?

   Praktikoje tenka susidurti su atvejais, kai verslo subjektai, prieš steigdami įmonę, nepatikrina viešų duomenų dėl kitų juridinių asmenų tapataus ar panašaus pavadinimo, prekės ženklo ar domeno naudojimo. Nepatikrinus šios informacijos, gali kilti keblumų su įmonės pavadinimo registracija, prekės ženklo paraiškos …

Sutarčių su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos kapitalo bendrovėmis nutraukimas

  Rusijos Federacijos karinės agresijos prieš Ukrainą akivaizdoje Vakarų pasaulis imasi griežtų ekonominių sankcijų prieš agresorę. Mūsų ekspertai vis dažniau sulaukia verslo klientų užklausų dėl sudarytų sutarčių su Rusijos Federacijos ar Baltarusijos Respublikos kapitalo bendrovėmis nutraukimo. Tad, siekdami atsakyti į dažniausiai …

Dėl PVM mokėjimo, kai apmokestinamasis asmuo išregistruotas iš PVM mokėtojų

  2014 m. balandžio 30 d. sprendimu bendrovės „Promexor“ pridėtinės vertės mokesčio (PVM) registracija buvo panaikinta dėl to, kad šešis mėnesius iš eilės jos pateiktose PVM deklaracijose nebuvo nurodyti PVM apmokestinamieji sandoriai. Nors ir netekusi galiojančio PVM mokėtojo kodo, „Promexor“ toliau …

Konkurencijos teisė. Price fixing’as – dirbtinio intelekto eroje

  Dirbtinio intelekto naudojimas, nustatinėjant konkrečių prekių ar paslaugų kainas, versle tampa vis dažnesnis. Iš vienos pusės peršasi išvada, kad ilgalaikėje perspektyvoje į atitinkamas rinkas tai gali atnešti daugiau skaidrumo, mažinti netikėtumo faktorių ir sukurti prielaidas kartelinius susitarimus išlaikyti stabilius ilgesnį …

Įmonės etatų mažinimas: sąlygos ir tvarka

  Darbo kodekso (DK) 57 str. 1 d. 1 punktas numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą, jeigu darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio …

LVAT byla dėl kontroliuojančios bendrovės pripažinimo dariniu ir mokesčio prie šaltinio taikymo dividendams (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1180) Papildomai paminėtina Direktyvos 2015/121 preambulės 8 dalis, kurioje nurodyta, kad požiūris, kurio laikantis vartojama formuluotė „tokia apimtimi, kiek“, gali būti veiksmingas tais atvejais, kai atitinkami subjektai yra neapsimestiniai, tačiau kai, pavyzdžiui, akcijos, kuriomis remiantis paskirstomas pelnas, yra …

LVAT byla dėl kontroliuojančios bendrovės pripažinimo dariniu ir mokesčio prie šaltinio taikymo dividendams (1)

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sprendė bylą, kurioje pareiškėjas, uždaroji akcinė bendrovė X, nesutiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) padaryta išvada, kad pareiškėjas, išmokėdamas 200 750 eurų dividendų Estijos įmonei, nepagrįstai taikė 0 proc. tarifą ir pažeidė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 32 str. …

Tyčinis bankrotas: patarimai vadovams

  Kokius būtinus veiksmus turi atlikti įmonės vadovas, kad, bankrutavus jo vadovaujamai įmonei, jam netektų asmeniškai savo turtu atsakyti už įmonės skolas, nepadengtas pasibaigus bankroto procesui? Straipsnyje akcentuojamos praktikoje dažniausiai pasitaikančios klaidos ir pateikiami praktiniai patarimai įmonių vadovams, kaip išvengti šių …

Palūkanų apmokestinimas prie pajamų šaltinio ir piktnaudžiavimas teise (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (1175) Dėl piktnaudžiavimo kriterijų ir įrodinėjimoIš ESTT jurisprudencijos matyti, kad, siekiant įrodyti piktnaudžiavimą, būtinas:1) objektyvių aplinkybių, iš kurių matyti, kad, nors formaliai Sąjungos teisės akte numatytos sąlygos įvykdytos, šio akto tikslas nepasiektas, visetas ir2) subjektyvus elementas, kurį …

Palūkanų apmokestinimas prie pajamų šaltinio ir piktnaudžiavimas teise (1)

  Šioje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) sprendė dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių.Byloje buvo nagrinėjami prašymai, pateikti Danijos ir Liuksemburgo bendrovių ginče su Danijos mokesčių administratoriumi dėl šioms bendrovėms …

Kaip teisingai sumažinti apmokestinamąjį pelną arba „teisinis (ne)stabilumas“

  Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminui, aktuali tampa galimybė, nustatyta Pelno mokesčio įstatyme, pelno mokesčio mokėtojams susimažinti apmokestinamąjį pelną ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirtų mokestinių nuostolių suma. Tačiau kaip teisingai atlikti šį veiksmą, jeigu mokestiniai nuostoliai …

Fizinio asmens bankrotas

  2012 m. buvo priimtas Fizinių asmenų bankroto įstatymas (FABĮ), kurio tikslas buvo sudaryti sąlygas atkurti fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą, taip užtikrinant ir kreditorių reikalavimų tenkinimą.Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, į teismą dėl asmens …

PVM prievolės, kai paslaugos kaina apmokama dalimis

  2012 m. X teikė tarpininkavimo paslaugas bendrovei „T-GmbH“, kuri siekė parduoti žemės sklypą trečiajam asmeniui. Šalys 2012 m. lapkričio 7 d. sudarė susitarimą dėl honoraro, iš kurio matyti, kad tą dieną X jau buvo įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Šiame susitarime buvo nustatyta 1 000 000 eurų …

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl švietimo veiklos aiškinimo apmokestinimo PVM tikslais

  Dėl ko kilo ginčas?Bendrovė „Dubrovin & Tröger“ turi plaukimo mokyklą. Jos veikla – rengti įvairių lygių kursus, daugiausia vaikams, per kuriuos mokoma plaukimo pagrindų ir technikos. Todėl bendrovė neapmokestino šių paslaugų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).Mokesčių inspekcija, atlikusi mokestinį patikrinimą, nustatė, …

Ginčo šalių galimybė kreiptis į Europos teismus

  Praktikoje gana dažnai tenka aiškinti klientams kreipimosi į Europos teismus galimybes, ypač kai jie susiduria su jiems nepriimtinais Lietuvos teismų sprendimais. Šiame straipsnyje paaiškinsiu kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), kuris įsikūręs Liuksemburge, ir Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (1164) Paskolų palūkanų pripažinimas leidžiamais atskaitymais prijungus įmonesVerslo praktikoje gana dažnai susiklosto situacija, kai viena bendrovė, siekdama įsigyti kitą įmonę, yra paėmusi paskolą iš banko ir moka bankui palūkanas. Tuomet, dažniausiai banko reikalavimu, abi įmonės nutaria reorganizuotis …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (1)

  Siekdami atriboti verslą nuo turto ir taip išskaidyti riziką ar tam tikrais atvejais konsoliduoti verslus, akcininkai vykdo bendrovių atskyrimus ar reorganizacijas. Tokie verslo pertvarkymai turi būti atliekami, prieš tai įvertinus ne tik teisinius, bet ir mokestinius aspektus. Lietuvos mokesčių įstatymai …