Bilietų apskaita viešojo sektoriaus subjektuose

 Viešojo sektoriaus subjektai (VSS), kurie teikia kultūros, sporto, renginių organizavimo ir panašias paslaugas, mokestį už šių renginių lankymą renka, parduodami bilietus. Šie subjektai šiuos bilietus teisės aktų nustatyta tvarka gali gaminti patys, užsakyti spaustuvėse arba pagal sutartis platinti bilietus trečiųjų …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (4)

 Pabaiga. Pradžia Nr. 36 (900) Pinigų srautų ataskaitos B dalies I eilutėje rodomos visos išlaidos, panaudotos įsigyjant ilgalaikį turtą, tiek gautos kaip finansavimas, tiek paties VSS pajamos. II eilutėje parodomos visos įplaukos, gautos pardavus ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį ir biologinį turtą. III ir …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (3)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (900) Pinigų srautų ataskaitos A dalies III skyriuje parodomos veiklos išmokos, susijusios su darbo užmokesčio ir so­cia­linio draudimo, komunalinių paslaugų ir ryšių, komandiruočių, transporto, kvalifikacijos kėlimo, paprastojo remonto ir eksploatavimo, atsargų įsigijimo, socialinių išmokų, nuomos, kitų paslaugų įsigijimo, …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (2)

 Tęsinys. Pradžia Nr. 36 (900) VSS apskaičiavo pajamas už teikiamas paslaugas:D 226XXXX  K 74XXXXX   47 000 eurų. Paslaugų gavėjai sumokėjo už teikiamas paslaugas:D 241XXXX  K 226XXXX   35 000 eurų. VSS pervedė gautas įplaukas į biudžetą:D 2282XXX  K 241XXXX   32 000 eurų. VSS pateikė paraišką iždui susigrąžinti pajamų …

Pinigų srautų ataskaitos, kuri yra žemesniojo lygio VSS finansinių ataskaitų rinkinio dalis, pildymas (1)

 Viešojo sektoriaus žemesniojo lygio metinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Pinigų srautų ataskaitos pildymą reglamentuoja 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“.Pildant minėtą ataskaitą, reikėtų nepamiršti keleto …

Dėl privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų

 „Kokie yra pagrindiniai reikalavimai, įforminant ūkinius įvykius? Kokie turi būti privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai, klaidų taisymas apskaitos dokumentuose?“ – klausia viešojo sektoriaus apskaitos darbuotoja Ilona. Buhalterinės apskaitos įstatymas nustato bendruosius apskaitos tvarkymo reikalavimus, privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių …

Biologinio turto, naudojamo ne žemės ūkio veikloje, apskaita viešojo sektoriaus subjektuose

 Biologinis turtas – gyvūnai ir augalai, kuriuos subjektas valdo, naudoja ir kuriais disponuoja. Žemės ūkio produkcija – iš biologinio turto gauti produktai.Pagal 16-ąjį VSAFAS „Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai“, biologinis turtas, atsižvelgiant į paskirtį, skirstomas į dvi grupes:1) žemės ūkio …

Apskaitos politikos nustatymas konsoliduojamiems subjektams

  Situacija Vadovaujantis 12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 71 punktu VSS veikloje nebenaudojamas ilgalaikio materialiojo turto vienetas, kurį priimtas sprendimas parduoti, perkeliamas į atsargas sprendimo priėmimo dieną. Konsultacinio centro duomenų bazėje paskelbtame dokumente Nr. ID 401101 nurodyta, kad, jei ilgalaikis materialusis turtas …

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduodamo turto apskaita (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (893)   • VSS, perdavęs ilgalaikį materialųjį turtą, apskaitoje registruoja 1 atveju D 42xxxx3     Finansavimo sumos (perduotos) (pagal šaltinius)        400 D 12xxxx4     Ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas   600 K 12xxxx1 …

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduodamo turto apskaita (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 29 (893)   Gali būti atvejų, kai turtas, įtrauktas į parduodamų objektų sąrašą, iš jo išbraukiamas ir grąžinamas atgal arba perduodamas kitam VSS. Sakykime, kad pastatas, kuris yra kultūros vertybė, išbraukiamas iš parduodamo turto sąrašo ir …

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui perduodamo turto apskaita (1)

  Nuo 2016 m. sausio 1 d. panaikinus Privatizavimo fondą, keičiasi perduoto centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (toliau – CTV) turto, skirto parduoti, apskaita (nekilnojamojo ir žemės sklypų, priskirtų parduodamiems objektams). Šiame straipsnyje aptariamas ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimas, …

1. Užstato už vienkartinę pakuotę registravimas
2. Apsauginių sistemų registravimas kultūros vertybės pastate pagal VSAFAS
3. Neigiamų palūkanų registravimas

1. Užstato už vienkartinę pakuotę registravimas Situacija Nuo 2016 m. vasario 1 d. pradėjo galioti užstato už vienkartinę pakuotę sistema. Viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) įsigyja prekių vienkartinėse pakuotėse (sultis, gėrimus, mineralinį vandenį ir pan.), už kurias sąskaitoje išskirtas mokestis …

Pinigų srautų ataskaitos pildymas

  Šiame straipsnyje pateikiami atsakymai į dažniausiai viešojo sektoriaus subjektų (toliau – VSS) užduodamus klausimus dėl pinigų srautų ataskaitos (toliau – PSA) pildymo.   1 klausimas 1.1. Kokioje PSA eilutėje turi būti rodomos materialinės pašalpos (pavyzdžiui, giminaičio mirties atveju, sunkios …

Pripažintų netinkamomis finansuoti išlaidų apskaita

  Valstybės kontrolė auditų metu pastebėjo, kad ne visi viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS) į valstybės biudžetą grąžina projektų metu netinkamai panaudotas lėšas. Be to, ne visada VSS vadovaujasi viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) …

Elektroninių knygų ir autoriaus teisių apskaita

  Situacija Viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS) įsigyja elektronines knygas ir kitus elektroninius leidinius.   Klausimas Kaip elektroninės knygos ir elektroniniai leidiniai turi būti registruojami VSS apskaitoje? Kaip nematerialusis ar kaip ilgalaikis materialusis turtas?   Atsakymas Nematerialusis turtas VSS …

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo pildymas (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 22 (886)   • kai atsargos gaunamos iš kito viešojo sektoriaus subjekto iš jo nebalansinių sąskaitų į nebalansines sąskaitas tuo atveju, kai reikia jas įkelti į balansines sąskaitas   Situacija Mokykla perduoda knygas bibliotekai, mokyklos apskaitoje …

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo pildymas (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 22 (886) Situacija Mokyklos valgykloje nurašytos sugedusios daržovės. Jei nuvertėjimas buvo nustatytas ir atsargos nurašomos tą patį ataskaitinį laikotarpį, nuvertėjimas nėra skaičiuojamas. Apskaitoje registruojamas atsargų nurašymas: D 8709xxx   Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos K 20xxxx1    Atsargų …

8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedo pildymas (1)

  Straipsnyje aptariamos 8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priede pateiktos formos „Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį“ (toliau – atsargų priedas) eilutės, dėl kurių pildymo viešojo sektoriaus subjektams (toliau – VSS) kyla daugiausia klausimų. Dažniausiai VSS neaišku, kokiais atvejais atsargų priede …

Informacijos pateikimas finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte pagal VSAFAS

  Situacija Vadovaujantis 13-ojo ­VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 64.2 papunkčio nuostatomis, finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau – AR) viešojo sektoriaus subjektas (toliau – VSS) privalo nurodyti turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinę …

VSS popierinių finansinių ataskaitų teikimas Finansų ministerijai

  Klausimas Ar savivaldybės administracija (taip pat ir savivaldybės privatizavimo fondas), kaip atskiras VSS, turi teikti Finansų ministerijai savo atskiras metines finansines ataskaitas (pasirašytą popierinį variantą)?   Atsakymas Sprendžiant, ar viešojo sektoriaus subjekto (toliau – VSS) atskiras metinių finansinių ataskaitų …