Dėl 2021 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos

Nr. (18.18-31-1) R-1212 Primename, kad gyventojas turimą nekilnojamąjį turtą gali nuomoti tokiu būdu:– gyvenamosios paskirties patalpas – sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį ir įsigijęs verslo liudijimą gyvenamųjų patalpų nuomai. Šiuo būdu patalpos nuomojamos tik gyvenamosios paskirties ir tik gyventojams, įskaitant ir …

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2021 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo

Nr. (18.18-31-1) R-1205 Primename, kad, pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 17 str. 1 d. 28 punktą, parduodamo ar kitokiu būdu perleidžiamo nuosavybėn nekilnojamojo daikto (išskyrus GPMĮ 17 str. 1 d. 53 ir 54 punktuose nurodytą nekilnojamąjį daiktą, toliau – nekilnojamasis turtas) pardavimo …

Dėl gyventojų pajamų ir turto deklaravimo 2022 metais

Nr. (18.18-31-1 Mr) R-879 2022-02-23 Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) iki 2022 m. gegužės 2 d. privalo deklaruoti 2021 m. turimą turtą ir gautas pajamas.Asmenys, nuolatiniais Lietuvos gyventojais tapę dėl per dvejus vienus paskui kitus einančius kalendorinius metus Lietuvoje išbūtų 280 …

Dėl gyventojų pareigos perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir pajamų mokestį

Nr. (18.18-31-1Mr) R-823 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI prie FM) primena, kad nuolatiniams Lietuvos gyventojams pareiga deklaruoti metines pajamas ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM) atsiranda vien dėl šių priežasčių:− sumažėjusio metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD),− gautų pajamų, kurioms …

Dėl pasikeitimų, susijusių su energinių (naftos) produktų apskaita ir ataskaitų teikimu

Atsižvelgdami į tai, kad nuo 2022 m. sausio 7 d. kuro objektų eksploatuotojams panaikinta prievolė Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI) įregistruoti / išregistruoti kuro objektus, talpyklas ir apskaitos priemones, taip pat atsižvelgdami į rengiamus naftos produktų apskaitos taisyklių pakeitimus, pateikiame glaustą informaciją, kuri …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio komentaro naujos redakcijos

Nr. (18.18-31-1)RM-31605 2021-07-07 Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, ir atsižvelgdama į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo …

Individuali žemės ūkio veikla

Kaip įregistruoti indivi­dualią žemės ūkio veiklą?Ūkininkai ir jų partneriai į Mokesčių mokėtojo registrą registruojami automatiškai pagal Ūkininkų ūkių registro pateikiamus duomenis. Todėl ūkininko vykdomos žemės ūkio veiklos papildomai įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą nereikia (nereikia teikti atskiro prašymo Valstybinei mokesčių …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių …

Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 9, 14 ir 15 dalių ir šio įstatymo 38 straipsnio apibendrintų paaiškinimų (komentarų) atnaujinimo

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu ir siekdama užtikrinti vienodą Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų aiškinimą ir taikymą, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 …

Mažosios bendrijos ir jų apmokestinimas

Mažoji bendrija (MB) yra audito įmonė, kuri turi du narius − auditorius. Vienas narys yra vadovas. Abu nariai dalyvauja audito atlikime ir MB uždirba audito pajamų. Kaip apmokestinamos MB nario (ne MB vadovo) suteiktos audito paslaugos? Jas teikiant, naudojama MB …

Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 41 punkto pakeitimo ir 58 straipsnio 162 ir 163 punktų apibendrinto paaiškinimo (komentaro)

Nr. (18.10-31-1Mr) R-2008 2021-05-06 Siekiant suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengtas 2 straipsnio 41 punkto ir 58 straipsnio 162 ir 163 dalių apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymas, kurio nuostatos, gavus visuomenės pastabas, pakartotinai suderintos su Lietuvos …

Virtualus buhalteris i.APS

„Vykdau individualią veiklą pagal pažymą ir noriu pradėti tvarkyti apskaitą, naudodamasi virtualaus buhalterio paslauga. Ką turiu daryti?“ – klausia gyventoja iš Šakių. Nemokama VMI e. paslauga i.APS palengvins Jūsų individualios veiklos apskaitą: pajamas ir išlaidas tvarkant e. būdu, Jums nebereikės pildyti …

Dovanų apmokestinimas

1. Neapmokestinama:1.1. dovanos, pinigais ar natūra gautos iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių;Iš šių gyventojų gautos dovanos yra neapmokestinamos, nesvarbu, kokio dydžio, kokia forma (pinigais ar natūra), kiek kartų per mokestinį laikotarpį jos gautos.1.2. kai …

Gyventojų pajamų mokesčio lengvatų deklaravimas

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai (toliau – gyventojai) turi teisę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (GPMĮ) 21 straipsnyje nustatytomis pajamų mokesčio lengvatomis ir susigrąžinti dalį pajamų mokesčio, išskaičiuoto (sumokėto) nuo 2020 m. mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) gautų pajamų, arba sumažinti mokėtiną pajamų mokestį.GPMĮ 21 …

Iš darbdavio gautų prizų apmokestinimas

Neapmokestinama iš juridinio ar fizinio asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (toliau − iš darbdavio), pinigais ar natūra 2018 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais per mokestinį laikotarpį gautų 200 eurų prizų ir dovanų bendra vertė. PavyzdysDarbuotojas …

Dėl 2020 m. gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo

Paaiškiname, kokia tvarka apmokestinamos ir deklaruojamos 2020 m. gyventojų gautos palūkanos: Kai palūkanos gautos už suteiktas paskolas.Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) nuostatas, apskaičiuojant ir deklaruojant 2020 m. gautas palūkanas už suteiktas paskolas įmonėms ir (ar) gyventojams, šios pajamos …

Dėl 2020 m. gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) primena, kokia tvarka apmokestinamos nuolatinių Lietuvos gyventojų (toliau – gyventojas) 2020 m. gautos finansinių priemonių (toliau – FP) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) …