2023 m. laikotarpiu gyventojų gautų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai

2024-01-11 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-131 Atsižvelgdami į Mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnyje nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) keliamą uždavinį padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, primename, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojas) 2023 m. laikotarpiu gautos …

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas (Deklaruojant 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas) (1)

I. Įvadinė dalisŠio leidinio tikslas – paaiškinti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie gavo / uždirbo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų ir (arba) gavo kitos rūšies pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, kaip apmokestinamos ir deklaruojamos tokios pajamos pagal Lietuvos Respublikos …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti 2023 m. metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

2024-01-12 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-1352 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams pareiga deklaruoti 2023 m. metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo kurių pajamų mokestį turi …

Dėl 2023 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

2024-01-16 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-183 Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2023 metais gyventojų gautos palūkanos: 1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas.Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metais gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas), PVM mokėjimo prievolės atsiranda ne tik asmenims, kurie tiekia naudotus automobilius Lietuvoje, į Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes ar už ES teritorijos ribų, bet kai kuriais atvejais ir asmenims, kurie …

GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras papildomas ir išdėstomas taip: 5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos. KomentarasŠi nuostata numato, kad tuo atveju, kai kitas asmuo …

PMĮ 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas

Turto įsigijimo kaina – išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu. KomentarasTurto įsigijimo kaina yra išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus (taip pat mokėtinus) komisinius atlyginimus ir mokesčius …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) parengimo

2023-10-12 Nr. R-3863 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 12 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų …

PVM įstatymo 80 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas ir papildymas (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 18 (1218)  Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti supaprastintus reikalavimus PVM sąskaitoms-faktūroms, kuriomis įforminamas prekių tiekimas bei paslaugų teikimas šio Įstatymo 5, 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytais atvejais. KomentarasVadovaujantis Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų …

PVM įstatymo 80 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas ir papildymas (1)

80 straipsnis. PVM sąskaitos-faktūros rekvizitai 1. PVM sąskaitoje-faktūroje privalo būti nurodyta: 1) PVM sąskaitos-faktūros išrašymo data; KomentarasPVM sąskaitoje faktūroje privalo būti įrašyta jos išrašymo data. Data PVM sąskaitoje faktūroje įrašoma tuo momentu, kada yra išrašoma PVM sąskaita faktūra. 2) PVM sąskaitos-faktūros serija ir numeris, …

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 16 (1216)  Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas prekių pervežimas į kitą valstybę narę (kuris laikomas prekių tiekimu pagal šio Įstatymo nuostatas), jeigu, tas prekes patiekus kitam asmeniui, joms pagal šio straipsnio 1–3 dalių nuostatas galėtų būti taikomas …

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 16 (1216) Jeigu PVM mokėtojas, patiekęs kitos valstybės narės PVM mokėtojui kilnojamuosius daiktus iki to mokestinio laikotarpio, kurį minėti kilnojamieji daiktai buvo patiekti, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos dar negauna šių kilnojamųjų daiktų (po jų aptarnavimo, apdirbimo ar …

49 straipsnis. Prekės, tiekiamos į kitą valstybę narę (1)

1. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui, kuris šių prekių tiekėjui nurodė tos kitos valstybės narės jam suteiktą PVM mokėtojo kodą, ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę (neatsižvelgiant į …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 13 (1213) Nustatant mokesčio bazę, pajamomis nelaikomos (į pajamas neįtraukiamos):24.1. pardavimo PVM;24.2. apskaitoje registruojamos pajamų sumos tais atvejais, kai nurašomos per didelės įvairių apskaitoje formuojamų atidėjinių sąnaudoms sumos, jei tie atidėjiniai pagal PMĮ nuostatas nepriskiriami leidžiamiems atskaitymams;24.3. PMĮ …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 13 (1213) Pajamos už paslaugas laikomos uždirbtomis, kai paslaugos arba darbai yra atlikti. Paslaugų ar darbų atlikimo faktai įforminami paslaugų suteikimo (darbų atlikimo) sutartyse nustatytais dokumentais.Su trumpalaikėmis ir ilgalaikėmis statybos sutartimis susijusių pajamų ir sąnaudų pripažinimo, apskaitos ir …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (4)

Pabaiga. Pradžia Nr. 10 (1210) 6.6. 34 laukelis. „Iš ES įsigytų prekių pardavimo PVM“Šiame laukelyje pirkėjas PVM mokėtojas turi įrašyti iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių pardavimo PVM sumą, apskaičiuotą nuo 21 laukelyje deklaruotos šių prekių apmokestinamosios vertės. Apskaičiuojant šiame laukelyje …

Kokias pagrindines klaidas daro MTEP sąnaudas patiriantys ir PMĮ nustatytas MTEP lengvatas taikantys vienetai?

Registracijos numeris KM3181 Kontrolės metu dažniausiai nustatomos klaidos, susijusios su netinkamu išlaidų priskyrimu MTEP darbų sąnaudoms:• priskirtos ne tą mokestinį laikotarpį, kurį patirtos;• MTEP veiklai nepagrįstai priskirtos darbuotojų investicinio draudimo bei darbuotojų sveikatos draudimo (savanoriškojo) sąnaudos, kurios negali būti priskiriamos MTEP …

Pelno mokesčio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nauja redakcija ir šios dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas (1)

„1. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, išskyrus atvejus, kai pagal šio skyriaus nuostatas pajamos gali būti pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą, ir šio straipsnio nuostatas.(KEISTA: 2021-11-23 …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (3)

Tęsinys. Pradžia Nr. 10 (1210) 3.2. 22 laukelis „Iš ES įsigytos prekės trikampei prekybai“PVM mokėtojas, kuris trikampės prekybos sandoryje yra tarpininkaujanti šalis, šiame laukelyje turi įrašyti iš vienos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių, kurios iš karto buvo patiektos kitoje …

Mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos FR0600 formos užpildymas (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 10 (1210) 2.3. 13 laukelis „PVM neapmokestinami sandoriai“Šiame laukelyje PVM mokėtojas turi nurodyti patiektų PVM neapmokestinamų prekių ir suteiktų paslaugų apmokestinamąją vertę, įskaitant patikslintas apmokestinamosios vertės sumas, nurodytas per mokestinį laikotarpį išrašytuose kreditiniuose ir (ar) debetiniuose dokumentuose (PVM …