Europos Teisingumo Teismo byla dėl PVM grąžinimo ribojimų, pavėluotai pateikus prašomus dokumentus

 „Auto Service“ yra Vokietijoje įsteigta bendrovė. 2006 ir 2007 m. ji pateikė Ispanijos mokesčių administratoriui prašymus grąžinti PVM, kurį moka taikymo teritorijoje neįsisteigę verslininkai. 2008 m. kovo mėnesį Ispanijos mokesčių administratorius išsiuntė „Auto Service“ du prašymus, kad ši pateiktų jam …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl prievolės sumokėti PVM, prieš atsirandant mokėjimo prievolei

 2016 m. gruodžio mėnesį Lenkijos bendrovė G atliko 20 dyzelinių degalų įsigijimų Bendrijos viduje. Mokesčių administratorius nurodė, kad G įvykdyti įsigijimai Bendrijos viduje patenka į Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (PVMĮ) nustatytą atvejį, kai prekės pristatomos į apmokestinamų prekių sandėlį iš …

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byla dėl įmonės vadovo civilinės atsakomybės už nesumokėtus įmonės mokesčius

 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI) jau taiko praktiką, naudojamą ir kitose šalyse (pvz., Estijoje), kai dėl bendrovės nesumokėtų mokesčių reikalaujama iš jos vadovo atlyginti žalą. Ne su visomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) išvadomis toliau aprašytoje byloje norėčiau sutikti, …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl nedeklaruotų sandorių ir pajamų apmokestinamosios vertės

 CB yra savarankiškai dirbantis asmuo, vykdantis PVM apmokestinamą meno agento veiklą. Jis teikė paslaugas „Lito grupei“ – įmonių grupei, kuri organizavo orkestrų koncertus per šventes. CB susisiekdavo su švenčių komitetais, neformaliomis gyventojų grupėmis, atsakingomis už švenčių organizavimą, ir „Lito“ vardu …

Europos Teisingumo Teismo byla dėl prekių garantijos pratęsimo sandorių pripažinimo susijusiais su draudimo veikla ir jiems taikomos PVM atskaitos

 RP yra akcinė bendrovė, kurios pagrindinė veikla – prekyba buitiniais elektros prietaisais ir kitomis informacinių technologijų ir telekomunikacijų prekėmis. Be to, ji siūlo savo prekių pirkėjams garantijos pratęsimą įsigytoms prekėms. Šis pratęsimas kyla iš draudimo sutarties, pagal kurią draudimo įmonė …

Paskolų teisinis ir mokestinis reglamentavimas

 Šiame straipsnyje pateikiame pagrindinius paskolų ir su jomis susijusių palūkanų mokėjimo teisinius ir mokestinius aspektus. Paskolos sutarties apibrėžimasCivilinio kodekso (CK) 6.870 ir 6.871 straipsniai nustato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies …

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl PVM atskaitos negalimumo, neturint PVM sąskaitos

 Bylos esmėPareiškėjas iš de facto (faktiškai) nemokios UAB X, kuriai buvo atsisakyta kelti bankroto bylą, priverstinio vykdymo procese įsigijo žemės sklypą statybai. UAB X atsisakė pareiškėjui pateikti PVM sąskaitą faktūrą dėl žemės sklypo įsigijimo. Pareiškėjas kreipėsi į Valstybinę mokesčių inspekciją …

Akcininkų ir akcijų apskaita uždarosiose akcinėse bendrovėse

 Akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) 21 str. 1 dalis nustato, kad visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo dieną esantys bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba …

Įmokų paskirstymo eiliškumas. Lėšų nurašymas

 Įmokų paskirstymo eiliškumasCivilinis kodeksas (CK) reglamentuoja kreditoriaus gautų įmokų iš skolininko įskaitymo eiliškumą. Pagal CK 6.54 straipsnį, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausia skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu. Tai galėtų …

Dėl maitinimo ir aprūpinimo maistu bei gėrimais paslaugos sąvokos aiškinimo PVM tikslais

 Ieškovas parduoda paruoštus valgius ir patiekalus, kaip antai sumuštinius, salotas, gruzdintas bulvytes, ledų kremus ir pan. Šie gaminiai patiekiami ant plastikinio padėklo, su kuriuo klientas gauna popierinių servetėlių bei (dėl kai kurių produktų) stalo įrankius ir (arba) šiaudelį. Šie valgiai …

LVAT byla dėl PVM atskaitos, kai įsigytos paslaugos, kurių pirkimo PVM atskaitytas, nebuvo panaudotos apmokestinamoje veikloje

 Apžvelgiamoje byloje nagrinėtas mokestinis ginčas kilo dėl vietos mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo atsisakyta pripažinti pareiškėjo teisę į pirkimo PVM atskaitą už įsigytas paslaugas, rengiant vienos iš jachtų krantinių rekonstrukcijos techninį projektą. Tokį sprendimą vietos mokesčių administratorius priėmė iš esmės konstatavęs, …

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl automobilių perdavimo darbuotojams sandorio apmokestinimo PVM

 QM, Liuksemburge įsteigta bendrovė, dviem savo darbuotojams, kurie vykdo veiklą Liuksemburge ir kurių gyvenamoji vieta yra Vokietijoje, perdavė du automobilius. Šie automobiliai naudojami profesiniams ir privatiems tikslams. 2013 ir 2014 m. šis perdavimas vienam iš šių darbuotojų buvo atliktas neatlygintinai, …

Filialo, esančio kitoje ES šalyje, priskyrimas apmokestinamajam asmeniui

 Bendrovės „Danske Bank“ pagrindinė buveinė yra Danijoje. Savo veiklą Švedijoje ji vykdo per šioje valstybėje narėje įsteigtą filialą. Pagrindinė „Danske Bank“ buveinė priklauso Danijos PVM grupei (toliau – Danijos PVM grupė), sudarytai pagal Danijos teisės aktus. Jos Švedijos filialas nepriklauso …

Dėl nekonkuravimo susitarimo sąlygų

 Praktikoje vis populiarėja nekonkuravimo susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo sudarymas. Todėl daugiau klausimų kyla dėl tokių susitarimų sudarymo ir taikymo niuansų. Pavyzdžiui, tarp darbdavio ir darbuotojo pasirašytame nekonkuravimo susitarime nenumatyti susitarimo galiojimo arba tarpusavio įspėjimo apie šio susitarimo taikymo, pakeitimo, …

PVM sąskaitų faktūrų tikslinimas, pradėjus mokestinį patikrinimą

 UAB P yra Lietuvoje įsteigta bendrovė, kuri Lietuvos transporto bendrovėms išduodavo degalų korteles, leidžiančias šioms bendrovėms pasipildyti degalų tam tikrose Lenkijos degalinėse. Kadangi, bendrovės manymu, jos komercinę veiklą sudarė degalų įsigijimas iš Lenkijos degalinių, siekiant vėliau juos perparduoti Lietuvos transporto …

Mitybos paslaugų, teikiamų sporto klubuose, apmokestinimas PVM

 Pareiškėjas yra komercinė bendrovė, kuri užsiima, be kita ko, sporto klubų valdymo ir eksploatavimo veikla, veikla, susijusia su gera fizine savijauta ir sporto treniruotėmis, taip pat žmonių sveikatą propaguojančia ir skatinančia veikla, pavyzdžiui, mitybos priežiūra ir konsultacijomis arba fizinės būklės …

Byla dėl ekonominės veiklos sąvokos PVM tikslais

 2009 m. fizinis asmuo L. N. suteikė trečiajam asmeniui kelias paskolas, kurių bendra suma sudarė 80 400 eurų, užtikrintas kelių pastatų hipoteka. Kadangi paskolos nebuvo grąžintos, šie pastatai buvo parduoti iš varžytinių ir trys iš jų perduoti L. N.2010 m. L. …

Neįgaliojo asmens įdarbinimas

 Darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai draudžia bet kurios rūšies diskriminaciją, įskaitant ir dėl sveikatos būklės. Negalią turintys darbuotojai turi lygiai tokias pat teises ir pareigas darbo teisinių santykių srityje, kaip ir kiti darbuotojai. Atsižvelgiant į tam tikras psichofizines savybes, …

Kilnojamojo darbo pobūdis

 Darbo kodekso (DK) 144 str. 8 dalis nustato, kad darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis …

Darbuotojo nušalinimas nuo darbo

 Aktyvėja visuomenės skiepijamas nuo COVID-19 ir jau įvairių amžiaus grupių atstovai turi galimybę vakcinuotis. Tačiau ne visi optimistiškai vertina vakcinaciją, kai kurie asmenys vis bijo arba dėl kitų priežasčių nenori skiepytis. Praktikoje tenka susidurti su darbdavių klausimu, ar galima nušalinti …