Viešojo sektoriaus subjektų pinigų valstybės ižde arba bankuose apskaita, atskleidimas ir vidaus kontrolės priemonės

Parengė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) gali laikyti pinigus kasoje, valstybės ižde VSS atidarytoje ir tvarkomoje sąskaitoje arba bankuose VSS vardu atidarytose sąskaitose. VSS vardu atidarytose sąskaitose gali būti …

Dėl viešojo sektoriaus subjekto išlaidas pagrindžiančių dokumentų

 KlausimasKokie išlaidas pagrindžiantys dokumentai reikalingi atskaitingiems asmenims atsiskaitant už faktines ūkinės operacijos išlaidas pildant avanso apyskaitą? Kokiame galiojančiame teisės akte / dokumente galima susipažinti su faktines išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašu? Kokių apmokėjimo faktą įrodančių dokumentų galima reikalauti iš darbuotojų ir …

Konfiskuoto turto apskaita

Parengė Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas Konfiskuoto turto perdavimo valstybės nuosavybėn ir realizavimo procedūras reglamentuoja: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimas Nr. 634 „Dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir …

12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ pasikeitimai

  Priėmus Finansinės apskaitos įstatymą, pokyčiai palietė ir viešąjį sektorių – pakeisti atskiri 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“ punktai. 12-asis VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu …

Apie viešųjų įstaigų dalininkus ir viešųjų įstaigų metines ataskaitas

  Apskaitos darbuotoja Audronė iš Pasvalio raj. klausia apie viešųjų įstaigų rengiamas metines ataskaitas, kurios turėtų būti teikiamos eiliniam visuotiniam dalininkų susirinkimui. Viešoji įstaiga − pagal Viešųjų įstaigų įstatymą ir kitus įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio …

Atidėjinių išeitinėms išmokoms registravimas (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (1133) Trumpalaikis ar ilgalaikis atidėjinys?Vadovaujantis 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 54 punktu, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką, atidėjiniai skirstomi į trumpalaikius ir ilgalaikius. Jei įstaigoje nėra žinoma ir negalima pagrįstai tikėtis, …

Atidėjinių išeitinėms išmokoms registravimas (1)

 2020 m. kovo mėnesį Finansų ministerijai paskelbus išaiškinimą „Dėl išeitinių išmokų registravimo pagal 24-ąjį VSAFAS“, viešojo sektoriaus subjektai (VSS) 2020 m. pabaigoje turėjo skaičiuoti atidėjinius išeitinėms išmokoms, ir, jeigu sumos būdavo reikšmingos, registruoti juos buhalterinėje apskaitoje.Siekdami turėti aiškius atidėjinių išeitinėms …

Finansavimo sumų apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 20 (1124) Pagal turimus sąskaitų likučius sudarome finansavimo sumų ataskaitą pagal 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedo nustatytus reikalavimus. Duomenis iš lentelės nagrinėtame pavyzdyje sukeliame į šį priedą (2 lentelė). Į ataskaitos 3 stulpelio 2 eilutę perkeliame 4 klasės …

Finansavimo sumų apskaita (1)

 Nemira, dirbanti apskaitos specialiste viešajame sektoriuje, klausia apie gautas finansavimo sumas, jų panaudojimo, perdavimo ne viešojo sektoriaus ir viešojo sektoriaus subjektams apskaitą. Viešojo sektoriaus subjektai (VSS), gaunantys finansavimo sumas, kurias perduoda kitiems VSS arba panaudoja savo veiklai finansuoti, finansavimo sąnaudų neturi. …

Patikėjimo teise valdomo turto registravimas apskaitoje pagal VSAFAS

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) valstybės ar savivaldybės turtą valdo, naudoja ar disponuoja juo patikėjimo teise. VSS patikėjimo teise valdomas turtas gali būti perduodamas kitam VSS jį valdyti, naudoti ar juo disponuoti taip pat patikėjimo teise. Kadangi ši ūkinė …

Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 pandemijos patirtų išlaidų ir joms kompensuoti gautų lėšų apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 6 (1110) Registruojamos grąžintos į savivaldybės biudžetą finansavimo sumos:D 42xxxx4 Finansavimo sumos (grąžintos) (SB lėšos)K 686xxxx Grąžintinos finansavimo sumos. Pervedus pinigus:D 686xxxx Grąžintinos finansavimo sumosK 24xxxxx Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Jei savivaldybės gautų lėšų dalį turi pervesti kitiems subjektams, kurie …

Viešojo sektoriaus subjektų dėl COVID-19 pandemijos patirtų išlaidų ir joms kompensuoti gautų lėšų apskaita (1)

 COVID-19 pandemijai tebesitęsiant, taikomos įvairios paramos ir pagalbos priemonės jos sukeltiems padariniams valdyti ir sumažinti tiek šalies viduje, tiek ir už šalies ribų. Straipsnyje aptariamos šios valstybės skiriamos pagalbos priemonės, kurios prisideda prie pandemijos sukeltų padarinių suvaldymo ir mažinimo:Pagalba savivaldybėms. Valstybės …

Kultūros vertybių apskaita

 Apskaitos darbuotoja Gražina iš Jurbarko rajono klausia apie kultūros vertybių apskaitą, grupavimą ir reglamentavimą. 12-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas (toliau – ­VSAFAS) „Ilgalaikis materialusis turtas“ nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo …

Metinės inventorizacijos viešajame sektoriuje organizavimas ir atlikimas karantino sąlygomis

 Kiekvienais metais viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) turi atlikti turto ir įsipareigojimų metinę inventorizaciją.Nors teisinis inventorizacijos organizavimo ir atlikimo reglamentavimas nepasikeitė, tačiau, esant COVID-19 pandemijai, VSS kyla klausimų, kaip atlikti inventorizaciją, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, kaip ją efektyviai organizuoti …

Projekto „WiFi4EU“ lėšų apskaita pagal VSAFAS

 „AAM aktualijų“ Nr. 38 straipsnyje „Jei pigiau įsigijote paslaugas“ buvo aptarti klausimai, kilę savivaldybių buhalteriams, įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą „WiFi4EU“. Šiame straipsnyje analizuosime iškilusias problemas.Keliolikoje Lietuvos savivaldybių įgyvendinamas projektas „­WiFi4EU“, kuriuo siekiama, kad visi Europos gyventojai ir svečiai viešose …

Dėl konfiskuoto turto

 „Viešojo sektoriaus subjektas gavo informaciją iš kito viešojo subjekto apie konfiskuotą turtą, kurio vertė lygi 0. Kaip apskaitoje reikėtų apskaityti tokį turtą?“ – klausia apskaitos darbuotoja Lina.Vadovaujantis 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ nuostatomis, numatomų sunaikinti atsargų apskaita tvarkoma kontrolės tikslais nebalansinėse sąskaitose. …

Atašė ir jo šeimos nariams mokamų išmokų registravimas pagal VSAFAS

 Pasikeitus 24-ojo ­VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24-asis VSAFAS) nuostatoms, pasikeitė atašė ir jo šeimos nariams mokamų išmokų priskyrimas prie sąnaudų straipsnio. Be to, tapo aktualu ne tik teisingai apskaitoje įregistruoti šias sumas, bet ir turėti informaciją …

Viešojo sektoriaus subjekto prarastų prekių apskaita (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 35 (1091) VSS3 apskaitaVSS3, pagal perdavimo-priėmimo aktą gavęs prekes iš VSS2 ir pastebėjęs, kad gautų prekių kiekis neatitinka perdavimo–priėmimo akte nurodyto kiekio, turi informuoti VSS2, kad šis kreiptųsi į kurjerių tarnybą dėl padarytos žalos išieškojimo.Kadangi VSS3 gavo prekių …

Viešojo sektoriaus subjekto prarastų prekių apskaita (1)

 Pasitaiko atvejų, kai viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) per kurjerius pristatomos prekės dingsta ir galutinis prekių gavėjas (ypač tai aktualu, kai galutinis prekių gavėjas yra VSS) gauna ne visas priėmimo-perdavimo akte nurodytas prekes. Buhalterinės apskaitos tvarkytojams kyla klausimų, kaip …

Finansinės būklės nustatymo principai

 Pradedanti dirbti apskaitininke viešajame sektoriuje Violita prašo pakomentuoti finansinės būklės sudarymo principus ir pateikti pavyzdį. 2-asis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas „Finansinės būklės ataskaita“ (toliau – ­VSAFAS) nustato informacijos apie viešojo sektoriaus subjekto turtą, finansavimo sumas, įsipareigojimus ir grynąjį …