Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (5)

Pabaiga. Pradžia Nr. 8 (1016) VII. Aktualūs klausimai – atsakymai žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims Ar gali žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys samdyti kitus gyventojus sezoninių darbų atlikimui?Darbams atlikti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai gali kitus gyventojus įdarbinti sudarydami darbo sutartį darbams …

Atleidimo nuo delspinigių ­situacijų pavyzdžiai (1)

Neatskleisti realūs akcijų sandoriai Pareiškėjas savo valdomai įmonei po 2014 m. parduoda akcijas, kurios, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 str. 1 d. 30 p., atėmus akcijų įsigijimo kainą, priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, t. y. susidaro apmokestinamosios pajamos, nuo …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį

Nr. (18.18-31-1E) RM-5557 2019-02-19 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams (toliau – gyventojai), kuriems 2018 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) buvo taikomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), vien dėl jo taikymo gali atsirasti …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 3 dalies komentaro pakeitimo

Nr. (32.42-31-1E) RM-5478 2019-02-18 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, parengė Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 41 str. …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (4)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) IV. Valstybinio socialinio draudimo įmokosFiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį …

Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2019 metais

Nr. (18.18-31-1E)RM-5347 2019-02-15 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) primena, kad iki 2019 m. gegužės 2 d. nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau − gyventojai) privalo deklaruoti 2018 m. turėtą turtą ir gautas pajamas. I. Dėl turto deklaravimo Kurie gyventojai …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) 1.9. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų gaunamų kompensacijų priskyrimas neapmokestinamosioms pajamomsVadovaujantis GPMĮ 17 str. 1 d. 5 punktu, prie neapmokestinamųjų pajamų priskiriamos Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas …

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatos gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo

Nr. (18.18-31-1 E) RM-5049 2019-02-13 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos primena, kad nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai), pageidaujantys pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 21 straipsnyje nustatyta pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo …

Dėl paklausimo gyventojų pajamų mokesčio klausimais

Nr. (18.16-31-1E)RM-4157 2019-02-06 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, išnagrinėjusi Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos paklausimą dėl mažosios bendrijos (toliau – MB) nario saviems poreikiams išsiimtų lėšų, nuo kurių nėra mokamos valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo …

Dėl Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus ir operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamomis prekėmis, klasifikatoriaus papildymo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-5195 2019-02-14 Pagal Akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 30, 31 straipsnių, II ir III skyrių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1327, nuo 2019 m. kovo 1 d.:– išskiriami kaitinamojo tabako produktai (iki 2019 m. vasario 28 d. šie produktai priskiriami …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 8 (1016) 1.5. Žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinamąsias individualios veiklos pajamasApskaičiuojant apmokestinamąsias žemės ūkio veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų atimami GPMĮ 18 straipsnyje nustatyti leidžiami atskaitymai.Remiantis nuo 2018 m. įsigaliojusiomis GPMĮ …

Dėl suteiktos / gautos paramos vertės pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais

Nr. (18.10-31-1E) RM-4064 2019-02-05 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), artėjant duomenų apie suteiktą / gautą paramą ir jos panaudojimą teikimo mokesčių administratoriui terminui, paaiškina dėl suteiktos / gautos paramos vertės pripažinimo pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais.Pagal Pelno …

Ūkininkų ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų mokesčiai 2019 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais (1)

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) 1. Gyventojų pajamų mokestis1.1. Gaunamų pajamų priskyrimas pajamoms iš žemės ūkio veiklosŪkininkų ir jų partnerių bei kitų fizinių asmenų (toliau – žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai) pajamų, gautų iš žemės …

Taikyti ar netaikyti NPD?

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) primena: jei gyventojas anksčiau buvo pateikęs darbdaviui prašymą taikyti neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – NPD), tai 2019 m. jokių papildomų prašymų jis teikti neprivalo. NPD ir toliau yra taikomas.Jei gyventojui iki …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 7 d. 2 punkto ir 2 str. 38 dalies komentarų

Nr. (18.18-31-1E) RM-2898 2019-01-24 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, atsižvelgdama į Gyventojų …

Laisvojo mokytojo (trenerio) individualios veiklos vykdymo ypatumai

(parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojusias 2018 m. sausio 1 d.) Laisvasis mokytojas, kaip jis apibrėžtas Švietimo įstatyme, švietimo bei mokymo savarankišką veiklą gali vykdyti įregistravęs individualią veiklą (pagal pažymą) arba individualios veiklos vykdymui įsigijęs verslo liudijimą.Treneris, kaip jis apibrėžtas Kūno …

Dėl akcizais apmokestinamų prekių, gabenamų su SAAD, perkrovimo

Nr. (18.2-31-2 E) RM-33783 2018-09-27 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, siekdama užtikrinti tinkamą ir vienodą Akcizų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymą, teikia paaiškinimą dėl akcizais apmokestinamų prekių, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (toliau – AMLAR), …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 37 (997) PVM įstatymo 64 str. 9 dalyje nustatyta, kad PVM mokėtojo turimose PVM sąskaitose faktūrose nurodytos pirkimo PVM sumos neatskaitomos Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) pagrindais, neatsižvelgiant į tai, kad PVM sąskaitos faktūros atitinka visus PVM įstatymo …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 12 str. 2 punkto ir 24 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (3)

PMĮ 12 straipsnio 2 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas Tęsinys. Pradžia Nr. 37 (997) 2 pavyzdysSituacijos:a) 2015 m. vasario mėnesį vienetas savo darbuotoją apdraudė gyvybės draudimu ir save paskyrė naudos gavėju. Draudimo sutartyje numatyta, kad draudimo sutarties terminas – 15 metų, mėnesinė draudimo įmoka …