Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos (1)

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 20 straipsnio nuostatas, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, žmogaus organai, kraujas, motinos pienas, odontologų ir (arba) dantų technikų tiekiami dantų protezai, taip pat ligonių, sužeistųjų ar kitų medicinos pagalbos reikalingų …

Pelno mokesčio įstatymo 37-1 straipsnio ir 53 straipsnio 2 dalies apibendrintas paaiškinimas (komentaras)

1. PMĮ 37(1) straipsnio apibendrintas paaiškinimas (komentaras): 37(1) straipsnis. Pajamų (sumų), išmokamų užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei, neapmokestinimo prie pajamų šaltinio kriterijai ir reikalavimaiKEISTA: 2004 04 29 įstatymu Nr. IX-2201 (nuo 2011 07 01 – remiantis 2005 12 20 įstatymu Nr. X-456 (Žin., 2005, Nr. 153-5635))  Lietuvos vieneto …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimas

19 straipsnis. PVM tarifai  Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:3) turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms; KomentarasPagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (PVMĮ) 19 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas nuo 2015 m. sausio 1 d. turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka …

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 4 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimas

19 straipsnis. PVM tarifai  Lengvatinis 9 procentų PVM tarifas taikomas:4) keleivių vežimo Susisiekimo ministerijos ar jos įgaliotos institucijos arba savivaldybių nustatytais reguliaraus susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat šiame punkte nurodytų keleivių bagažo vežimo paslaugoms; KomentarasLengvatinis 9 proc. PVM tarifas keleivių ir …

Pelno mokesčio įstatymo 17-2 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas

PMĮ 17-2 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir PMĮ 17-2 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 2 ir 2.1 punktų pakeitimas „17-2 straipsnis. Apmokestinamųjų pajamų mažinimas dėl filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšųApskaičiuojant pelno mokestį, šiame straipsnyje nustatyta tvarka iš apmokestinamųjų pajamų gali būti …

Pelno mokesčio įstatymo 28 straipsnio 1–3 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimai

1. PMĮ 28 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4 punkto pirmos pastraipos pakeitimas4. Vienetai, turintys teisę gauti paramą, išskyrus šeimynas, vadovaudamiesi Labdaros ir paramos įstatymu (LPĮ), privalo atskirai tvarkyti pagal LPĮ gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti teikėjus, jei parama nebuvo …

Pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio 1–6 dalių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimai

PMĮ 50 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas KomentarasMetiniam pelno mokesčiui deklaruoti naudojamos Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų priedai, patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu …

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 12 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) nauja redakcija

12 straipsnis. Pajamos iš paskirstytojo pelno  Pajamomis iš paskirstytojo pelno laikomi dividendai, taip pat neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš šio vieneto, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 6.30 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo nauju 7 papunkčiu

Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 17 straipsnio 1 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 6.30 punkto „Išlaidų darbuotojų naudai priskyrimas leidžiamiems atskaitymams“ papildymą nauju 7 papunkčiu „Išlaidos, susijusios su akcijų pasirinkimo sandorio įgyvendinimu“.Eglė RAMANAUSKIENĖ Viršininko pavaduotoja, atliekanti viršininko funkcijas PMĮ …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo ir papildymo

2024-03-19 Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-11937 Siekdami užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengėme PVM įstatymo 30 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą ir papildymą, kurį suderinome su Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.Eglė RAMANAUSKIENĖ Viršininko pavaduotoja, atliekanti viršininko funkcijas 30 straipsnis. Azartiniai lošimai …

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas (Deklaruojant 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas)

15. Nuo kokių nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę gautų pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, pajamų mokestis yra išskaičiuojamas jas išmokant?Nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per nuolatinę bazę iš šaltinio Lietuvoje gautoms pajamoms (išskyrus pajamas, kurios pagal GPMĮ 17 str. …

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas (deklaruojant 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas) (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 4 (1228)  Kokios išlaidos, apskaičiuojant individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje gautas arba uždirbtas apmokestinamąsias pajamas, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir kada galima perkelti nuostolius?Nenuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų gavimu / uždirbimu …

2023 m. laikotarpiu gyventojų gautų pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo apmokestinimo ir deklaravimo ypatumai

2024-01-11 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-131 Atsižvelgdami į Mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnyje nurodytą Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) keliamą uždavinį padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, primename, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojas) 2023 m. laikotarpiu gautos …

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas (Deklaruojant 2023 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas pajamas) (1)

I. Įvadinė dalisŠio leidinio tikslas – paaiškinti nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie gavo / uždirbo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų ir (arba) gavo kitos rūšies pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje, kaip apmokestinamos ir deklaruojamos tokios pajamos pagal Lietuvos Respublikos …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti 2023 m. metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

2024-01-12 Nr. (18.18-31-1 Mr) RM-1352 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams pareiga deklaruoti 2023 m. metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda ne tik dėl gautų pajamų, nuo kurių pajamų mokestį turi …

Dėl 2023 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

2024-01-16 Nr. (18.18-31-1 Mr) R-183 Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2023 metais gyventojų gautos palūkanos: 1. Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas.Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) nuostatas apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 metais gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms …

Naudotų automobilių apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą (toliau – PVM įstatymas), PVM mokėjimo prievolės atsiranda ne tik asmenims, kurie tiekia naudotus automobilius Lietuvoje, į Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes ar už ES teritorijos ribų, bet kai kuriais atvejais ir asmenims, kurie …

GPM įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 5 punkto komentaras papildomas ir išdėstomas taip: 5) kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos. KomentarasŠi nuostata numato, kad tuo atveju, kai kitas asmuo …

PMĮ 14 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimas

Turto įsigijimo kaina – išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus komisinius atlyginimus bei mokesčius (rinkliavas), išskyrus pridėtinės vertės mokestį, susijusius su šio turto įsigijimu. KomentarasTurto įsigijimo kaina yra išlaidos, patirtos įsigyjant turtą, įskaitant sumokėtus (taip pat mokėtinus) komisinius atlyginimus ir mokesčius …

Dėl Mokesčių administravimo įstatymo apibendrinto paaiškinimo (komentaro) parengimo

2023-10-12 Nr. R-3863 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 12 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų …