PVM prievolės, kai paslaugos kaina apmokama dalimis

  2012 m. X teikė tarpininkavimo paslaugas bendrovei „T-GmbH“, kuri siekė parduoti žemės sklypą trečiajam asmeniui. Šalys 2012 m. lapkričio 7 d. sudarė susitarimą dėl honoraro, iš kurio matyti, kad tą dieną X jau buvo įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Šiame susitarime buvo nustatyta 1 000 000 eurų …

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl švietimo veiklos aiškinimo apmokestinimo PVM tikslais

  Dėl ko kilo ginčas?Bendrovė „Dubrovin & Tröger“ turi plaukimo mokyklą. Jos veikla – rengti įvairių lygių kursus, daugiausia vaikams, per kuriuos mokoma plaukimo pagrindų ir technikos. Todėl bendrovė neapmokestino šių paslaugų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).Mokesčių inspekcija, atlikusi mokestinį patikrinimą, nustatė, …

Ginčo šalių galimybė kreiptis į Europos teismus

  Praktikoje gana dažnai tenka aiškinti klientams kreipimosi į Europos teismus galimybes, ypač kai jie susiduria su jiems nepriimtinais Lietuvos teismų sprendimais. Šiame straipsnyje paaiškinsiu kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), kuris įsikūręs Liuksemburge, ir Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (1164) Paskolų palūkanų pripažinimas leidžiamais atskaitymais prijungus įmonesVerslo praktikoje gana dažnai susiklosto situacija, kai viena bendrovė, siekdama įsigyti kitą įmonę, yra paėmusi paskolą iš banko ir moka bankui palūkanas. Tuomet, dažniausiai banko reikalavimu, abi įmonės nutaria reorganizuotis …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (1)

  Siekdami atriboti verslą nuo turto ir taip išskaidyti riziką ar tam tikrais atvejais konsoliduoti verslus, akcininkai vykdo bendrovių atskyrimus ar reorganizacijas. Tokie verslo pertvarkymai turi būti atliekami, prieš tai įvertinus ne tik teisinius, bet ir mokestinius aspektus. Lietuvos mokesčių įstatymai …

Įmonės jau turi teikti informaciją naudos gavėjų registrui JANGIS

  Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema kaupia ir teikia duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę juos gauti, apie:• juridinių asmenų dalyvius (akcininkus, dalininkus, narius);• visų teisinių formų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų (išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelė dalyvė yra …

ESTT byla dėl PVM grąžinimo, apmokestinamajam asmeniui suklydus dėl grąžintinos sumos

  Pagal Belgijos teisę įsteigta bendrovė CHEP, PVM mokėtoja, vykdo veiklą logistikos sektoriuje ir užsiima prekyba paletėmis. Vengrijoje bendrovė įsigijo paletes, kurias vėliau išnuomojo savo patronuojamosioms bendrovėms skirtingose valstybėse narėse. 2017 m. rugsėjo 28 d. ji, kaip PVM mokėtoja Belgijoje, Vengrijos …

Dėl PVM grąžinimo iš kitos valstybės narės taisyklių

  2012 m. bendrovė „Pompes“, kurios ekonominės veiklos vieta yra Prancūzijoje, iš bendrovės „Zollner“, įsteigtos ir įregistruotos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja Rumunijoje, įsigijo gamybos įrangą. Kadangi „Pompes“ perdavė šią įrangą „Zollner“, kad ji galėtų gaminti prekes, kurios vėliau būtų patiektos …

Teismo praktika dėl susijusių asmenų registravimosi PVM mokėtojais

 Nors Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kai kilo įtarimų, ar Lietuva teisėtai reikalauja mokėti PVM nuo pirmojo euro tam pačiam asmeniui kontroliuojant keletą juridinių asmenų ir kai visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats privalo pateikti prašymus …

ESTT sprendimas dėl pareigos sumokėti PVM, kai jis jau buvo sumokėtas pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą

 Šis ginčas kilo dėl muitinės sprendimo, kuriuo bendrovė „Equoland“ įpareigota sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM) už prekių, fiziškai sudėtų į muitinės sandėlį, importą, nors ji šį mokestį sumokėjo pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą.Bendrovė „Equoland importavo prekių siuntą iš trečiosios šalies. Muitinės …

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo

 Praktikoje verslas vis dar susiduria su problemomis, susijusiomis su 0 proc. PVM tarifo taikymu. Šiame straipsnyje pateikiame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) argumentus, kurie buvo išdėstyti keliose teismo bylose. Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymoVadovaujantis nuoseklia Europos Teisingumo Teismas (ETT) praktika, …

Sutarčių vykdymas, pažeidimas ir pabaiga

 Sutarties vykdymasCivilinio kodekso (CK) 6.189 str. 1 dalis sako, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Atsižvelgiant į šią CK normą, kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Iš …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl PVM grąžinimo ribojimų, pavėluotai pateikus prašomus dokumentus

 „Auto Service“ yra Vokietijoje įsteigta bendrovė. 2006 ir 2007 m. ji pateikė Ispanijos mokesčių administratoriui prašymus grąžinti PVM, kurį moka taikymo teritorijoje neįsisteigę verslininkai. 2008 m. kovo mėnesį Ispanijos mokesčių administratorius išsiuntė „Auto Service“ du prašymus, kad ši pateiktų jam …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl prievolės sumokėti PVM, prieš atsirandant mokėjimo prievolei

 2016 m. gruodžio mėnesį Lenkijos bendrovė G atliko 20 dyzelinių degalų įsigijimų Bendrijos viduje. Mokesčių administratorius nurodė, kad G įvykdyti įsigijimai Bendrijos viduje patenka į Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (PVMĮ) nustatytą atvejį, kai prekės pristatomos į apmokestinamų prekių sandėlį iš …

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už nesumokėtus įmonės mokesčius

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI) jau taiko praktiką, naudojamą ir kitose šalyse (pvz., Estijoje), kai dėl bendrovės nesumokėtų mokesčių reikalaujama iš jos vadovo atlyginti žalą. Ne su visomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išvadomis toliau aprašytoje byloje norėčiau sutikti, …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl nedeklaruotų sandorių ir pajamų apmokestinamosios vertės

 CB yra savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis PVM apmokestinamą meno agento veiklą. Jis teikė paslaugas „Lito grupei“ – įmonių grupei, kuri organizavo orkestrų koncertus per šventes. CB susisiekdavo su švenčių komitetais, neformaliomis gyventojų grupėmis, atsakingomis už švenčių organizavimą, ir „Lito“ vardu …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl prekių garantijos pratęsimo sandorių pripažinimo susijusiais su draudimo veikla ir jiems taikomos PVM atskaitos

 RP yra akcinė bendrovė, kurios pagrindinė veikla – prekyba buitiniais elektros prietaisais ir kitomis informacinių technologijų ir telekomunikacijų prekėmis. Be to, ji siūlo savo prekių pirkėjams garantijos pratęsimą įsigytoms prekėms. Šis pratęsimas kyla iš draudimo sutarties, pagal kurią draudimo įmonė …

Paskolų teisinis ir mokestinis reglamentavimas

 Šiame straipsnyje pateikiame pagrindinius paskolų ir su jomis susijusių palūkanų mokėjimo teisinius ir mokestinius aspektus. Paskolos sutarties apibrėžimasCivilinio kodekso (CK) 6.870 ir 6.871 straipsniai nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies …

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl PVM atskaitos negalimumo, neturint PVM sąskaitos

 Bylos esmėPareiškėjas iš de facto (faktiškai) nemokios UAB X, kuriai buvo atsisakyta kelti bankroto bylą, priverstinio vykdymo procese įsigijo žemės sklypą statybai. UAB X atsisakė pareiškėjui pateikti PVM sąskaitą faktūrą dėl žemės sklypo įsigijimo. Pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją …

Akcininkų ir akcijų apskaita uždarosiose akcinėse bendrovėse

 Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 21 str. 1 dalis nustato, kad visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba …