Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos naujovės (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 43 (1051) Gautinų ir mokėtinų sumų derinimas, kai gautinos ir mokėtinos sumos registruojamos pagal vieno VSS kitam VSS pateiktus dokumentusRekomendacijose nustatyta, kad gautinos (mokėtinos) sumos gali būti laikomos suderintomis pagal vieno VSS kitam VSS pateiktus šiuos dokumentus:pažymas dėl …

Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacijos naujovės (1)

 Artėja metų pabaiga, kai subjektai privalės atlikti ne tik ilgalaikio materialiojo turto ir atsargų, bet ir tokio turto, kaip gautinos ir mokėtinos sumos, inventorizaciją. Inventorizacija – didelis darbas, kai tenka atlikti nemažai procedūrų, kad ji būtų tinkamai atlikta ir įforminta.Siekdama …

Kaip apskaitoje registruoti išlaidas, įsigijus prisijungimus (prieigas)?

 Didėjant skaitmenizacijai, popierinius leidinius keičia elektroniniai jų variantai, kuriuos galima skaityti įsigijus prisijungimą (prieigą), taip pat populiarėja įvairios duomenų bazės, kuriose galima rasti informaciją pagal reikiamą sritį.Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojui tenka nelengva užduotis išsiaiškinti, kaip įsigyti prisijungimai (prieiga) turėtų būti …

Pažyma dėl finansavimo sumų – ką reikia žinoti? (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 38 (1046) 3 pavyzdysProjekto vykdymo metu dalis padarytų VSS išlaidų (3 000 Eur) pripažintos netinkamomis finansuoti, todėl turi būti grąžinamos asignavimų valdytojui, kuris, gavęs pinigus, turės grąžinti juos į Valstybės iždą.VSS apskaitoje registruoja:D 4232xx4   FS iš ES …

Pažyma dėl finansavimo sumų – ką reikia žinoti? (1)

 Pažyma dėl finansavimo sumų – svarbus apskaitos dokumentas, todėl teisingai parodyta informacija joje užtikrina teisingus apskaitos duomenis tiek finansavimo gavėjo, tiek finansavimo davėjo apskaitoje ir sklandų derinimo procesą Viešojo sektoriaus apskaitos ir konsolidavimo sistemoje (toliau – VSAKIS). Kartu tai yra …

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys: rengimo reikalavimai, klaidos, nauda (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 34 (1042) Finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti likučio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tikrinimas (kai turtas įsigytas iš finansavimo sumų)Ilgalaikio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje+ Pinigų ilgalaikiam turtui įsigyti likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje+ Gautinų finansavimo sumų ilgalaikiam turtui įsigyti likutis …

Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys: rengimo reikalavimai, klaidos, nauda (1)

 2019 m. sausio 5 d. įsigaliojus 23-iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau – VSAFAS) „Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys“ pakeitimui (pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu 2019 m. sausio 3 d. Nr. 1K-2), pasikeitė tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio …

Pagrindiniai akcentai, rengiant aiškinamąjį raštą

 Aiškinamajame rašte teikiama informacija priklauso nuo to, kurio lygio finansinių ataskaitų rinkinys yra rengiamas. Finansinių ataskaitų grupavimas į lygius aptartas 1-ajame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte (toliau – VSAFAS) „Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų rinkinyje“.6-asis VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis …

Finansų kontrolė įstaigoje

 Deja, finansų kontrolei įstaigose skiriama nepakankamai dėmesio. Finansų kontrolė turėtų užtikrinti, kad būtų įgyvendinti šie tikslai:– efektyviai, ekonomiškai, rezultatyviai, skaidriai ir pagal paskirtį naudojamas įstaigos turtas;– laiku gaunama finansinė informacija, sudaroma tiksli, patikima finansinė atskaitomybė, programų vykdymo ir kitos ataskaitos;– …

Finansavimo sumų apskaita pagal VSAFAS: klaidos ir dažnai užduodami klausimai (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 28 (1036) KlausimasKaip taikyti 20-ojo VSAFAS 7-1 punkto nuostatas? Neaišku, kuris VSS (finansavimo sumų perdavėjas (pvz., ministerija) ar galutinis finansavimo sumų gavėjas, kuris finansavimo sumas panaudoja savo veiklai) turi pergrupuoti gautas iš valstybės iždo finansavimo sumas kitoms išlaidoms, …

Finansavimo sumų apskaita pagal VSAFAS: klaidos ir dažnai užduodami klausimai (1)

 Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigos iššūkis, kurį turi įveikti VSS apskaitos tvarkytojai, yra sumų (tarp jų ir finansavimo) derinimas Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS). Siekiant teisingai parodyti informaciją apie finansavimo sumas finansinėse ataskaitose ir suderinti jas VSAKIS …

Veiklos segmentų tikslai

 Viešojo sektoriaus apskaitos darbuotoja prašo paaiškinti segmentų, rodomų finansinėse ataskaitose, tikslus, segmentų grupavimą ir kitus su segmentais susijusius klausimus.Viešojo sektoriaus subjektas turi tvarkyti turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaitą pagal segmentus taip, kad galėtų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte rodomas savo …

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarka įstaigoje

 Parama reiškia paramos teikėjų savanorišką ir neatlygintiną paramos teikimą paramos gavėjams Labdaros ir paramos įstatyme nustatytais tikslais ir būdais.Įstaiga priima ir paskirsto paramą. Tai – neatlygintinai gautos piniginės lėšos; piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 proc. gyventojo pajamų …

Logotipų apskaita pagal VSAFAS

 Logotipas – grafinis ženklas, kuris dažniausiai naudojamas išskirti subjektą iš kitų, būti lengvai suvokiamam ir atpažįstamam. Viešojo sektoriaus subjektams dažniausiai kyla klausimas, kaip, vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau – VSAFAS), logotipus registruoti buhalterinėje apskaitoje.Logotipai, atsižvelgiant į …

Skolų pripažinimas beviltiškomis, jų nurašymas, apskaita ir inventorizacija viešajame sektoriuje

 Atsakingi darbuotojai turi analizuoti beviltiškų skolų susidarymo priežastis įstaigoje ir dėti pastangas išvengti beviltiškų skolų, taip pat imtis visų įmanomų teisėtų priemonių skoloms išieškoti ir joms sumažinti. Skola gali būti pripažinta beviltiška, jeigu:• įstaiga negali jos susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip …

Viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinio tikslai ir ataskaitų sudarymo principai

 Buhalterė, pradedanti dirbti viešajame sektoriuje, prašo pakomentuoti viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkinio tikslus ir ataskaitų sudarymo principus.Finansinių ataskaitų rinkinio tikslas – pateikti informaciją apie viešojo sektoriaus subjekto finansinę būklę, veiklos rezultatus, grynojo turto pokyčius ir pinigų srautus, kuria naudojasi daugelis …

Atostoginių kaupinių skaičiavimas viešojo sektoriaus subjektams (2)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1026) Kokiais buhalteriniais įrašais gali būti koreguojamos jau registruotos sukauptų išmokų už kasmetines atostogas sumos?Ataskaitinių metų pabaigoje turi būti perskaičiuojamos sukauptos išmokos už kasmetines atostogas sumos:1) jeigu sukauptų išmokų už kasmetines atostogas suma, lyginant su praėjusiais metais, …

Atostoginių kaupinių skaičiavimas viešojo sektoriaus subjektams (1)

 Pagal 24-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto „Su darbo santykiais susijusios išmokos“ (toliau – 24‑asis VSAFAS) 16 punktą, viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS) ne rečiau kaip kartą metinio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi įvertinti išmokų už kasmetines atostogas (kaupiamąjį …

Nuomos pajamų apskaita pagal VSAFAS

 Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), teikdami 2018 metų finansinių ataskaitų duomenis į viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, skirtingai parodė pajamas už nuomą (patalpų, žemės nuomos mokesčio): vieni – kaip pagrindinės veiklos pajamas, kiti – kaip kitos veiklos pajamas. Pagal kokius …

Reprezentacinės išlaidos: ekonominė klasifikacija ir apskaita pagal VSAFAS

 Valstybės institucijų ir įstaigų (toliau – subjektas) išlaidų reprezentacijai rūšys nustatytos Valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“ (toliau – nutarimas Nr. 919).Vadovaujantis nutarimo Nr. 919 nuostatomis, …