Dėl neleidžiamų atskaitymų ir PVM atskaitos ribojimo už prekių, kurios nėra įprastos įmonės veiklai, įsigijimą

 Šioje byloje mokesčių mokėtoja UAB (toliau – Pareiškėjas arba Bendrovė) įsigijo 14 rašiklių ir laikrodį be apyrankės. Įsigytas prekes priskyrė leidžiamiems atskaitymams ir atskaitė jų pirkimo PVM. Šį turtą Pareiškėjas pardavė 2015 m. Prekės buvo išgabentos iš Lietuvos Respublikos.VMI atliko Bendrovės patikrinimą …

Darbo kodeksas apie darbą pagal suminę darbo laiko apskaitą

 Darbo kodekso (DK) 115 str. 1 dalyje nurodyta, kad suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūrą su darbovietės darbo taryba ir atsižvelgus į darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos nuomonę. Jeigu nustatyta suminė darbo laiko apskaita, dirbama …

Atleidimas iš darbo dėl sveikatos būklės

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato, kad kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. Ypatingas dėmesys skiriamas labiausiai socialiai ir fiziologiškai pažeidžiamoms darbuotojų grupėms – nepilnamečiams, neįgaliesiems, nėščioms ir kt.Darbuotojai su negalia turi dirbti tik …

PVM atskaita, kai apmokestinamasis asmuo neturi PVM sąskaitų faktūrų, bet remiasi kitu dokumentu

 L. H. Vădan, Rumunijos pilietis, sudarė 29 nekilnojamojo turto sandorius 2006 m. ir 70 nekilnojamojo turto sandorių 2007–2009 m. Taip pat jis pardavė žemę statyboms 2008–2009 m. Kadangi jo apyvarta nuo 2006 m. birželio mėn. viršijo teisės aktų nustatytą neapmokestinimo …

Neleido atskaityti PVM, sumokėtą perkant konsultavimo paslaugas

 Šioje Europos Teisingumo Teismo (ETT) byloje kilo ginčas dėl atsisakymo leisti atskaityti PVM, sumokėtą perkant konsultavimo paslaugas, kuriomis bendrovė naudojosi įgyvendindama antro laipsnio patronuojamosios bendrovės, kuriai ji teikė administravimo ir informacinių technologijų paslaugas, akcijų perleidimo planą, kai tas perleidimas nebuvo …

Dėl „kitų užduočių“ sąvokos

 Gana dažnai pareigų aprašymuose, pareiginėse instrukcijose, kituose dokumentuose, reglamentuojančiuose darbuotojo funkcijas ir atliekamą darbą, tenka matyti punktą, pagal kurį darbuotojas įpareigojamas „atlikti visus kitus vadovo nurodymus ar užduotis“. Toks punktas pats savaime nepažeidžia darbo santykius reglamentuojančių norminių teisės aktų, tačiau, …

Kai darbo sutartis nutraukiama dėl įmonės bankroto

 LR darbo kodeksas (toliau – DK) numato, kad, kai įmonėje vykdoma bankroto procedūra, su darbuotojais nutraukiamos darbo sutartys pagal DK 62 straipsnį. Šio straipsnio 1 dalis numato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti darbdaviui bankroto bylą ar kreditorių susirinkimui nutarus vykdyti …

Ieškinio senatis

 Ieškinio senatį Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.124 straipsnis apibrėžia kaip įstatymų nustatytą laiko tarpą (terminą), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį.Ieškinio senaties instituto tikslas – sudaryti realią galimybę asmeniui apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių …

Žalos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar profesinių susirgimų atlyginimas

 Įvykus mokestinei reformai, nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitė daug įstatymų. Šiame straipsnyje aptarsime Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų ar susirgimų profesine liga įstatymo aktualius pakeitimus.Žalos asmens gyvybei arba sveikatai dėl profesinių susirgimų, įvykusių iki 1999 m. gruodžio 31 …

Dėl vaiko priežiūros atostogų suteikimo

 Gimus vaikui, tėvams atsiranda daug rūpesčių, taigi Darbo kodeksas (DK) reglamentuoja ir papildomas garantijas darbuotojams, auginantiems vaikus – tikslines atostogas (nėštumo ir gimdymo, tėvystės, vaiko priežiūros), pirmenybės teisę pasirinkti kasmetinių atostogų laiką, pamainą ir kt. Teisę į tokias garantijas turi …

Darbuotojų nušalinimas darbe

 Darbo kodeksas (DK) detaliai reglamentuoja darbuotojų nušalinimą nuo darbo. DK 49 straipsnyje aptarti visi galimi darbuotojų nušalinimo nuo darbo atvejai, tai yra darbo sutarties vykdymo sustabdymai tiek darbdavio, tiek ir kitų asmenų iniciatyva. Be to, DK 50 straipsnis numato net …

Nauja prievolė įmonėms pranešti apie naudos gavėjus

 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais nustatoma prievolė kaupti ir pateikti informaciją apie bendrovių tikruosius naudos gavėjus.Pagal Įstatymo 25 straipsnį, visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys privalo gauti, atnaujinti …

Dėl darbo sutarties sąlygų pakeitimo

 Darbovietėje vykdomi pakeitimai, pertvarkos, reorganizacijos dažnai lydimi darbuotojų nerimo, pergyvenimų dėl ateities, svarstymų, ar verta sutikti su darbo sąlygų pakeitimais, ar apsimoka keisti darbo vietą arba funkcijas, ir panašiai.Darbdaviai tokiose situacijose, kai padidėja darbuotojų jautrumas dėl itin svarbių, socialiai reikšmingų …

Dėl darbo keliose darbovietėse

 Kartais gyvenimas priverčia dirbti keliose darbovietėse. Dažniausiai, be abejo, tai lemia nedidelis (kukliai tariant) darbo užmokestis už viename darbe atliekamas funkcijas, kurio neužtenka oriam gyvenimui, ir žmogus priverstas ieškoti papildomo darbo. Nuo 2017 m. liepos 1 d. galiojantis Darbo kodeksas (DK) …

Pasikeitė išskaitų iš darbuotojų darbo užmokesčio tvarka ir dydžiai

 Darbo kodekso (DK) 150 straipsnis reglamentuoja iškaitos darymą iš darbuotojo darbo užmokesčio. Pagal šio straipsnio 1 dalį, išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio gali būti daromos tik DK ar kitų įstatymų nustatytais atvejais. Pagal 150 str. 2 dalį, tokios išskaitos leistinos …

LVAT: beprocentė paskola yra pajamos natūra

 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje ginčas kilo dėl to, ar mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjai, 2010 ir 2011 m. nemokėdami palūkanų nuo jiems suteiktų beprocenčių paskolų, gavo pajamų natūra, kurios apmokestinamos taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) …

Sutarčių sudarymo ir vykdymo principai

 Civilinio kodekso (CK) 6.154 straipsnis apibrėžia sutarties sąvoką ir nurodo, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar …

Papildomos garantijos nėščioms darbuotojoms

 Naujasis (nors galioja antrus metus) Darbo kodeksas (DK) numato dar vieną, anksčiau nebūtą nediskriminavimo pagrindą – draudimą diskriminuoti dėl ketinimo turėti vaiką (vaikų). Įstatymo leidėjas numatė papildomą apsaugą, be kita ko, nėščioms darbuotojoms.Taigi, darbo santykius ir darbuotojų saugą bei sveikatą …

Dėl PVM atskaitos konsultavimo paslaugoms, įsigyjant kitą įmonę, kai toks įsigijimas neįvyko

 Šioje byloje kilo ginčas dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo leisti oro transporto bendrovei „Ryanair“ atskaityti pirkimo PVM, susijusį su konsultavimo paslaugomis, kuriomis bendrovė naudojosi, siekdama įsigyti kitos bendrovės akcijas.2006 m. oro transporto bendrovė „Ryanair“ pateikė pasiūlymą, susijusį su kitos oro transporto …

Dėl ne viso darbo laiko nustatymo neįgaliems darbuotojams

 Kartais kyla klausimų ir neaiškumų dėl darbo laiko normos darbuotojui, kuriam nustatoma negalia ir darbingumo procentas sumažėja dėl pablogėjusios sveikatos. Dažnai tenka susidurti su nuomone, kad, jei mažėja darbingumas, reikia savaime trumpinti ir darbo laiką. Tačiau toks aiškinimas nėra teisingas.Neįgaliųjų …