Individuali veikla ir nuoma

Ar gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą ir nuomojasi gyvenamosios paskirties patalpas iš kito gyventojo, tokiai veiklai įsigijusio verslo liudijimą, išmokėdamas nekilnojamojo turto nuomos išmokas, privalo išskaičiuoti pajamų mokestį?Tokiu atveju pajamų mokesčio išskaičiuoti neturi. Ar gyventojas, kuris vykdo individualią veiklą ir nuomojasi …

Kuriuo atveju nereikia teikti duomenų mokesčių administratoriui?

Nr. KD-8752 2018-02-06 Emitentai, kaip jie apibrėžti LR vertybinių popierių įstatyme, Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės ir užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje, draudimo tarpininkai, elektroninių pinigų įstaigų tarpininkai ir užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų filialai, įsteigti …

Per kiek laiko mokesčių administratorius turi atsakyti mokesčių mokėtojui į rašytinį ar el. paštu pateiktą paklausimą?

Nr. KD-4806 2018-02-06 Jeigu VMI prie FM pateiktas rašytinis paklausimas yra nesudėtingas ir (ar) tuo klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) ir nereikia kreiptis į paklausėją patikslinti jo pateiktų duomenų (informacijos), konsultacija turi būti suteikta iš karto, bet ne …

Dėl mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313

Kuris teisės aktas reglamentuoja mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 laukelių pildymą?Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA‑121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 …

Ar gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas, privalo išduoti kasos aparato kvitą, kuris galėtų dalyvauti kasos aparatų kvitų žaidime?

Nr. KD-8798 2017-12-08 Ne, neprivalo. Gyventojai, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas (pvz., kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla, viešojo maitinimo, vežimo paslaugos, ritualinės paslaugos ir pan.), savo veikloje naudoti kasos aparato neprivalo, tačiau jie privalo išduoti kitą apskaitos …

Kuriais atvejais ūkio subjektai privalo naudoti kasos aparatą?

Visi ūkio subjektai, prekiaujantys:• naftos produktais,• automobilių dujomis,• alkoholiniais gėrimais,• apdorotu tabaku arba cukrumi, kiekvienoje mažmeninės prekybos šiais produktais atsiskaitymo vietoje privalo įrengti kasos aparatą. Atvejai, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų, nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. …

Kas reorganizuotos įmonės vardu gali prisijungti prie i. MAS?

Nr. KD-8794 2017-11-29 Įmonės reorganizavimo atveju, teisių perėmėjas (naujos įmonės vadovas ar reorganizuotos įmonės vadovas) neribotam laikui gauna visas teises reorganizuoto juridinio asmens atžvilgiu. Juridinio asmens vadovas ir jam prilyginami asmenys (teisių perėmėjai) gaus automatiškai atstovavimo teises reorganizuoto juridinio asmens vardu …

Dalyvaujantiems kvitų loterijoje

Kuris teisės aktas reglamentuoja Kasos aparatų kvitų žaidimo taisykles?Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų žaidimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VA-94.Šios taisyklės nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos kasos aparatų kvitų …

Kodėl gali skirtis PVM sąskaitų faktūrų skaičius, nurodytas registruose, ir PVM sąskaitų faktūrų skaičius, nurodytas registro suminiuose duomenyse?

Nr. KD-8772 2017-10-23 i. MAS lange „PVM sąskaitų faktūrų registrai“ stulpelyje įrašų kiekis ir lange „Gaunamų / Išrašomų sąskaitų faktūrų registras“ yra nurodomas bendras PVM sąskaitų faktūrų skaičius, t. y. kiek PVM sąskaitų faktūrų yra pateiktame registre.Lange „Gaunamų / Išrašomų sąskaitų …

Dėl kasos aparato naudojimo

Nr. KD-8788 2017-10-12 Ar privaloma naudoti kasos aparatą ūkio subjektams, kurie teikia viešojo maitinimo paslaugas mokyklų patalpose?Ūkio subjektams, kurie teikia viešojo maitinimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo bei profesinio mokymo įstaigų patalpose nuo 2017 m. lapkričio 1 d. bus …

Kas yra „Papildomas dokumentas“ ir kada jis naudojamas i. VAZ posistemyje?

Nr. KD-8776 2017-11-13 Tais atvejais, kai važtaraščio būsena yra „Uždarytas“ (t. y. sistemoje duomenų keisti nebegalima) ir yra poreikis pateikti patikslinančią krovinio gabenimo operacijos informaciją, rekomenduojame naudoti i. VAZ posistemio funkcionalumą „Papildomas dokumentas“. Naudojant šį funkcionalumą, galima palikti komentarus, paaiškinimus dėl krovinio …

Ar reikia naujam vadovui iš naujo pasirašyti dokumentų teikimo elektroniniu būdu sutartį, jeigu ankstesnis vadovas tokią sutartį jau buvo pasirašęs?

Nr. KD-8771 Atnaujinimo data: 2017-10-18 Juridinio asmens vadovui iš naujo pasirašyti sutarties nereikia. Prisijungęs prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), juridinio asmens vadovas patvirtina automatiškai sugeneruotą sutarties priedą. Patvirtinus sutarties priedą, juridinio asmens vadovas turės visas teises ir galės dirbti juridinio asmens …

Kas gali jungtis prie i. MAS?

Nr. KD-8624 2017-10-05 Asmuo, norėdamas prisijungti prie i. MAS ir jo posistemių i. SAF bei i. VAZ, turi registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą.i. MAS atstovas yra:• fizinis asmuo;• juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo. Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui …

Kaip peržiūrėti elektroninį dokumentą, gautą Mano VMI sistemoje

Nr. KD-8749 2017-10-09 Elektroninį dokumentą, gautą Mano VMI sistemoje, galima peržiūrėti Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos interneto svetainėje https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view.Tam reikia:1) išsaugoti ADOC formato elektroninį dokumentą kompiuteryje,2) interneto naršyklėje įvesti adresą https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/view,3) įkelti ADOC dokumentą iš savo kompiuterio,4) paspausti mygtuką „Peržiūrėti dokumentą“ (atitinkamas …

Kokias duomenų ataskaitas galima suformuoti i. MAS?

Nr. KD-8767 2017-09-18 i. MAS yra galimybė sugeneruoti ir išeksportuoti į i. MAS pateiktų duomenų ataskaitas (statistines arba pagal nustatytus parametrus).Atkreipiamas dėmesys, kad ataskaitų peržiūros galimybė skirta tik prisijungusiems (identifikuotiems) i. MAS naudotojams.Ataskaitose naudojami trumpiniai:MM – mokesčių mokėtojas;SF – sąskaita faktūra;PVM – pridėtinės …

Dėl PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo

Kokį PVM klasifikatoriaus kodą turi naudoti Lietuvos įmonė, kai iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojų įsigyja prekes, kurios Lietuvoje apmokestinamos 21 proc. PVM tarifu, kartu su jų vežimo paslaugomis ir kai vežimo paslaugos įsigyjamos atskirai?Pagal PVM klasifikatorių, kai prekės …

Duomenų teikimas

Ar privalo teikti duomenis finansų įstaigos, kurios yra bankrutavusios, bankrutuojančios, likviduojamos, restruktūrizuojamos? Jei privalo, tai už kurį laikotarpį? Ar privalo pateikti duomenis už einamuosius metus?Teisės aktai išimčių pagal įmonės statusą nenumato. Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki kitų metų …

Apie preliminarias PVM deklaracijas

Kodėl PVM sąskaitos faktūros ar jų eilutės ne­įtraukiamos į preliminarių deklaracijų (FR0600 ir (ar) FR0564) apskaičiavimą?PVM sąskaitos faktūros neįtraukiamos į preliminarią FR0600 deklaraciją, nes:• kreditinė / debetinė sąskaita, tikslina kito mokestinio laikotarpio PVM sąskaitą faktūrą,•·kreditinėje / debetinėje sąskaitoje yra nurodytas …

Tarptautinių įmonių grupių ataskaitų teikimas

Kuris teisės aktas reglamentuoja Tarptautinių įmonių grupių ataskaitų pateikimo VMI prie FM taisykles?Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra patvirtintos VMI prie FM viršininko 2017 m. …

Kam reikalingi įmonių, asmenų ir adresų žurnalai sistemoje i. MAS?

Nr. KD-8683 2017-06-15 Mokesčių mokėtojai, išrašantys e. važtaraščius, elektronines PVM sąskaitas faktūras ar pildantys važtaraščių duomenis, turi galimybę įtraukti vedamus įmonių, fizinių asmenų ir (ar) adresų duomenis į žurnalus. Į įmonių, fizinių asmenų ir adresų žurnalus įtraukti duomenys automatiškai siūlomi (įvedus …