0 proc. PVM tarifo taikymo pagrindimas

  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) priėmė kelias galutines ir neskundžiamas nutartis dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo. Vienoje iš bylų buvo kilęs ginčas dėl to, ar pareiškėjo mokesčių administratoriui pateikti įrodymai patvirtina faktą, kad pareiškėjo parduota prekė …

Dingusio darbuotojo atleidimas iš darbo

  Praktikoje pasitaiko, kai darbuotojas ilgą laiką neatvyksta į darbą dėl darbovietės administracijai nežinomų priežasčių, o jo paieškos neduoda jokių rezultatų. Tokiais atvejais, ilgai nelaukus, darbdavio ar jo įgalioto asmens vardu neatvykstančiam į darbą darbuotojui per paštą turėtų būti išsiųstas …

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 39 (807) Dėl pastovios komercinės ūkinės veiklos vietos Ispanijos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad „Dell Products“ turėjo pastovią ūkinės veiklos vietą Ispanijoje, kur naudojosi „Dell Ispanija“ patalpomis ir ištekliais, neatsižvelgiant į tai, kad „Dell Products“ nevaldė …

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika (1)

  Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių išimtimis, hibridiniais finansavimo instrumentais ar grupės įmonėmis, valdančiomis intelektualinės nuosavybės teises šalyse, kur palankus jų apmokestinimo režimas, …

Darbo sutarties pasibaigimo įforminimas

  Pagal nusistovėjusią praktiką, darbuotojo atleidimo iš darbo diena yra laikoma paskutinė jo darbo diena. Darbo kodekso (DK) 141 str. 1 dalis numato, kad, atleidžiant darbuotoją iš darbo, atleidimo dieną būtina įforminti darbo sutarties nutraukimą ir finansiškai atsiskaityti su juo. …

Išskaitos iš darbo užmokesčio darbdavio patvarkymu

  Išskaitų teisinis pagrindas Veikiantys įstatymai saugo darbuotojų darbo užmokestį nuo nepagrįstų išieškojimų. Todėl įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė) bet kurią išskaitą iš darbo užmokesčio darbdavys gali daryti tik teisės aktų nu­ma­ty­tais at­ve­jais ir tvarka. Tokių išskaitų vykdymą reglamentuoja …

Sutarčių vykdymas ir prievolių pagal sutartis nevykdymo pasekmės

  Civilinis kodeksas (CK) įpareigoja šalis elgtis sąžiningai dar esant ikisutartiniams santykiams, o ta šalis, kuri derasi dėl sutarties nesąžiningai, privalo atlyginti kitos šalies dėl to patirtus nuostolius. CK 6.189 str. 1 dalis nustato, kad teisėtai sudaryta sutartis jos šalims …

Kai darbuotojui nemokamas darbo užmokestis

  Darbo kodekso (DK) 128 str. 1 da­lis numato, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą dar­bo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą il­gesniam kaip 6 mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu laiku daugiau kaip du mėnesius iš …

Darbuotojui darbo sąlygos keitimas darbdavio iniciatyva

  Būtinosios darbo sutarties sąlygos Darbo ir gamybos procesai nėra nekintami, dėl to darbdaviai dažnai dėl objektyvių priežasčių priversti stabdyti gamybą ar mažinti bei keisti jos apimtį. Dėl šių priežasčių praktiškai nėra galimybės darbuotojams nustatyti pastovias ir nekintamas darbo sąlygas. …

Darbuotojo pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo

  Reikalauti iš darbuotojo pasiaiškinti Darbo kodekso (DK) 240 str. 1 dalis numato darbdavio pareigą, prieš skiriant darbuotojui drausminę nuobaudą, raštu pareikalauti iš jo, kad pastarasis raštu pasiaiškintų dėl jam įtariamo darbo drausmės pažeidimo. Įstatyme įtvirtinta, kad darbdavio reikalavimas darbuotojui …

Darbuotojo teisė nustatyti ne visą darbo laiką darbovietėje

  Darbo kodekso (DK) 146 str. 2 dalis numato, kad, jei kitaip nenurodyta sveikatos priežiūros įstaigos išvadoje, darbo sutarties šalims susitarus ne visas darbo laikas gali būti nustatomas mažinant savaitės darbo dienų skaičių arba trumpinant darbo dieną (pamainą), arba darant ir viena, …

Darbuotojo prastova jo paties iniciatyva

  Praktikoje dažni atvejai, kai darbuotojas nori dirbti, tačiau darbdavys laikinai neturi galimybės suteikti savo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje (toliau – įmonė) sutarto darbo dėl tam tikrų objektyvių priežasčių (gamybinių ir kt.). Darbo kodekso (DK) 122 straipsnis tokią situaciją įvertina kaip prastovą …

Dėl garso ir vaizdo ­stebėjimo teisėtumo (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 27 (795) Dėl asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo Įstatymas nepateikia garso stebėjimo reikalavimų, todėl pagal analogiją taikytini reikalavimai, keliami vaizdo duomenų rinkimui ir tvarkymui, įtvirtinti ADTAĮ. ADTAĮ 17 straipsnyje numatyta, kad vaizdo stebėjimas darbo vietoje gali būti …

Dėl garso ir vaizdo stebėjimo teisėtumo (1)

  „Ar darbdavys gali (turi teisę) įtaisyti pasiklausymo, vaizdo stebėjimo įrangą darbo vietoje (drabužių parduotuvėje)?“ Šis klausimas gana sudėtingas, todėl tiesiog būtina suskirstyti atsakymą į kelias svarbias dalis. Šios dalys labai susijusios su asmens duomenų apsauga, viešąja ir privačia erdve …

Sutartis dėl sezoninio darbo

  Pagal Darbo kodekso (DK) 112 straipsnį, sezoniniais vadinami darbai, kurie dėl gamtinių ir klimato sąlygų dirbami ne visus metus, o tam tikrais periodais (sezonais), ne ilgesniais kaip aštuoni mėnesiai (vienas po kito einančių dvylikos mėnesių laikotarpiu), ir kurie yra …

Kaip susigrąžinti paskolą?

  „Paskolos davėjas ir paskolos gavėjas yra fiziniai asmenys, nesudarę rašytinės paskolos sutarties, tačiau ­egzistuoja dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Kokia paskolos grąžinimo ­procedūra?“ Pagal LR civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnį, paskolos sutartimi viena šalis …

Reabilituotiems darbuotojams žalos atlyginimas ne teismo tvarka

  Bendros nuostatos Svarbios teisinės garantijos atsiranda teismo nuteistam ir dėl šios priežasties iš valstybės tarnybos ar darbo atleistam darbuotojui, kai vėliau teismo nuosprendį (teisėjo nutarimą) panaikina aukštesnysis teismas, pripažindamas nuteistąjį asmenį nekaltu, tai yra jį išteisindamas – reabilituodamas. Analogiškas teises …

Darbuotojo atliekami antraeiliai darbai (pareigos)

  Darbuotojams dėl įvairių priežasčių tenka darbuotis keliuose darbuose. Tokie papildomi darbai (ar pareigos) gali būti darbuotojo atliekami toje pačioje ar kitose darbovietėse. Kai šie darbai vykdomi ne pagrindinėje darbovietėje, bet atliekami kitose įmonėse, įstaigose, organizacijose (toliau – įmonė), jie …

Atleisti darbuotoją nuo darbo pareigų vykdymo

  Atleidimo nuo darbo samprata Darbo kodeksas (DK) numato atvejus, kai darbuotojas gali būti tam tikram laikui atleistas nuo pareigos atlikti savo darbo funkcijas. Tokia situacija darbuotojui gali atsirasti atitinkamos institucijos ar darbdavio iniciatyva, taip pat paties darbuotojo pageidavimu. Atleidimas …

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (781) Prestižas Jungiant bendroves, gali susidaryti prestižas, jeigu už akcijas sumokėta kaina viršija įsigytos bendrovės grynojo turto dalies, įvertintos tikrąja rinkos kaina, vertę ir iš kurios įsigyjančioji bendrovė tikisi gauti ekonominės naudos. Prestižas tuomet pripažįstamas …