Parama – apskaitos pagal VSAFAS ir atskleidimo ypatumai (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1084) Buhalterinių įrašų registravimas apskaitoje, kai asignavimų valdytojas apmoka pavaldžios įstaigos įsigytas prekesKadangi pandemijos metu ne visos įstaigos pakankamai greitai galėjo apmokėti įsigyjamas prekes, todėl jas apmokėdavo asignavimų valdytojas. Pavaldžios įstaigos įsipareigojo grąžinti asignavimų valdytojui už apmokėtas …

Parama – apskaitos pagal VSAFAS ir atskleidimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (1084) Gautų prekių iš VSS vertės nustatymas ir finansavimo sumų šaltinisJeigu prekės neatlygintinai gautos iš VSS ir priėmimo-perdavimo akte prekių vertė nebuvo nurodyta bei iki šiol VSS, perdavęs prekes, neinformavo apie nustatytas perduotų prekių vertes, reikėtų kreiptis …

Parama – apskaitos pagal VSAFAS ir atskleidimo ypatumai (1)

 Pandemijos laikotarpiu paramos teikimo mastas stipriai išaugo, padidėjo paramos teikimo formų įvairovė, tačiau kartu su paramos gavimu ir paskirstymu apskaitos tvarkytojams padaugėjo klausimų ir rūpesčių dėl gautos ir panaudotos paramos registravimo buhalterinėje apskaitoje.Parama dėl COVID-19 infekcijos protrūkio buvo dalijama dideliais …

Nematerialiojo turto įsigijimo ir nurašymo faktai finansinėse ataskaitose ir apskaitoje

 Apskaitos darbuotoja Juzefa iš Biržų raj. klausia apie nematerialiojo turto apskaitą:„Ar 2018 m. vasario mėn. už 5 300 eurų įsigyta programinė įranga gali būti naudojama veikloje, jeigu ji visiškai amortizuota (amortizacijos laikotarpis – 2 m. )?2020 m. kovo mėn. už …

Nuomos sutartys – veiklos nuoma ar finansinė nuoma pagal VSAFAS? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (1080) Su nuomos sutartimis susijusių ūkinių operacijų buhalteriniai įrašaiVeiklos nuomos atveju, nuomos mokesčiai nuomininko apskaitoje turi būti pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį.Registruojamos nuomos sąnaudos:D 8711001 Nuomos sąnaudosK 691xxxxx Mokėtinos sumos tiekėjams. Kadangi bus apmokama iš finansavimo sumų, …

Nuomos sutartys – veiklos nuoma ar finansinė nuoma pagal VSAFAS? (1)

 Vis dažniau, net ir viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) sudaro nuomos sutartis. VSS nuomojasi ne tik įprastą turtą, tokį kaip automobilis, patalpos, bet vis dažniau – specifinės paskirties turtą, pavyzdžiui, rezervinio duomenų kopijavimo ir atkūrimo sistemą ar kitą kompiuterinę …

Ar teisingai skaičiuojame ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą pagal VSAFAS? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (1078) Turtas, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamasNusidėvėjimas neskaičiuojamas:bibliotekos fondui ir atskiroms knygoms, jeigu jos priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui;VSS nebenaudojam turtui (pvz., pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto vieneto (išskyrus laikinai nenaudojamą turtą)). Turtas gali būti nenaudojamas dėl einamojo remonto, …

Ar teisingai skaičiuojame ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą pagal VSAFAS? (1)

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) įprastai ilgalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nusidėvėjimą skaičiuoja naudodamiesi apskaitos programos techninėmis galimybėmis, todėl, atrodytų, programa turėtų atlikti skaičiavimą teisingai ir nedaryti klaidų. Tačiau, kad ir kokia gera apskaitos programa būtų, ji negali įvertinti …

Užstatų už atliekų tvarkymą registravimas

 Įstaiga gauna užstatus už atliekų sutvarkymą. Jeigu įmonė, pervedusi užstatą, įvykdo numatytus reikalavimus, užstatas grąžinamas įmonei, jeigu reikalavimai neįvykdomi, užstatas lieka įstaigai ir įstaiga už gautą užstatą sutvarko atliekas. Kaip apskaitoje reikėtų registruoti gautą užstatą, kai:a) jis grąžinamas atgal įmonei;b) …

Turto iškomplektavimas ir registravimas apskaitoje (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1069) Iškomplektuoto turto registravimo apskaitoje buhalteriniai įrašaiIlgalaikio materialiojo turto iškomplektuotų turto dalių registravimas apskaitoje priklauso ne tik nuo turto iškomplektavimo priežasties, bet ir nuo apskaitos programos galimybių. Jei apskaitos programa neleidžia tiesiogiai iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo …

Turto iškomplektavimas ir registravimas apskaitoje (1)

 Vadovaujantis 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“ 11 punktu, buhalterinėje apskaitoje ilgalaikio materialiojo turto sąskaitoje gali būti registruotas atskiras komplektas sujungtų daiktų, sudarančių visumą ir drauge atliekančių tam tikras funkcijas, jei jo įsigijimo …

Aukciono dalyvių sumokėtų mokesčių registravimas

 KlausimasKaip apskaitoje registruojami aukciono dalyvių sumokėti mokesčiai (garantinis įnašas), kai:a) dalyviams reikės grąžinti šį mokestį;b) dalyviams nereikės grąžinti mokesčio;c) reikės įskaityti su parduoto turto verte. Iš aukciono (konkursų) dalyvių gautų įmokų (garantinio įnašo) apskaita priklauso nuo to, ar gautas dalyvių įmokas …

Sąnaudų apskaita

 Kokioje sąnaudų sąskaitoje, pasikeitus 24-ajam VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, turėtų būti registruojamos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos, apskaičiuotos nuo materialinių išmokų (pašalpų) – socialinių išmokų ar socialinio draudimo sąnaudų? Pirmiausia rekomenduotina pasitikrinti, ar pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnį …

Dėl finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų analizės, kai apskaita tvarkoma centralizuotai

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 (toliau – įstatymas) 4 straipsnio 2 dalis viešojo sektoriaus subjektą (toliau – VSS) įpareigoja sukurti ir prižiūrėti finansų kontrolės veikimą VSS. Kai VSS apskaita organizuojama centralizuotai, tiek VSS vadovas, tiek centralizuotai buhalterinės apskaitos funkcijas atliekančios …

Išmokų priskyrimo prie sąnaudų straipsnių ir kiti VSAFAS pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 7 (1063) 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ pakeitimaiNuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ naujai redakcijai:detaliau ir aiškiau reglamentuojamos išlaidų rūšys, priskirtinos prie sąnaudų straipsnio siekiant suteikti VSS aiškumo, kad visi VSS suprastų ir apskaitoje išlaidas priskirtų …

Išmokų priskyrimo prie sąnaudų straipsnių ir kiti VSAFAS pasikeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. (1)

 Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos 11-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (toliau – VSAFAS) „Sąnaudos“, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 6 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-243 ir 24-asis VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“, patvirtintas …

Ateinančių laikotarpių sąnaudų registravimas pagal VSAFAS

 Kokie buhalteriniai įrašai turėtų būti registruojami viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) buhalterinėje apskaitoje, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), kai gauta sąskaita už paslaugas, kurios bus suteiktos po 12 mėnesių nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio …

Tarpusavio operacijų derinimas

Vadovaujantis finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-403, 2020 m. sausio 13 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (skelbti) iki 2020 m. kovo 13 …

Turto, perduodamo VĮ Turto bankui, apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 1 (1057) III. Nekilnojamojo turto perdavimas CTV atnaujintiVSS, perdavęs CTV turtą pagal turto atnaujinimo sutartis atnaujinti arba parduoti ir gautas lėšas skirdamas kitam turtui atnaujinti, nurašo iš apskaitos perduotą turtą ir registruoja:Perdavus turtą, kurio apskaitai taikoma įsigijimo savikaina, …

Turto, perduodamo VĮ Turto bankui, apskaita (1)

 Viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS), perdavęs turtą VĮ Turto bankui, kuris paskirtas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju (toliau – CTV), apskaitoje gali registruoti perduotas, grąžintas finansavimo sumas arba išankstinius apmokėjimus. Kokius buhalterinius įrašus, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės …