Patikėjimo teise valdomo turto registravimas apskaitoje pagal VSAFAS

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) valstybės ar savivaldybės turtą valdo, naudoja ar disponuoja juo patikėjimo teise. VSS patikėjimo teise valdomas turtas gali būti perduodamas kitam VSS jį valdyti, naudoti ar juo disponuoti taip pat patikėjimo teise. Kadangi ši ūkinė …

Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 pandemijos patirtų išlaidų ir joms kompensuoti gautų lėšų apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1110) Registruojamos grąžintos į savivaldybės biudžetą finansavimo sumos:D 42xxxx4 Finansavimo sumos (grąžintos) (SB lėšos)K 686xxxx Grąžintinos finansavimo sumos. Pervedus pinigus:D 686xxxx Grąžintinos finansavimo sumosK 24xxxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Jei savivaldybės gautų lėšų dalį turi pervesti kitiems subjektams, kurie …

Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 pandemijos patirtų išlaidų ir joms kompensuoti gautų lėšų apskaita (1)

 COVID-19 pandemijai tebesitęsiant, taikomos įvairios paramos ir pagalbos priemonės jos sukeltiems padariniams valdyti ir sumažinti tiek šalies viduje, tiek ir už šalies ribų. Straipsnyje aptariamos šios valstybės skiriamos pagalbos priemonės, kurios prisideda prie pandemijos sukeltų padarinių suvaldymo ir mažinimo:Pagalba savivaldybėms. Valstybės …

Kultūros vertybių apskaita

 Apskaitos darbuotoja Gražina iš Jurbarko rajono klausia apie kultūros vertybių apskaitą, grupavimą ir reglamentavimą. 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (toliau – ­VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo …

Metinės inventorizacijos viešajame sektoriuje organizavimas ir atlikimas karantino sąlygomis

 Kiekvienais metais viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) turi atlikti turto ir įsipareigojimų metinę inventorizaciją.Nors teisinis inventorizacijos organizavimo ir atlikimo reglamentavimas nepasikeitė, tačiau, esant COVID-19 pandemijai, VSS kyla klausimų, kaip atlikti inventorizaciją, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, kaip ją efektyviai organizuoti …

Projekto „WiFi4EU“ lėšų apskaita pagal VSAFAS

 „AAM aktualijų“ Nr. 38 straipsnyje „Jei pigiau įsigijote paslaugas“ buvo aptarti klausimai, kilę savivaldybių buhalteriams, įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą „WiFi4EU“. Šiame straipsnyje analizuosime iškilusias problemas.Keliolikoje Lietuvos savivaldybių įgyvendinamas projektas „­WiFi4EU“, kuriuo siekiama, kad visi Europos gyventojai ir svečiai viešose …

Dėl konfiskuoto turto

 „Viešojo sektoriaus subjektas gavo informaciją iš kito viešojo subjekto apie konfiskuotą turtą, kurio vertė lygi 0. Kaip apskaitoje reikėtų apskaityti tokį turtą?“ – klausia apskaitos darbuotoja Lina.Vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis, numatomų sunaikinti atsargų apskaita tvarkoma kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose. …

Atašė ir jo šeimos nariams mokamų išmokų registravimas pagal VSAFAS

 Pasikeitus 24-ojo ­VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nuostatoms, pasikeitė atašė ir jo šeimos nariams mokamų išmokų priskyrimas prie sąnaudų straipsnio. Be to, tapo aktualu ne tik teisingai apskaitoje įregistruoti šias sumas, bet ir turėti informaciją …

Viešojo sektoriaus subjekto prarastų prekių apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 35 (1091) VSS3 apskaitaVSS3, pagal perdavimo-priėmimo aktą gavęs prekes iš VSS2 ir pastebėjęs, kad gautų prekių kiekis neatitinka perdavimo–priėmimo akte nurodyto kiekio, turi informuoti VSS2, kad šis kreiptųsi į kurjerių tarnybą dėl padarytos žalos išieškojimo.Kadangi VSS3 gavo prekių …

Viešojo sektoriaus subjekto prarastų prekių apskaita (1)

 Pasitaiko atvejų, kai viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) per kurjerius pristatomos prekės dingsta ir galutinis prekių gavėjas (ypač tai aktualu, kai galutinis prekių gavėjas yra VSS) gauna ne visas priėmimo-perdavimo akte nurodytas prekes. Buhalterinės apskaitos tvarkytojams kyla klausimų, kaip …

Finansinės būklės nustatymo principai

 Pradedanti dirbti apskaitininke viešajame sektoriuje Violita prašo pakomentuoti finansinės būklės sudarymo principus ir pateikti pavyzdį. 2-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinės būklės ataskaita“ (toliau – ­VSAFAS) nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį …

Parama – apskaitos pagal VSAFAS ir atskleidimo ypatumai (3)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1084) Buhalterinių įrašų registravimas apskaitoje, kai asignavimų valdytojas apmoka pavaldžios įstaigos įsigytas prekesKadangi pandemijos metu ne visos įstaigos pakankamai greitai galėjo apmokėti įsigyjamas prekes, todėl jas apmokėdavo asignavimų valdytojas. Pavaldžios įstaigos įsipareigojo grąžinti asignavimų valdytojui už apmokėtas …

Parama – apskaitos pagal VSAFAS ir atskleidimo ypatumai (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 28 (1084) Gautų prekių iš VSS vertės nustatymas ir finansavimo sumų šaltinisJeigu prekės neatlygintinai gautos iš VSS ir priėmimo-perdavimo akte prekių vertė nebuvo nurodyta bei iki šiol VSS, perdavęs prekes, neinformavo apie nustatytas perduotų prekių vertes, reikėtų kreiptis …

Parama – apskaitos pagal VSAFAS ir atskleidimo ypatumai (1)

 Pandemijos laikotarpiu paramos teikimo mastas stipriai išaugo, padidėjo paramos teikimo formų įvairovė, tačiau kartu su paramos gavimu ir paskirstymu apskaitos tvarkytojams padaugėjo klausimų ir rūpesčių dėl gautos ir panaudotos paramos registravimo buhalterinėje apskaitoje.Parama dėl COVID-19 infekcijos protrūkio buvo dalijama dideliais …

Nematerialiojo turto įsigijimo ir nurašymo faktai finansinėse ataskaitose ir apskaitoje

 Apskaitos darbuotoja Juzefa iš Biržų raj. klausia apie nematerialiojo turto apskaitą:„Ar 2018 m. vasario mėn. už 5 300 eurų įsigyta programinė įranga gali būti naudojama veikloje, jeigu ji visiškai amortizuota (amortizacijos laikotarpis – 2 m. )?2020 m. kovo mėn. už …

Nuomos sutartys – veiklos nuoma ar finansinė nuoma pagal VSAFAS? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (1080) Su nuomos sutartimis susijusių ūkinių operacijų buhalteriniai įrašaiVeiklos nuomos atveju, nuomos mokesčiai nuomininko apskaitoje turi būti pripažįstami sąnaudomis tolygiai per nuomos laikotarpį.Registruojamos nuomos sąnaudos:D 8711001 Nuomos sąnaudosK 691xxxxx Mokėtinos sumos tiekėjams. Kadangi bus apmokama iš finansavimo sumų, …

Nuomos sutartys – veiklos nuoma ar finansinė nuoma pagal VSAFAS? (1)

 Vis dažniau, net ir viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) sudaro nuomos sutartis. VSS nuomojasi ne tik įprastą turtą, tokį kaip automobilis, patalpos, bet vis dažniau – specifinės paskirties turtą, pavyzdžiui, rezervinio duomenų kopijavimo ir atkūrimo sistemą ar kitą kompiuterinę …

Ar teisingai skaičiuojame ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą pagal VSAFAS? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (1078) Turtas, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamasNusidėvėjimas neskaičiuojamas:bibliotekos fondui ir atskiroms knygoms, jeigu jos priskiriamos ilgalaikiam materialiajam turtui;VSS nebenaudojam turtui (pvz., pripažinto nereikalingu, netinkamu (negalimu) naudoti turto vieneto (išskyrus laikinai nenaudojamą turtą)). Turtas gali būti nenaudojamas dėl einamojo remonto, …

Ar teisingai skaičiuojame ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą pagal VSAFAS? (1)

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) įprastai ilgalaikio materialiojo turto (toliau – turtas) nusidėvėjimą skaičiuoja naudodamiesi apskaitos programos techninėmis galimybėmis, todėl, atrodytų, programa turėtų atlikti skaičiavimą teisingai ir nedaryti klaidų. Tačiau, kad ir kokia gera apskaitos programa būtų, ji negali įvertinti …

Užstatų už atliekų tvarkymą registravimas

 Įstaiga gauna užstatus už atliekų sutvarkymą. Jeigu įmonė, pervedusi užstatą, įvykdo numatytus reikalavimus, užstatas grąžinamas įmonei, jeigu reikalavimai neįvykdomi, užstatas lieka įstaigai ir įstaiga už gautą užstatą sutvarko atliekas. Kaip apskaitoje reikėtų registruoti gautą užstatą, kai:a) jis grąžinamas atgal įmonei;b) …