Įmonės etatų mažinimas: sąlygos ir tvarka

  Darbo kodekso (DK) 57 str. 1 d. 1 punktas numato, kad darbdavys turi teisę nutraukti neterminuotą arba terminuotą darbo sutartį prieš terminą, jeigu darbuotojo atliekama darbo funkcija darbdaviui tampa perteklinė dėl darbo organizavimo pakeitimų ar kitų priežasčių, susijusių su darbdavio …

LVAT byla dėl kontroliuojančios bendrovės pripažinimo dariniu ir mokesčio prie šaltinio taikymo dividendams (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1180) Papildomai paminėtina Direktyvos 2015/121 preambulės 8 dalis, kurioje nurodyta, kad požiūris, kurio laikantis vartojama formuluotė „tokia apimtimi, kiek“, gali būti veiksmingas tais atvejais, kai atitinkami subjektai yra neapsimestiniai, tačiau kai, pavyzdžiui, akcijos, kuriomis remiantis paskirstomas pelnas, yra …

LVAT byla dėl kontroliuojančios bendrovės pripažinimo dariniu ir mokesčio prie šaltinio taikymo dividendams (1)

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) sprendė bylą, kurioje pareiškėjas, uždaroji akcinė bendrovė X, nesutiko su Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) padaryta išvada, kad pareiškėjas, išmokėdamas 200 750 eurų dividendų Estijos įmonei, nepagrįstai taikė 0 proc. tarifą ir pažeidė Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 32 str. …

Tyčinis bankrotas: patarimai vadovams

  Kokius būtinus veiksmus turi atlikti įmonės vadovas, kad, bankrutavus jo vadovaujamai įmonei, jam netektų asmeniškai savo turtu atsakyti už įmonės skolas, nepadengtas pasibaigus bankroto procesui? Straipsnyje akcentuojamos praktikoje dažniausiai pasitaikančios klaidos ir pateikiami praktiniai patarimai įmonių vadovams, kaip išvengti šių …

Palūkanų apmokestinimas prie pajamų šaltinio ir piktnaudžiavimas teise (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 23 (1175) Dėl piktnaudžiavimo kriterijų ir įrodinėjimoIš ESTT jurisprudencijos matyti, kad, siekiant įrodyti piktnaudžiavimą, būtinas:1) objektyvių aplinkybių, iš kurių matyti, kad, nors formaliai Sąjungos teisės akte numatytos sąlygos įvykdytos, šio akto tikslas nepasiektas, visetas ir2) subjektyvus elementas, kurį …

Palūkanų apmokestinimas prie pajamų šaltinio ir piktnaudžiavimas teise (1)

  Šioje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) sprendė dėl bendros apmokestinimo sistemos, taikomos palūkanų ir autorinių atlyginimų mokėjimams tarp skirtingų valstybių narių asocijuotų bendrovių.Byloje buvo nagrinėjami prašymai, pateikti Danijos ir Liuksemburgo bendrovių ginče su Danijos mokesčių administratoriumi dėl šioms bendrovėms …

Kaip teisingai sumažinti apmokestinamąjį pelną arba „teisinis (ne)stabilumas“

  Artėjant metinių pelno mokesčio deklaracijų pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminui, aktuali tampa galimybė, nustatyta Pelno mokesčio įstatyme, pelno mokesčio mokėtojams susimažinti apmokestinamąjį pelną ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirtų mokestinių nuostolių suma. Tačiau kaip teisingai atlikti šį veiksmą, jeigu mokestiniai nuostoliai …

Fizinio asmens bankrotas

  2012 m. buvo priimtas Fizinių asmenų bankroto įstatymas (FABĮ), kurio tikslas buvo sudaryti sąlygas atkurti fizinio asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą, taip užtikrinant ir kreditorių reikalavimų tenkinimą.Pagal susiklosčiusią teismų praktiką, į teismą dėl asmens …

PVM prievolės, kai paslaugos kaina apmokama dalimis

  2012 m. X teikė tarpininkavimo paslaugas bendrovei „T-GmbH“, kuri siekė parduoti žemės sklypą trečiajam asmeniui. Šalys 2012 m. lapkričio 7 d. sudarė susitarimą dėl honoraro, iš kurio matyti, kad tą dieną X jau buvo įvykdžiusi sutartinius įsipareigojimus. Šiame susitarime buvo nustatyta 1 000 000 eurų …

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl švietimo veiklos aiškinimo apmokestinimo PVM tikslais

  Dėl ko kilo ginčas?Bendrovė „Dubrovin & Tröger“ turi plaukimo mokyklą. Jos veikla – rengti įvairių lygių kursus, daugiausia vaikams, per kuriuos mokoma plaukimo pagrindų ir technikos. Todėl bendrovė neapmokestino šių paslaugų pridėtinės vertės mokesčiu (PVM).Mokesčių inspekcija, atlikusi mokestinį patikrinimą, nustatė, …

Ginčo šalių galimybė kreiptis į Europos teismus

  Praktikoje gana dažnai tenka aiškinti klientams kreipimosi į Europos teismus galimybes, ypač kai jie susiduria su jiems nepriimtinais Lietuvos teismų sprendimais. Šiame straipsnyje paaiškinsiu kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT), kuris įsikūręs Liuksemburge, ir Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 12 (1164) Paskolų palūkanų pripažinimas leidžiamais atskaitymais prijungus įmonesVerslo praktikoje gana dažnai susiklosto situacija, kai viena bendrovė, siekdama įsigyti kitą įmonę, yra paėmusi paskolą iš banko ir moka bankui palūkanas. Tuomet, dažniausiai banko reikalavimu, abi įmonės nutaria reorganizuotis …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (1)

  Siekdami atriboti verslą nuo turto ir taip išskaidyti riziką ar tam tikrais atvejais konsoliduoti verslus, akcininkai vykdo bendrovių atskyrimus ar reorganizacijas. Tokie verslo pertvarkymai turi būti atliekami, prieš tai įvertinus ne tik teisinius, bet ir mokestinius aspektus. Lietuvos mokesčių įstatymai …

Įmonės jau turi teikti informaciją naudos gavėjų registrui JANGIS

  Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema kaupia ir teikia duomenis fiziniams ir juridiniams asmenims, turintiems teisę juos gauti, apie:• juridinių asmenų dalyvius (akcininkus, dalininkus, narius);• visų teisinių formų juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų (išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelė dalyvė yra …

ESTT byla dėl PVM grąžinimo, apmokestinamajam asmeniui suklydus dėl grąžintinos sumos

  Pagal Belgijos teisę įsteigta bendrovė CHEP, PVM mokėtoja, vykdo veiklą logistikos sektoriuje ir užsiima prekyba paletėmis. Vengrijoje bendrovė įsigijo paletes, kurias vėliau išnuomojo savo patronuojamosioms bendrovėms skirtingose valstybėse narėse. 2017 m. rugsėjo 28 d. ji, kaip PVM mokėtoja Belgijoje, Vengrijos …

Dėl PVM grąžinimo iš kitos valstybės narės taisyklių

  2012 m. bendrovė „Pompes“, kurios ekonominės veiklos vieta yra Prancūzijoje, iš bendrovės „Zollner“, įsteigtos ir įregistruotos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) mokėtoja Rumunijoje, įsigijo gamybos įrangą. Kadangi „Pompes“ perdavė šią įrangą „Zollner“, kad ji galėtų gaminti prekes, kurios vėliau būtų patiektos …

Teismo praktika dėl susijusių asmenų registravimosi PVM mokėtojais

 Nors Europos Komisija pradėjo pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą, kai kilo įtarimų, ar Lietuva teisėtai reikalauja mokėti PVM nuo pirmojo euro tam pačiam asmeniui kontroliuojant keletą juridinių asmenų ir kai visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats privalo pateikti prašymus …

ESTT sprendimas dėl pareigos sumokėti PVM, kai jis jau buvo sumokėtas pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą

 Šis ginčas kilo dėl muitinės sprendimo, kuriuo bendrovė „Equoland“ įpareigota sumokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM) už prekių, fiziškai sudėtų į muitinės sandėlį, importą, nors ji šį mokestį sumokėjo pagal atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą.Bendrovė „Equoland importavo prekių siuntą iš trečiosios šalies. Muitinės …

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo

 Praktikoje verslas vis dar susiduria su problemomis, susijusiomis su 0 proc. PVM tarifo taikymu. Šiame straipsnyje pateikiame Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) argumentus, kurie buvo išdėstyti keliose teismo bylose. Dėl 0 proc. PVM tarifo taikymoVadovaujantis nuoseklia Europos Teisingumo Teismas (ETT) praktika, …

Sutarčių vykdymas, pažeidimas ir pabaiga

 Sutarties vykdymasCivilinio kodekso (CK) 6.189 str. 1 dalis sako, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Atsižvelgiant į šią CK normą, kiekviena iš šalių privalo griežtai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir vykdyti juos tiksliai šalių sutartu būdu. Iš …