Kai kurie komandiruočių sąnaudų pripažinimo ypatumai

Ar mažosios bendrijos vadovui, kuris nėra mažosios bendrijos narys, teikiančiam paslaugas pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, kompensuotos komandiruočių išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?Jeigu mažosios bendrijos vadovas nėra šios bendrijos narys ir paslaugas teikia pagal civilinę paslaugų teikimo sutartį, jo komandiruočių išlaidos …

Nario teisių perleidimas

MBĮ 10 str. numatytas nario teisių perleidimas. Kaip nario teisių perleidimo pajamos arba pagal MBĮ 11 str. savanoriško pasitraukimo atveju gautos pajamos apmokestinamos pajamų mokesčiu?Už nario teisių perleidimą gautos pajamos prilyginamos vertybinių popierių pardavimo pajamoms. Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo (MBĮ) …

Kokia informacija apie mokesčių mokėtoją nelaikoma paslaptyje ir kam ji gali būti suteikta?

Paslaptyje nelaikoma ši informacija apie mokesčių mokėtoją:1. mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;2. atskirų mokesčių mokėtojų registrų, duomenų bazių (Valstybinės mokesčių inspekcijos Akcizų informacinės sistemos duomenų bazės, Gyventojams išduodamų verslo liudijimų duomenų bazės ir kt.) mokesčių mokėtojams arba objektams suteikti identifikaciniai numeriai:2.1. …

Kelionės ir degalų įsigijimo išlaidos komandiruotės į užsienį metu

Kokios komandiruotės kelionės išlaidos priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams?Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos faktiškai patirtos komandiruotės kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas), jeigu jos susijusios su …

Gyvenamojo ploto nuomos išlaidos komandiruotės į užsienį metu

Kokio dydžio gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, gali būti atskaitomos iš pajamų?Ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams yra priskiriamos faktinės gyvenamojo ploto nuomos išlaidos, patirtos užsienio komandiruotės metu, turint šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Ar iš pajamų gali būti atskaitomos visos išlaidos, …

Dienpinigių mokėjimo ypatumai

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas siunčiamas į vieną komandiruotę, o grįžimo iš komandiruotės dieną šis darbuotojas vėl yra siunčiamas į kitą komandiruotę?Jeigu komandiruotės įsakyme nurodyta, kad darbuotojas yra siunčiamas į vieną komandiruotę, o …

Dienpinigių mokėjimo ypatumai

Kaip apskaičiuojamos užsienio komandiruotės dienpinigių išlaidos, kai komandiruotės įsakyme nurodyta, kad vykstama į keletą užsienio valstybių?Jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, Maksimalių dienpinigių dydžių sąraše nustatyti dienpinigių dydžiai taikomi atsižvelgiant į kiekvienoje užsienio valstybėje faktiškai išbūtas dienas, o …

Dėl turto deklaracijos teikimo

Gyventojas 2017 m. pradžioje ėjo dvejas pa­rei­gas, dėl kurių turi teikti turto deklaraciją. Metų viduryje vienas pareigas nustojo eiti. Kokį pareigybės kodą turi nurodyti, teikdamas formą FR0001 už 2017 m., – pareigų, kurias nustojo eiti, ar tų pareigų, kurias ėjo …

Ar išskaičiuoti 5 proc. GPM?

Gyventojas parduoda įmonei netinkamą eksploatuoti, išregistruotą automobilį. Ar įmonė, išmokėdama išmoką už automobilį, turi išskaičiuoti 5 proc. GPM?Pagal GPMĮ išskaičiuoti 5 proc. pajamų mokestį įmonė turi tik nuo nuolatiniam Lietuvos gyventojui už parduotas atliekas išmokėtų ne individualios veiklos išmokų.Jeigu Lietuvos …

Komandiruotė ar ne?

Ar valdymo organų narių išvykimas atlikti vieneto pavedimą gali būti laikomas komandiruote?Valdymo organų narių, kurie nėra sudarę darbo sutarčių su vienetu (išskyrus individualios įmonės savininką, ūkinės bendrijos tikruosius narius ar mažosios bendrijos narius), išvykimas atlikti vieneto pavedimą nelaikomas komandiruote, o …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio taikymo

Gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, taikantis kaupimo apskaitos principą, 2017 m. suteikė paslaugą savo darbdaviui, o su juo atsiskaitoma 2018 m. Kurių metų ir kokioje formoje turi deklaruoti atlygį gyventojui?Atsižvelgiant į tai, kad įmonė išmoką išmokės 2018 m. mokestinį laikotarpį, …

Individuali veikla ir nuoma

Ar gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą ir nuomojasi gyvenamosios paskirties patalpas iš kito gyventojo, tokiai veiklai įsigijusio verslo liudijimą, išmokėdamas nekilnojamojo turto nuomos išmokas, privalo išskaičiuoti pajamų mokestį?Tokiu atveju pajamų mokesčio išskaičiuoti neturi. Ar gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą ir nuomojasi …

Kuriuo atveju nereikia teikti duomenų mokesčių administratoriui?

Nr. KD-8752 2018-02-06 Emitentai, kaip jie apibrėžti LR vertybinių popierių įstatyme, Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti …

Per kiek laiko mokesčių administratorius turi atsakyti mokesčių mokėtojui į rašytinį ar el. paštu pateiktą paklausimą?

Nr. KD-4806 2018-02-06 Jeigu VMI prie FM pateiktas rašytinis paklausimas yra nesudėtingas ir (ar) tuo klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) ir nereikia kreiptis į paklausėją patikslinti jo pateiktų duomenų (informacijos), konsultacija turi būti suteikta iš karto, bet ne …

Dėl mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313

Kuris teisės aktas reglamentuoja mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 laukelių pildymą?Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA‑121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 …

Ar gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas, privalo išduoti kasos aparato kvitą, kuris galėtų dalyvauti kasos aparatų kvitų žaidime?

Nr. KD-8798 2017-12-08 Ne, neprivalo. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas (pvz., kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, viešojo maitinimo, vežimo paslaugos, ritualinės paslaugos ir pan.), savo veikloje naudoti kasos aparato neprivalo, tačiau jie privalo išduoti kitą apskaitos …

Kuriais atvejais ūkio subjektai privalo naudoti kasos aparatą?

Visi ūkio subjektai, prekiaujantys:• naftos produktais,• automobilių dujomis,• alkoholiniais gėrimais,• apdorotu tabaku arba cukrumi, kiekvienoje mažmeninės prekybos šiais produktais atsiskaitymo vietoje privalo įrengti kasos aparatą. Atvejai, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. …

Kas reorganizuotos įmonės vardu gali prisijungti prie i. MAS?

Nr. KD-8794 2017-11-29 Įmonės reorganizavimo atveju, teisių perėmėjas (naujos įmonės vadovas ar reorganizuotos įmonės vadovas) neribotam laikui gauna visas teises reorganizuoto juridinio asmens atžvilgiu. Juridinio asmens vadovas ir jam prilyginami asmenys (teisių perėmėjai) gaus automatiškai atstovavimo teises reorganizuoto juridinio asmens vardu …

Dalyvaujantiems kvitų loterijoje

Kuris teisės aktas reglamentuoja Kasos aparatų kvitų žaidimo taisykles?Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-94.Šios taisyklės nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų …

Kodėl gali skirtis PVM sąskaitų faktūrų skaičius, nurodytas registruose, ir PVM sąskaitų faktūrų skaičius, nurodytas registro suminiuose duomenyse?

Nr. KD-8772 2017-10-23 i. MAS lange „PVM sąskaitų faktūrų registrai“ stulpelyje įrašų kiekis ir lange „Gaunamų / Išrašomų sąskaitų faktūrų registras“ yra nurodomas bendras PVM sąskaitų faktūrų skaičius, t. y. kiek PVM sąskaitų faktūrų yra pateiktame registre.Lange „Gaunamų / Išrašomų sąskaitų …