Ar galima taikyti „rezervo“ taisyklę?

  Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, pirko prekes iš Vokietijos PVM mokėtojo. Lietuvos įmonė prekes iš Vokietijos nuvežė į Lenkiją ir pardavė Latvijos įmonei, PVM mokėtojai. Latvijos įmonė nėra registruota PVM mokėtoja Lenkijoje. Prekės iš Lenkijos į Latviją buvo gabenamos Lietuvos …

Pelno nesiekiančių įmonių pelno mokesčio skaičiavimo ir deklaravimo principai

 PavyzdysVšĮ, kuri yra ne PVM mokėtoja, 2016 m. vykdė šią veiklą:organizavo ir finansavo nemokamus švietėjiškus renginius vaikams su negalia. Dėl to patyrė 6 000 eurų tiesioginių sąnaudų;vykdė mokamus švietėjiškus ir ugdymo renginius sveikiems vaikams ir suaugusiesiems. Dėl to patyrė 666 …

Kaip įgyvendinamos audito rekomendacijos?

Rūpindamasi priimtų rekomendacijų veiksmingumu, Valstybės kontrolė praėjusiais metais paskelbė dvi ataskaitas apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo būklę. Nuo praėjusių metų rudens Valstybės kontrolės interneto svetainėje skelbiami ir nuolat atnaujinami atviri duomenys apie institucijoms duotų rekomendacijų įgyvendinimą.Neseniai Valstybės kontrolė paskelbė trečiąją ataskaitą, …

Naujoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 31 (895)   Atskirai reikėtų pakalbėti apie pasikeitusį finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų skirstymą. 8-ojoje eilutėje „Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos“ reikia rodyti investicijų į visų įmonių grupei priklausančių įmonių …

Naujoji pelno (nuostolių) ataskaitos forma mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms (1)

  Kaip jau įpratome, kiekvieni metai mums atneša ką nors naujo ir ne visada malonaus. Taip ir 2016 m. finansinės ataskaitos – jos bus kitokios formos, nei iki šiol pildėme. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis ir aiškinamojo rašto turinys priklausys nuo …

Kompensuojamos tik faktiškai patirtos išlaidos

Viena bendrovė susidūrė su problema: buvo sudaryta ryšio paslaugų sutartis tarp fizinio asmens ir telekomunikacijos įmonės. Mokestį už ryšio paslaugas mokėjo gyventojas iš savo lėšų. Bendrovė kreipėsi į VMI ir prašė paaiškinti, ar gali perimti iš fizinio asmens pagal panaudos …

Dėl Darbo kodekso – nežinia

Birželio 21 d. Seimo paskubomis priimtas naujasis Darbo kodeksas supriešino visuomenę, kilo daug ginčų ir kritikos. Jaunimo judėjimas „Gyvenimas per brangus“ pasistatė palapines, protestavo prie Vyriausybės ir parengė laišką Seimo nariams, ragindamas atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Tik darbdaviai ir investuotojai …

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – kaip mokėti pelno mokestį? (1)

  Pastaruoju metu vis daugiau įmonių sudaro partnerystės sutartis su valstybės arba savivaldybės institucija. Šiame straipsnyje aptarsime, kokios tai sutartys ir kaip jos apmokestinamos pelno mokesčiu, vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) nuostatomis. Pirmiausia kyla klausimas, kas yra partnerystės …

Pinigų principo taikymas smulkiojo verslo apskaitoje

Valentinas BRUŽAUSKAS Docentas daktaras Redas MIŠKINIS UAB „Gulbelė“ vadybininkas plėtrai   Pastaruoju metu suaktyvėjo diskusijos dėl verslo apmokestinimo reformavimo ir apskaitos optimizavimo. Vienas iš būdų nustatyti teisingą apmokestinimo bazę ir supaprastinti apskaitą yra pinigų apskaitos principo (toliau – pinigų principas) …

Apie SAF-T: patikslintos duomenų teikimo taisyklės

  Viešojoje erdvėje šiuo metu daug diskutuojama dėl išmaniosios mokesčių administravimo sistemos diegimo. Viena iš išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemių – standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemė. Šiame straipsnyje atskleidžiama standartinės buhalterinės apskaitos duomenų rinkmenos (toliau – SAF-T) …

Kodėl įmonei verta pasirūpinti naudojama programine įranga

  Daugeliui mūsų pažįstama situacija darbe, kai būtina atlikti skubią užduotį, tačiau lyg tyčia sutrinka kompiuterio, programinės įrangos (toliau – PĮ) ar interneto veikla. Kai sutrikimai trumpalaikiai, randame situacijos sprendimo būdų – pasinaudojame mobiliuoju įrenginiu, kolegos kompiuteriu, mobiliuoju internetu ir …

Atsakomybės apskaita – kas ji? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (880) Atsakomybės centrai ir jų vadovai Mokslinėje literatūroje atsakomybės centrai apibūdinami įvairiai: kaip įmonės veiklos tam tikra zona (padalinys), kuriame galima nustatyti vadovo individualią atsakomybę, kaip tam tikros veiklos sritis ar padalinys, kuriam vadovauja atsakingas …

Įstatinio kapitalo mažinimas, kad būtų išmokėtos laisvos lėšos (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 15 (879) Įstatinio kapitalo mažinimo būdai ir registravimas apskaitoje ABĮ 15 straipsnyje „Turtinės akcininkų teisės“ įrašyta nuostata apie akcininkų teises ir galimybę gauti bendrovės lėšų, kai šiuo tikslu mažinamas įstatinis kapitalas. Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas …

Atsakomybės apskaita – kas ji? (1)

  Bendriausia prasme atsakomybė yra dorovinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų paisymas. Toks atsakomybės apibrėžimas yra pateikiamas Dabartinės lietuvių kalbos žodyne. Žmonės apie atsakomybę (ypač kitų) mėgsta kalbėti, nors patys ne visada linkę paisyti jos reikalavimų.   Atsakomybės apskaitos reikšmė ir …

Įstatinio kapitalo mažinimas, kad būtų išmokėtos laisvos lėšos (1)

  Sakoma, kad kapitalas – „šimtas eurų + idėja“, kitaip sakant, tai „pinigai + protas + rizika“. Verslininkų nuomone, kapitalas turi judėti laisvai ir investavus savo turtą į verslą, bet nepasiekus laukiamų rezultatų, neturi būti sudaromos kliūtys atsiimti investuotus pinigus. …

Tinkamai pasirenkime visuotiniam akcininkų susirinkimui (3)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (874)   Tantjemų skyrimas nėra privalomas ABĮ tantjemas apibrėžia kaip metines išmokas valdybos ir stebėtojų tarybos nariams. Metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams pagal įstatymo nuostatas gali būti …

Tinkamai pasirenkime visuotiniam akcininkų susirinkimui (2)

  Tęsinys. Pradžia Nr. 10 (874)   Teisė į dividendus Dividendas – akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei. Vienas svarbiausių reikalavimų, skirstant pelną dividendams, dėl kurio nepaisymo paskelbti dividendai galėtų tapti neteisėti – susidarę …

Tinkamai pasirenkime visuotiniam akcininkų susirinkimui (1)

  Mažose bendrovėse dirbantys buhalteriai yra plataus profilio specialistai. Jie ne tik rengia finansines ataskaitas, bet ir yra įpareigojami parengti pelno (nuostolių) paskirstymo projektą bei metinį pranešimą, taip pat teikia informaciją akcininkams, pagal keletą reikalavimų, įrašytų įvairiuose Akcinių bendrovių įstatymo …

Buhalterinė apskaita, kai prekių ir paslaugų pardavimo kaina priklauso nuo atsiskaitymo termino

  Pagal verslo apskaitos standartus (10-ąjį VAS) finansinėse ataskaitose pajamos turi būti įvertintos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte. Pagal Pelno mokesčio įstatymo 7 str. 1 dalį, nuo 2004 m. mokestinio laikotarpio pradžios visi vienetai, kurie, tvarkydami buhalterinę apskaitą ir rengdami …

Daugiabučių renovacijos lėšų šaltiniai ir jų panaudojimo apskaita

  Pastaruoju metu Lietuvoje labai išsiplėtė daugiabučių renovacija. Ją reglamentuoja LR valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (aktuali red. 2015-01-01) ir susiję teisės aktai. Investicijoms naudojamos didžiulės lėšos, kurioms registruoti daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) apskaitoje rekomenduotina vadovautis finansų …